8 Sposoby CPA naruszają wymogi etyczne AICPA

Co te dawne CPA mają wspólnego?

  • Kontroler Enron Richard Causey
  • HealthSouth CFO Aaron Beam i Weston Smith
  • WorldCom dyrektor generalny ds. księgowości Buford Yates i dyrektor ds. sprawozdawczości zarządczej Betty Vinson
  • Kontroler szkoły katolickiej Michigan Dan Korson
  • PharMor CFO Patrick Finn

Oni wszyscy popełnili nieetyczne czyny. I poszli do więzienia.

Nowe zasady etyczne1 , które weszły w życie 30 listopada 2011 r., 30 kwietnia i 31 sierpnia 2012 r., stanowią zagrożenie dla CPA w przypadku działań, które są obecnie ściśle zakazane. W niniejszym artykule przeanalizowano kilka takich działań. Ale, po pierwsze, dlaczego CPA naruszają Kodeks Etyki Zawodowej? Oto pięć wspólnych powodów:

1. Brak obiektywizmu: “Nie widzimy rzeczy takimi, jakimi są; widzimy je takimi, jakimi chcemy, aby były.” 2 Żaden z nas nie jest obiektywny wobec siebie i swojej pracy. Nie przyznamy, że nasze własne zachowania naruszają Kodeks Postępowania Zawodowego AICPA.

2. Moc: Naprawdę mądrzy ludzie robią naprawdę głupie rzeczy. Gdyby mądrzy ludzie nie robili głupich rzeczy, Elliot Spitzer nadal byłby gubernatorem Nowego Jorku. Ludzie z poczuciem władzy są zbyt pewni swoich możliwości i konsekwentnie odrzucają rady, co prowadzi do nieoptymalnych decyzji.

3. Uprzedzenie wyższości: Wiele badań wykazało, że potężni ludzie oszukują się w decyzjach, które są konsekwentnie gorsze od tych podejmowanych przez ludzi, którzy czują się mniej potężni, ale akceptują rady.3 Na przykład, dyrektor generalny Apple Steve Jobs odmówił poddania się operacji, która prawdopodobnie uratowałaby mu życie.4

4. Ciśnienie: Poddajemy nasz osąd bardziej wpływowej osobie, takiej jak szef lub klient, lub w celu uzyskania lub utrzymania status quo, dla stylu życia, lub dla pozycji w podmiocie.

5. Ignorancja: CPA po prostu nie znają wymogów i zakazów etycznych – na których koncentruje się ten artykuł.

Poniżej znajdują się sekcje kodeksu i związane z nimi częste naruszenia.

ET Sekcja 91 Zastosowanie :

Ustęp .01 mówi, że regulamin AICPA wymaga od członków przestrzegania Kodeksu Postępowania Zawodowego. Wstęp brzmi: “Na członku, który odstępuje od interpretacji lub orzeczeń, spoczywa ciężar uzasadnienia takiego odstępstwa w dowolnym postępowaniu dyscyplinarnym”.

Ustęp .01 .2 : Wymaganie: CPA nie będą świadomie prosić ani zezwalać na to, aby ktokolwiek, nad kim mają władzę lub kontrolę, wykonywał w imieniu CPA, odpłatnie lub nie, jakiekolwiek działanie, które byłoby zabronione, gdyby zostało popełnione przez CPA.

Naruszenie nr 1: Nie możesz pozwolić, by ktoś wykonywał twoją brudną robotę.

Ustęp .01 .3: CPA nie oznacza, że niezależność nie jest naruszona wyłącznie z powodu niezdolności do kontrolowania drugiej osoby.

Naruszenie nr 2: CPA nie może usprawiedliwiać nieetycznego zachowania z”,To nie jest moja praca.” Albo, jak mówi Lisa Snyder, dyrektor AICPA ds. etyki zawodowej,”,Jeśli małżonek inwestuje w klienta CPA, nawet jeśli CPA nie “kontroluje” swojego małżonka, nie byłaby już niezależna.”

ET Section 100-1 Conceptual Framework for AICPA Independence Standards:

Zasada .20: Zabezpieczenia są zdefiniowane jako kontrole, które eliminują lub redukują zagrożenia dla niezależności do akceptowalnego poziomu.

Naruszenie nr 3: Jeśli ktokolwiek może ominąć CPA i nakazać podwładnemu CPA, aby zrobił coś, czego CPA nie zrobi, wówczas CPA naruszyło wymóg zapewnienia takich zabezpieczeń niezależności.

Zasada 501 Akta Dyskredytowalna nowa interpretacja:

ET sekcja 501 .10 Informacje poufne uzyskane w wyniku zatrudnienia lub działalności wolontariackiej

Umowy CPA są zobowiązane do zachowania poufności wszelkich poufnych informacji uzyskanych od pracodawcy lub wolontariusza. Ponadto, CPA mają zakazać ujawniania informacji poufnych osobom, które nie podlegają wymogom etyki zawodowej.

Kiedy CPA zmienia miejsce zatrudnienia, CPA nie może wykorzystywać poufnych informacji z poprzedniego zatrudnienia dla osobistego zysku lub korzyści. Zakaz ten nie wygasa, jeżeli CPA opuszcza kolejne stanowisko pracy lub jeżeli ujawnienie informacji następuje bez odpowiedniego upoważnienia.

Naruszenie nr 4: Jeżeli CPA opuszcza firmę i zajmuje inne stanowisko w jednostce, która przeprowadza badanie, wykorzystywanie wiedzy zdobytej w rachunkowości publicznej w celu obejścia procesu badania jest działaniem nieetycznym i dyskredytującym.

Naruszenie nr 5: Komisja SEC pozwała5 Deloitte i partnera podatkowego Deloitte w zakresie fuzji i przejęć Arnolda McClellana oraz jego żonę, Annabel, również byłą Deloitte, twierdząc, że przekazali jej siostrze i mężowi siostry poufne informacje o co najmniej siedmiu planowanych przejęciach przez klientów Deloitte6 .

Pani McClellan zgodziła się zapłacić milion dolarów za załatwienie sprawy w SEC.9 Powiedziała prokuratorom, że pan McClellan nie wiedział, że podsłuchiwała, jak omawia poufne informacje. Arnold jest teraz byłym partnerem Deloitte Tax LLP. Żeby dostać lżejszy wyrok, jego żona musiałaby tylko powiedzieć, oczywiście, że wiedział. Jak myślisz, skąd mam te informacje?” Jak Arnold miałby udowodnić, że nie dał jej tych informacji? Nie wiem.

Ale co było dyskretnym czynem Arnolda? Pozwolił jej podsłuchiwać jego poufne rozmowy. Nie ma wyjątku w kodeksie postępowania za naruszenie etyki, ponieważ komuś zaufałeś. Nawet rodzinie.

Naruszenie nr 6: Kodeks Postępowania Zawodowego często zawiera sformułowanie “członek powinien”. Większość CPA odczytuje słowo “powinien” jako sugestię, opcję lub zalecenie.

Ale “powinien” jest inny w kodeksie postępowania. Lisa Snyder mówi, że w przeciwieństwie do codziennego użytku, każda zasada etyczna, która mówi “członek powinien” jest wymogiem.

“Chociaż PEEC nie przyjął jeszcze projektów konwencji Rady Stabilności Finansowej, uważamy, że “powinien” jest wymogiem”, powiedziała. “Gdy coś jest sugestią, zwykle mówimy, że członek “powinien rozważyć”.”

Naruszenie nr 7: Naruszenie etyki często wynika z myślenia, że istotność jest kwotą lub procentem liczby dolarów w stosunku do całości (np. procent sprzedaży). Tylko dlatego, że kwota jest mała, nie oznacza, że jest nieistotna. Jeśli użytkownik, np. urzędnik ds. kredytów bankowych, podjąłby inną decyzję, mając właściwe informacje, to ta mała liczba jest istotna.

Naruszenie nr 8: Słyszałeś? “To moja firma, i mogę robić co chcę!”? Więc kiedy pozwalasz swojemu klientowi lub szefowi pobierać opłaty wyraźnie osobistych wydatków na rzecz firmy, pozwoliłeś jej na celowe naruszanie kontroli wewnętrznej. Ponadto, ponieważ potrącenia były przeznaczone na wydatki osobiste, jak jesteś etyczny, ale pracujesz dla kogoś, kto celowo oszukuje IRS, nawet za niewielkie kwoty?

Nasza odpowiedzialność

Jako CPA, naszym obowiązkiem jest znajomość i zrozumienie Kodeksu Postępowania Zawodowego, który reguluje naszą pracę i nasze zachowanie. Gdy naruszamy Kodeks, dobrowolnie lub nieświadomie, narażamy się na szwank nasze obowiązki wobec użytkowników naszego produktu pracy. I zaczynamy przypominać poprzednie CPA, o których mowa na początku tego artykułu.

1 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, publikacje urzędowe, PRZEPISY DO KODEKSU KONDUKTU ZAWODOWEGO, listopad 2011 r., strona 101

2 Adaptacja z “We don’t see things as they are; we see them as we are”, Anais Nin, urodzona we Francji amerykańska pisarka, 1903-1977

3 Szkodliwy wpływ władzy na zaufanie, przyjmowanie porad i dokładność”, Zachowanie organizacyjne i procesy decyzyjne człowieka, tom 116, nr 2

4. “Zła medycyna. Bardzo bogaci i bardzo biedni”, Dr. Cary Franklin, Chicago Tribune, 13 listopada 2011, str. 25

5 U.S. vs. McClellan, 10-5412, U.S. District Court (San Francisco)

6 “Did Arnold McClellan’s Wife Act Without His Knowledge?” 11 kwietnia 2011

7 “SEC rozpada teściowy pierścień transakcyjny”, Fortune.com, 30 listopada 2010 r.

8 “Did Deloitte Compromise Independence in McClellan Insider Trading Scandal?” Frocine McKenna, Forbes, 7 grudnia 2010

9 “Ex-Deloitte Partner’s Wife Settles SEC Case for $1 Million”, Bloomberg, 25 Oct. 2011