Adresy GASB Różnorodność zagadnień praktycznych w ostatnim wniosku

Rządowa Rada Standardów Rachunkowości (RMSR) opublikowała 26 września br. projekt ekspozycji, który obejmuje szeroki zakres kwestii związanych z praktykami zidentyfikowanymi podczas wdrażania i stosowania niektórych wytycznych RMSR przez władze państwowe i lokalne.

Wniosek, Omnibus 201X , «zwiększyłby spójność w stosowaniu wymogów dotyczących rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w odniesieniu do niektórych kwestii praktycznych», stwierdza GASB. «Spójna sprawozdawczość poprawiłaby przydatność informacji dla użytkowników sprawozdań finansowych administracji państwowej i samorządowej».

Poniższe tematy zostały omówione w projekcie narażenia:

  • Łączenie jednostek składowych w sytuacji, gdy sektor instytucji rządowych i samorządowych szczebla podstawowego jest rodzajem działalności gospodarczej, który obecnie wykazuje jedną kolumnę do celów prezentacji sprawozdania finansowego.
  • Zgłaszanie wartości firmy i «ujemnej» wartości firmy.
  • Klasyfikacja nieruchomości posiadanych zarówno dla celów operacyjnych jak i inwestycyjnych przez jednostki ubezpieczeniowe.
  • Pomiar niektórych inwestycji na rynku pieniężnym oraz kontraktów inwestycyjnych z udziałem procentowym według zamortyzowanego kosztu.
  • Terminy wyceny zobowiązań z tytułu świadczeń emerytalnych i innych świadczeń po okresie zatrudnienia (OPEB) oraz związanych z nimi wydatków ujętych w sprawozdaniu finansowym sporządzonym z zastosowaniem bieżącej wyceny zasobów finansowych.
  • Ujmowanie w sprawozdaniach finansowych pracodawców płatności zaliczkowych na poczet emerytur lub OPEB.
  • Przedstawienie środków związanych z płacami w wymaganych informacjach uzupełniających do celów sprawozdawczości przez plany OPEB i pracodawców, którzy zapewniają OPEB.
  • Klasyfikacja składek członkowskich opłacanych przez pracodawcę na rzecz OPEB.
  • Rachunkowość i sprawozdawczość programów OPEB realizowanych w ramach niektórych wielozakładowych programów OPEB na rzecz określonych świadczeń.
  • Uproszczenia związane z alternatywną metodą pomiaru dla OPEB.

W przypadku zatwierdzenia, wymogi zawarte w niniejszym proponowanym oświadczeniu w sprawie GAZB weszłyby w życie dla okresów sprawozdawczych rozpoczynających się po dniu 15 czerwca 2017 r. Zachęca się do wcześniejszego stosowania.

Komentarze do wniosku mają być przedstawione do 23 listopada. Instrukcje dotyczące sposobu zgłaszania uwag do GASB znajdują się w projekcie dotyczącym narażenia.