AICPA dokonuje przeglądu nowego standardu w zakresie audytów planistycznych ERISA

Nowy standard rewizji finansowej zaproponowany przez Amerykański Instytut CPA (AICPA) jest ukierunkowany na badanie sprawozdań finansowych programów świadczeń pracowniczych, które podlegają ustawie o zabezpieczeniu przychodów z tytułu emerytur pracowniczych z 1974 r. (ERISA).

The exposure draft, Proposed Statement on Auditing Standards (SAS), Forming an Opinion and Reporting on Financial Statements of Employee Benefit Plans Subject to ERISA , which was issued by the AICPA Auditing Standards Board (ASB) on April 20, addresses the auditor’s responsibilities to form an opinion and report on the financial statements of ERISA plans.

“Proponowany SAS obejmuje formę i treść raportu biegłego rewidenta w przypadku opinii bez zmian, nową formę opinii w przypadku istnienia dopuszczonego przez ERISA ograniczenia zakresu badania oraz wymogi dotyczące sprawozdawczości w zakresie ustaleń wynikających z procedur przeprowadzonych w odniesieniu do szczegółowych przepisów planu dotyczących sprawozdań finansowych (zawartych w raporcie biegłego rewidenta dotyczącym sprawozdań finansowych planu ERISA lub wydanych jako oddzielny raport)”, stwierdza projekt ekspozycji.

Tylko w przypadku audytów planów ERISA proponowany standard, jeżeli zostałby wydany jako ostateczny SAS, miałby zastosowanie zamiast sekcji 700 AU-C, sporządzanie opinii i sprawozdań finansowych oraz pkt .09 sekcji 725 AU-C, Uzupełniające informacje dotyczące sprawozdań finansowych jako całości .

Zawierałby on również wymagania przyrostowe do AU-C sekcja 210, Warunki zaangażowania oraz AU-C sekcja 580, Oświadczenia pisemne .

Wniosek miałby zastosowanie do kontroli programów jedno-, wielozatrudnieniowych i wielozatrudnieniowych podlegających ERISA, zgodnie z projektem dotyczącym narażenia na ryzyko.

Proponowany standard miałby zastosowanie do badania sprawozdań finansowych za okresy kończące się 15 grudnia 2018 r. lub później.

Komentarze do AICPA mają być złożone do 21 sierpnia i powinny być przekazane Sherry Hazel.

Proponowany SAS jest wynikiem ponad dwuletniej pracy specjalnej grupy zadaniowej ASB, której zadaniem było rozważenie propozycji mającej na celu poprawę jakości audytów planu świadczeń pracowniczych poprzez wzmocnienie sprawozdania audytora.

Główny księgowy amerykańskiego Departamentu Pracy (DOL) zwrócił się do ASB z prośbą o dokonanie przeglądu modelu sprawozdawczości audytorów w odniesieniu do audytów planu ERISA i zapewnienie lepszego publicznego wglądu w zakres obowiązków kierownictwa i audytora. Przegląd ten miał również obejmować przypadki, w których zarządzanie ogranicza zakres audytu, na co zezwalają przepisy DOL dotyczące ERISA.

Zalecenia DOL zostały uwzględnione, ponieważ zaproponowana norma została opracowana.

W maju 2015 r. Agencja Bezpieczeństwa Świadczeń Pracowniczych (EBSA) DOL wydała ocenę jakości audytu 400 planów, przeprowadzonego przez 232 firmy CPA. EBSA ustaliła, że 39 procent audytów miało jedno lub więcej poważnych niedociągnięć dotyczących wymogów Ogólnie Przyjętych Standardów Audytu. Około jedna piąta (17 %) sprawozdań audytora, które zostały poddane przeglądowi, nie była zgodna z co najmniej jednym z wymogów ERISA w zakresie sprawozdawczości i ujawniania informacji.

Grupa zadaniowa ustaliła również, że zmiany modelu sprawozdawczości w proponowanym standardzie będą wymagały pomiarów wydajności. Dziewięć pytań związanych z proponowanymi wymaganiami znajduje się w części “Zagadnienia do rozważenia”, która rozpoczyna się na stronie 9 projektu narażenia.