AICPA do IRS: Jesteś powolny, trudny i przestarzały.

W niedawnych zeznaniach, które niewiele mówią, American Institute of CPA (AICPA) powiedział członkom podkomitetu nadzoru House Ways and Means Committee, że IRS jest powolny, trudny do osiągnięcia i postrzegany jako przestarzały system technologiczny, który w niewystarczającym stopniu służy zarówno podatnikom, jak i profesjonalistom podatkowym.

AICPA dąży również do utworzenia jednostki świadczącej usługi dla praktyków IRS w celu usprawnienia systemu administracji podatkowej.

“Podczas gdy zmiany w prawie podatkowym zawsze powodują pewien stopień dezorientacji podatników, skala obecnych wysiłków w zakresie reformy podatkowej jeszcze bardziej uwypukli rosnącą frustrację podatników w związku ze przestarzałą infrastrukturą technologiczną IRS, brakiem wytycznych dotyczących kwestii technicznych oraz niezdolnością podatnika do terminowej komunikacji z IRS”, stwierdziła AICPA.

Oto 10 kluczowych startów z zeznań AICPA:

  • Ponownie ustanowić roczny wspólny przegląd przesłuchań , aby skoncentrować się na planach strategicznych i biznesowych, obsłudze podatników i zgodności z przepisami, technologii i modernizacji; oraz na sezonie sprawozdawczym. Wspólna Komisja ds. Podatków powinna przedstawić półroczne sprawozdanie na temat stanu federalnego systemu podatkowego, a Kongres powinien zapewnić odpowiednie środki na sfinansowanie tego sprawozdania.
  • Biuro Odpowiedzialności Rządu powinno dokonać przeglądu Rady Nadzoru nad IRS , rady sektora prywatnego, która została zawieszona z powodu niewystarczającej liczby członków do osiągnięcia kworum.
  • IRS powinien zatrudniać i odpowiednio wynagradzać doświadczonych specjalistów z sektora prywatnego.
  • Kongres i administracja podatkowa powinny określić odpowiedni poziom usług dla podatników , kierując się dwoma celami: IRS powinien kontaktować się z podatnikami tylko wtedy, gdy agencja będzie w stanie terminowo rozwiązać wszelkie kwestie; a zadowolenie klienta powinno być wymagane w każdej interakcji z podatnikami, w tym w egzekwowaniu prawa.
  • Ulepszenie lub modernizacja systemów technologii IRS. “Obecnie IRS posiada dwa najstarsze systemy informatyczne w rządzie federalnym, co sprawia, że funkcjonowanie technologii informatycznych jest jednym z największych ograniczeń dla IRS”, stwierdził AICPA.
  • Utworzyć specjalną jednostkę ds. usług dla praktyków na poziomie “executive”. Obecnie agencja ma pracowników rozproszonych w kilku działach, które nie są skoordynowane w sposób, który daje księgowym i specjalistom podatkowym w odpowiednim czasie DeepL do krytycznych informacji, takich jak status konta klienta lub dostępność możliwości rozwiązywania sporów. Obecnie pracownicy również nie oceniają opinii specjalistów. Nieefektywność systemu IRS oznacza również, że profesjonaliści muszą wielokrotnie dostarczać tych samych informacji wielu pracownikom IRS. Jednostka świadcząca usługi dla praktyków powinna świadczyć usługi porównywalne z usługami dostępnymi w sektorze prywatnym.
  • Specjaliści podatkowi powinni mieć wyznaczone konto jako część portalu internetowego IRS z dostępem do konta do wszystkich informacji o swoich klientach, w przypadku gdy specjalista posiada pełnomocnictwo w aktach . Scentralizowane logowanie pozwoliłoby na jednorazowe uwierzytelnienie, umożliwiając dostęp do wszystkich danych klienta, a nie do aktualnej metody uwierzytelniania przed uzyskaniem dostępu do konta każdego klienta. IRS powinien inwestować w cyfrowy mechanizm udzielania pełnomocnictw i autoryzacji ujawnień oraz tworzyć konta praktyków “jednocześnie” z indywidualnymi kontami online.
  • Zastąpić scentralizowany plik autoryzacyjny metodą online, która wykorzystuje podpisy elektroniczne i proces zatwierdzania oparty na algorytmach.
  • Specjaliści podatkowi powinni mieć dostęp do priorytetowej infolinii obsługiwanej przez wysoko wykwalifikowanych pracowników. IRS powinien rozważyć zatrudnianie doświadczonych osób, takich jak studenci lub emerytowani profesjonaliści, którzy chcą pracować w niepełnym wymiarze godzin lub sezonowo.
  • Wyznaczyć przedstawicieli obsługi klienta do każdego obszaru geograficznego w celu obsługi złożonych problemów, których specjaliści podatkowi nie byli w stanie rozwiązać za pośrednictwem priorytetowych linii interwencyjnych.