AICPA ogłasza zapytania w sprawie spotkań publicznych podmiotów gospodarczych GAAP

American Institute of CPA (AICPA) opublikował formularz pytań i odpowiedzi, który ma pomóc osobom sporządzającym sprawozdania podatkowe i innym praktykom w ustaleniu, czy ich organizacja lub klient jest publicznym podmiotem gospodarczym zgodnie ze zaktualizowanymi ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości (GAAP).

«Ustalenie, czy jesteś [publicznym podmiotem gospodarczym (PBE)] czy też nie, jest ważnym czynnikiem biznesowym», powiedział Matthew Schell, partner biura krajowego Crowe Horwath, który kierował opracowaniem raportu dla Komitetu Wykonawczego ds. Sprawozdawczości Finansowej AICPA, w przygotowanym oświadczeniu. «Status PBE oznacza, że podmiot musi stosować się do standardów rachunkowości Rady Standardów Rachunkowości Finansowej, z terminami realizacji dla kilku – w tym rozpoznawania przychodów i rachunkowości najmu – tuż za rogiem. Podmioty, które nie są spółkami PBE, mogą jednak korzystać z pewnych skalowalnych ujawnień i innych udogodnień, takich jak korzystanie z alternatywnych rozwiązań księgowych prowadzonych przez Radę Przedsiębiorstw Prywatnych lub innych niż PBE».

Zgodnie z opracowaną przez Radę Standardów Rachunkowości Finansowej (RMSR) Aktualizacją Standardów Rachunkowości (RMSR) nr 2013-12, Definicja Publicznej Jednostki Gospodarczej – dodatek do glosariusza głównego, glosariusz Kodyfikacji Standardów Rachunkowości (ASC) RMSR został zmieniony w 2013 r. w celu uwzględnienia jednej definicji PBE w przyszłym stosowaniu zasad rachunkowości.

«AICPA uznała potrzebę pomocy profesjonalistom finansowym w udzielaniu odpowiedzi na trudne pytania związane ze zaktualizowaną definicją», powiedział Jason Brodmerkel, szef zespołu ekspertów ds. instytucji depozytowych AICPA, w przygotowanym oświadczeniu. «Kluczowe znaczenie ma to, aby organizacje mogły to zrobić w tak dynamicznej atmosferze». Nasze wysiłki obejmują współpracę z wieloma ekspertami, której celem jest pomoc profesjonalistom w uniknięciu kosztownych kwestii wdrożeniowych, które mogłyby się pojawić w przypadku błędnej interpretacji statusu PBE przez podmioty».

Pobierz pełne pytanie i odpowiedź w linku na górze tego artykułu. Pytania zostały zidentyfikowane przez pracowników Infolinii Technicznej AICPA oraz inne osoby w instytucie. AICPA ostrzega, że odpowiedzi nie zostały zatwierdzone, nie zostały zaakceptowane lub w inny sposób potraktowane przez jakąkolwiek wyższą komisję. Praktycy mający konkretne pytania dotyczące tych informacji powinni skontaktować się z Infolinią Techniczną AICPA.

Oto migawka pytań zadawanych od czerwca, w podziale na audyt i księgowość:

Audyt

 • Sekcja 9160.31, «Przestrzeganie standardów rachunkowości ogłoszonych przez FASB przez jednostkę państwową lub samorządową» (data wydania: lipiec 2017 r.) W jaki sposób biegły rewident powinien ustalić, czy jednostka (lub jej część składowa, np. jednostka składowa) jest jednostką państwową lub samorządową, aby ustalić, czy jednostka przestrzega odpowiednich standardów rachunkowości?
 • Sekcja 9160.32 «Sprawozdawczość dotycząca standardów rachunkowości ogłoszonych przez FASB przez państwo lub samorząd terytorialny» (data wydania: lipiec 2017 r.) Jednostka (lub jej składnik, taki jak jednostka składowa), która spełnia kryteria definicji państwa lub samorządu terytorialnego, sporządza swoje sprawozdania finansowe zgodnie ze standardami rachunkowości ogłoszonymi przez FASB. W jaki sposób biegły rewident powinien sporządzać sprawozdanie finansowe na temat takich sprawozdań finansowych?
 • Section 9160.33, «Engagement Acceptance When a State or Local Government Elects to Follow a Special Purpose Framework» (Issue Date: July 2017) An entity (or a component thereof) that meets the definition of a state or local government elects to prepare its financial statements in accordance with a special purpose framework (SPF). Jakie są obowiązki biegłego rewidenta w zakresie akceptowalności SPF używanej przez kierownictwo?
 • Sekcja 9160.34 «Standardy rachunkowości ogłoszone przez FASB jako zasady specjalnego przeznaczenia» (data wydania: lipiec 2017 r.) Podmiot (lub jego część składowa), który spełnia definicję państwa lub samorządu lokalnego, decyduje się sporządzać swoje sprawozdania finansowe zgodnie ze standardami rachunkowości ogłoszonymi przez FASB. Ponieważ odpowiednie standardy rachunkowości to standardy ogłoszone przez GAASB, czy standardy rachunkowości ogłoszone przez FASB można uznać za ramy specjalnego przeznaczenia?
 • Sekcja 9160.35, «Sprawozdawczość dotycząca sprawozdań finansowych plemienia indyjskiego sporządzanych zgodnie ze standardami rachunkowości ogłoszonymi przez FASB» (data wydania: lipiec 2017 r.) Plemię indyjskie (lub jego składnik, taki jak składnik biznesowy funkcjonujący jako podmiot gospodarczy), które spełnia wymogi definicji stanu lub samorządu lokalnego określonej w ogólnie przyjętych zasadach rachunkowości, sporządza swoje sprawozdania finansowe zgodnie ze standardami rachunkowości ogłoszonymi przez FASB. W takich sytuacjach, czy biegły rewident może przedstawić sprawozdanie finansowe jednostki, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie zarówno z odpowiednimi ramami GAAP (tj. standardami rachunkowości ogłoszonymi przez GAAP), jak i standardami rachunkowości ogłoszonymi przez FASB?

Rachunkowość

 • Sekcja 7000.01, «Zastosowanie pojęcia «bezpieczeństwo» w definicji publicznej jednostki gospodarczej. W glosariuszu FASB ASC w definicji PBE używa się terminu «bezpieczeństwo». ASU nr 2013-12 nie zawiera odniesienia do konkretnej definicji «bezpieczeństwa». Jak podmioty powinny oceniać, czy ich instrumenty finansowe są papierami wartościowymi?
 • Sekcja 7000.02, Rodzaje papierów wartościowych objętych definicją podmiotu publicznego. W glosariuszu FASB ASC definicja PBE używa terminu «papier wartościowy». Czy definicja obejmuje wszystkie formy papierów wartościowych, czy tylko niektóre formy (np. kapitałowe papiery wartościowe)?
 • Sekcja 7000.03 Użycie terminu «rynek pozagiełdowy» w definicji publicznego podmiotu gospodarczego. Kryterium d) definicji PBE zawartej w glosariuszu FASB ASC stanowi, że jednostka gospodarcza (podmiot inny niż podmiot nienastawiony na zysk objęty zakresem FASB ASC 958, Podmioty nienastawione na zysk lub program świadczeń pracowniczych rozliczany na podstawie FASB ASC 960, Programy emerytalne z tytułu programów określonych świadczeń; FASB ASC 962, Plan Plan – Programy emerytalne o zdefiniowanej składce; lub FASB ASC 965, Plan – Programy świadczeń z tytułu opieki zdrowotnej i socjalnej), która «wyemitowała papiery wartościowe będące przedmiotem obrotu, notowane lub notowane na giełdzie lub rynku pozagiełdowym albo jest dłużnikiem z tytułu obligacji przewodnich» jest PBE. Jak podmiot powinien ocenić, czy jego papiery wartościowe (lub papiery wartościowe, dla których jest dłużnikiem z tytułu obligacji przewodowych) spełniają to kryterium?
 • Section 7000.04, Use of the Term «Conduit Bond Obligor» in the Definition of a Public Business Entity. Jakie jest znaczenie terminu «Conduit bond obligor» w glosariuszu FASB ASC w definicji PBE? Czy wszystkie podmioty, które są dłużnikami obligacji przewodowych, są uznawane za PBE?
 • Section 7000.05, FINRA TRACE and MSRB EMMA Data and a Public Business Entity. Czy za rynki pozagiełdowe uważa się Financial Industry Regularity Authority (FINRA) Trade Reporting and Compliance Engine (TRACE) lub Municipal Securities Rulemaking Board (MSRB) Electronic Municipal Market Access (EMMA)? Czy sprawozdania finansowe dostępne w EMMA powinny być rozpatrywane zgodnie z kryterium (e) definicji PBE zawartej w glosariuszu FASB ASC?
 • Sekcja 7000.06, Użycie sformułowania «Ograniczenie umowne przeniesienia» i publiczna jednostka gospodarcza. W kryteriach (c) i (e) w glosariuszu FASB ASC w definicji PBE użyto sformułowania «umowne ograniczenie przeniesienia»; jakie rodzaje ograniczeń zostałyby uwzględnione?
 • Sekcja 7000.07, Użycie terminów «Przygotowanie», «Publicznie dostępne», «Sprawozdania finansowe» i «Podstawa okresowa» w definicji publicznego podmiotu gospodarczego. Kryterium (e) w ramach glosariusza FASB ASC w definicji PBE używa się terminów «sporządzanie», «publicznie dostępne», «sprawozdania finansowe» oraz «okresowe». W jaki sposób każdy z tych terminów jest definiowany?
 • Section 7000.08, Application of the Definition of a Public Business Entity When Entities are Organized in Tiered Organizational Structures (Parent, Consolidated Subsidiaries, Nonconsolidated Entities, Guarantors, Equity Method Investees). Czy definicja PBE w glosariuszu FASB ASC powinna być stosowana w odniesieniu do poszczególnych podmiotów, czy też podmioty powinny przeglądać lub oceniać strukturę organizacyjną w całości, stosując definicję PBE?
 • Section 7000.09, Financial Statements or Financial Information Filed With the SEC and Considerations for Effective Dates and the Definition of a Public Business Entity. Czy istnieją jakiekolwiek udogodnienia dotyczące dat wejścia w życie, dostępne dla podmiotów posiadających PBE, które w przeciwnym razie nie spełniałyby definicji PBE, z wyjątkiem wymogu włączenia lub włączenia ich sprawozdań finansowych lub informacji finansowych do akt innego podmiotu składanych w SEC?
 • Sekcja 7000.10, Daty wejścia w życie aktualizacji standardów rachunkowości oraz definicja publicznej jednostki gospodarczej. Czy jednostki niebędące jednostkami publicznymi zawsze otrzymują odroczone daty wejścia w życie?
 • Section 7000.11, Evaluating the Definition of Public Business Entity for Financial Institutions Subject to Section 36 of the Federal Deposit Insurance Act and Part 363 of the FDIC Rules and Regulations. Czy instytucja finansowa podlegająca ustawie o usprawnieniach Federal Deposit Insurance Corporation (FDICIA) zawsze jest PBE?
 • Sekcja 7000.12, Instytucje depozytów wzajemnych i definicja publicznej jednostki gospodarczej. Czy glosariuszowa definicja PBE opracowana przez FASB ASC ma wpływ na podmioty takie jak unie kredytowe lub towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych?
 • Punkt 7000.13, Świadectwa depozytowe i definicja publicznej jednostki gospodarczej. W jaki sposób świadectwo depozytowe wydane przez brokera (CD) byłoby oceniane zgodnie z definicją PBE zawartą w glosariuszu FASB ASC?
 • Sekcja 7000.14, Odsprzedaż prywatna (Zasada 144 i Zasada 144A) oraz definicja publicznej jednostki gospodarczej. W jaki sposób dokonuje się analizy odsprzedaży prywatnej zgodnie z Zasadami SEC 144 lub 144A (Zasada 144 i Zasada 144A papierów wartościowych) zgodnie z definicją PBE zawartą w glosariuszu FASB ASC?
 • W jaki sposób dokonuje się prywatnej odsprzedaży na podstawie zasad 144 lub 144A (Zasada 144 i Zasada 144A)?

 • Sekcja 7000.15, Zakłady ubezpieczeń i definicja publicznej jednostki gospodarczej. Czy podmiot ubezpieczeniowy jest uznawany za PBE zgodnie z definicją zawartą w glosariuszu FASB ASC?
 • sekcja 7000.16, Brokerzy, Dealerzy i Handlowcy Prowizji od Kontraktów Terminowych oraz definicja publicznego podmiotu gospodarczego. Czy broker, dealer lub przyszły handlowiec pobierający prowizję jest uznawany za PBE?