9 Sposoby ustalenia, czy przedsięwzięcie Klienta jest Przedsiębiorstwem czy Hobby

Czy kiedykolwiek przyjrzałeś się uważnie przedsięwzięciom Twoich klientów, aby ustalić, czy prowadzą oni działalność zarobkową, czy też jest to tylko hobby?

Klienci zawsze powiedzą Ci, że jest to działalność zarobkowa, jednak IRS nie traktuje oświadczenia woli podatnika jako jedynego czynnika. Poza słownym oświadczeniem podatnika muszą istnieć inne czynniki, na których można polegać. Często zdarza się, że podatnik zarabiający ponad $100,000 w swojej pracy rozwija swoje hobby» i twierdzi, że prowadzi działalność gospodarczą, więc może próbować odliczyć swoje straty i zmniejszyć inne dochody podlegające opodatkowaniu.

Kwestia business-versus-hobby jest problematyczna dla IRS. Teraz, bardziej niż kiedykolwiek, agencja zaczyna badać zeznania podatkowe ze stratami, szczególnie tymi z wieloletnimi stratami.

W dniu 27 września 2007 r. Generalny Inspektor Administracji Podatkowej (TIGTA) wydał raport, w którym stwierdził, że istnieją poważne problemy z ustaleniem, czy podatnicy posiadający straty z listy C dopuszczają się nadużyć podatkowych. W przeglądzie wzięto pod uwagę podatników o wysokich dochodach, prowadzących działalność gospodarczą na własny rachunek, którzy osiągnęli dochód w wysokości 100 000 USD lub wyższy i złożyli Harmonogram C ze stratami na deklaracji podatkowej. W raporcie stwierdzono, że wiele przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na podstawie Harmonogramu C nie było nastawionych na zysk, w wyniku czego w 2005 roku uniknięto podatków w wysokości 2,8 miliarda dolarów. Spośród deklaracji podatkowych przygotowanych w tym zakresie, 73 procent zostało przygotowanych przez specjalistów podatkowych.

Czy oznacza to, że specjaliści podatkowi przyjmują oświadczenia swoich klientów według wartości nominalnej i nie przeprowadzają wystarczającej analizy due diligence w celu rozważenia innych czynników, które mogą przyczynić się do lepszego określenia przedsięwzięcia ich klientów?

Podatnik prowadzący działalność gospodarczą w celach zarobkowych zgodnie z przepisami Internal Revenue Code Section 162 powinien być w stanie udowodnić, że istnieje działalność gospodarcza prowadzona w dobrej wierze. Przyjmuje się, że podatnik prowadzi działalność gospodarczą w celach zarobkowych, jeżeli w okresie trzech lat z pięciu lat osiągnięto zysk. Jeżeli podatnik prowadzi działalność gospodarczą związaną z końmi, powinien osiągnąć zysk w ciągu dwóch z siedmiu lat.

Nie ma jednak ani jednego czynnika, który określałby, czy dane przedsięwzięcie jest przedsięwzięciem realizowanym w dobrej wierze, czy hobby. Niektóre przedsiębiorstwa potrzebują więcej czasu niż inne, aby stać się rentownymi, a w obecnej sytuacji gospodarczej wiele przedsiębiorstw nadal ma problemy z osiągnięciem zysku. W związku z tym nie osiągnięcie zysku nie jest jedynym czynnikiem decydującym.

IRS i sądy podatkowe stosują następujące dziewięć czynników w celu ustalenia, czy podatnik prowadzi działalność gospodarczą w celach zarobkowych, czy też działalność ta jest hobby wykorzystywanym do odliczania wydatków w celu uniknięcia podatku:

  1. Sposób, w jaki podatnik prowadzi działalność.
  2. Wiedza fachowa podatnika lub doradcy(-ów) zaangażowanego(-ych) w działalność gospodarczą.
  3. Czas i wysiłek, jaki podatnik przeznacza na tę działalność.
  4. Czy w przeszłości podatnik odnosił sukcesy z podobnymi lub odmiennymi działaniami?
  5. Historia dochodu/straty za działalność.
  6. Czy istnieją sporadyczne zyski, a jeśli tak, to ile one są?
  7. Sytuacja finansowa podatnika â czy podatnik opiera się na tej działalności gospodarczej, czy też ma on inne źródła dochodów?
  8. Czy istnieje oczekiwanie wzrostu wartości aktywów związanych z działalnością gospodarczą?
  9. Czy istnieją elementy osobistej przyjemności lub rekreacji?

Żaden z dziewięciu czynników nie będzie czynnikiem decydującym. Należy uwzględnić wszystkie czynniki przy dokonywaniu właściwego oznaczenia. Każdy podatnik jest wyjątkowy i nie powinien być porównywany z innym podatnikiem. Na przykład, nie każdy podatnik przeznaczy taką samą ilość czasu i nie każdy podatnik będzie miał takie samo pochodzenie, wykształcenie lub zasoby finansowe, aby przeznaczyć je na swoje przedsięwzięcie.

Jeżeli działalność podatnika przynosi stałe straty i nie przynosi zysków w ciągu trzech z pięciu lat, MRS może przeprowadzić audyt i stwierdzić, że jest to działalność hobby. Księgowy powinien sprawdzić, czy straty wynikają z okoliczności, na które podatnik nie ma wpływu, czy wynikają z kosztów rozpoczęcia działalności, czy też straty wynikają z hobby. Jeśli strata występuje w ciągu kilku lat, należy sprawdzić, czy podatnik dokonał jakichkolwiek zmian w działalności w celu poprawy rentowności lub czy podatnik kontynuuje działalność w ten sam sposób rok po roku.

Ponadto należy wziąć pod uwagę inny rodzaj działalności oraz to, czy osiągnięcie zysku zajmuje więcej czasu niż zwykle, szczególnie w gospodarce recesyjnej. Ponadto przy ocenie tej działalności należy zadać podatnikowi pytania, np. czy nabył on kredyt na rozpoczęcie działalności gospodarczej, czy też na kapitał operacyjny. Czy ktoś prowadzący działalność hobbystycznie zadłużyłby się i osobiście poręczyłby pożyczkę tylko po to, by spowodować stratę? Istnieje tak wiele czynników, które należy rozważyć i wykorzystać jako korzystny argument przemawiający za działalnością podatnika.

Jak wspomniano wcześniej, w raporcie opublikowanym przez TIGTA stwierdzono, że duża liczba podatników składa wykaz C ze stratami na deklaracji podatkowej w celu skompensowania innych dochodów. W przypadku stwierdzenia, że dana działalność nie ma charakteru zarobkowego, straty te nie będą podlegały odliczeniu. W związku z tym nie będzie możliwe skompensowanie innych dochodów. Zasady dotyczące strat hobbystycznych ograniczają odliczenia do zakresu dochodu z działalności. Limity strat hobbystycznych zgodnie z § 183 Kodeksu mają zastosowanie do osób fizycznych, nieruchomości, korporacji, spółek osobowych i trustów. Limity strat nie mają zastosowania do korporacji C.

Jeżeli podatnik zostanie poddany kontroli w tej sprawie, a MRS ustali, że dana działalność ma charakter hobby, podatnik może przeprowadzić wybory zgodnie z Kodeksem Section 183(e) w celu odroczenia ustalenia, wypełniając Formularz 5213, Election to Playback Determination as To Whether the Presumption Applies That an Activity Is Engaged in for Profit . Wybory przełożą określenie domniemania hobby na koniec czwartego roku podatkowego, lub szóstego roku podatkowego dla działalności końskiej. Jeżeli wybory zostaną przeprowadzone, podatnik może nadal składać zeznania podatkowe w okresie przejściowym, przy założeniu, że działalność ta ma charakter zarobkowy. Wybór dokonany przez spółkę osobową lub korporację S jest wiążący dla wszystkich wspólników lub akcjonariuszy związanych z tą jednostką.

Ponieważ w najbliższych latach podatki będą nadal rosły, podatnicy będą starali się zmniejszyć swój dochód podlegający opodatkowaniu poprzez złożenie wykazu C ze stratami. Jako profesjonalista podatkowy powinieneś przeprowadzić badanie due diligence dla podatników, którzy składają Harmonogram C w zeznaniu podatkowym, upewniając się, że prowadzą działalność gospodarczą w celach zarobkowych, a nie hobby. Zawsze należy zachować ostrożność i zdawać sobie sprawę z konsekwencji dokonania błędnego ustalenia.

Artykuły pokrewne:

Hobby może być poważnym biznesem w oczach IRS

How Not to Get Too âCreative’ with Hobby-Related Tax Deductions