AICPA sprzeciwia się proponowanemu ograniczeniu stosowania gotówkowej metody rachunkowości

W dniu 15 sierpnia 2013 r. Amerykański Instytut CPA (AICPA) wyraził swój sprzeciw wobec proponowanego ograniczenia stosowania gotówkowej metody rozliczania podatników niebędących podatnikami naturalnymi, korporacji usług osobistych i rolników, które jest zawarte w projekcie dyskusyjnym House Ways and Means Committee przewodniczącego Dave’a Camp’a (R-MI) dotyczącym reformy podatku dochodowego od małych przedsiębiorstw.

Wniosek przewiduje, że gotówkowa metoda rachunkowości jest dostępna dla osób fizycznych (tj. osób fizycznych) i wszystkich innych podatników, którzy spełniają kryterium przychodów brutto i w inny sposób kwalifikują się do stosowania metody kasowej, ale skutecznie eliminuje wyjątki, które obecnie istnieją w przypadku niektórych podmiotów przechodzących (tj. spółek osobowych i korporacji S), rolników i korporacji usług osobistych.

“Popieramy zwiększenie liczby podatników, którzy mogą korzystać z kasowej metody rachunkowości. Kasowa metoda księgowania jest prostsza w stosowaniu, ma mniejsze koszty przestrzegania przepisów i nie wymaga od podatników płacenia podatku od dochodów, których jeszcze nie otrzymali”, wyjaśniła AICPA w liście do Camp and Ranking Member Sander Levin (D-MI). “Z tych samych powodów jesteśmy bardzo zaniepokojeni i sprzeciwiamy się pewnym ograniczeniom zawartym we wniosku. Uważamy, że Kongres nie powinien dalej ograniczać stosowania od dawna stosowanej metody kasowej polegającej na rozliczaniu tysięcy przedsiębiorstw amerykańskich, które z niej korzystają”.

AICPA wzywa prawodawców do rozważenia obciążenia finansowego, jakie wniosek, w przypadku jego przyjęcia, nałożyłby na przedsiębiorstwa. “Wniosek wymagałby od tych przedsiębiorstw zmiany na metodę memoriałową, zmusiłby ich właścicieli do płacenia podatku, zanim będą dysponować środkami pieniężnymi na jego uiszczenie, a także zwiększyłby złożoność i koszty”, stwierdzono w piśmie.

Poniżej znajduje się kopia listu adresowanego do Camp and Levin:

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z Shirley Twillman pod adresem [e-mail protected] lub (202) 434-9220.

*** Nie wiem.

15 sierpnia 2013 r.

RE: Stała dostępność pieniądza gotówkowego Metoda księgowania

Szanowny Panie Przewodniczący Obóz i Członek Rankingu Levin:

W związku z tym, że Kongres posuwa się w tym roku do przodu w sprawie reformy podatkowej, American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) oferuje nasze komentarze na temat gotówkowej metody księgowania propozycji w projekcie dyskusji na temat reformy podatkowej małych przedsiębiorstw, Proponowana reforma podatkowa z 2013 r., Tytuł IIReforma podatkowa dla przedsiębiorstw (12 marca 2013 r.) (“Propozycja”).

AICPA wyraża uznanie przewodniczącemu Obozu i Komisji ds. Sposobów i Środków Lokalnych za wasze nieustające wysiłki na rzecz uproszczenia Wewnętrznego Kodeksu Podatkowego (IRC lub “Kodeksu”) oraz za waszą reakcję na obawy podatników, że kodeks w formie, w jakiej został napisany, jest obecnie zbyt skomplikowany dla podatników. Konsekwentnie wspieramy wysiłki na rzecz uproszczenia reformy podatkowej, ponieważ jesteśmy przekonani, że takie działania znacznie zmniejszą koszty przestrzegania przepisów przez podatników, zachęcą do dobrowolnego ich przestrzegania poprzez zrozumienie przepisów oraz ułatwią działania w zakresie egzekwowania prawa.

Popieramy zwiększenie liczby podatników, którzy mogą korzystać z kasowej metody rachunkowości. Pieniężna metoda księgowa jest prostsza w stosowaniu, ma mniejsze koszty przestrzegania przepisów i nie wymaga od podatników płacenia podatku przed otrzymaniem dochodu podlegającego opodatkowaniu. Z tych samych powodów jesteśmy bardzo zaniepokojeni i sprzeciwiamy się pewnym ograniczeniom zawartym we wniosku. Uważamy, że Kongres nie powinien dalej ograniczać stosowania długoletniej gotówkowej metody księgowania tysięcy przedsiębiorstw amerykańskich, które z niej korzystają.

Ograniczenie w zakresie stosowania metody kasowej (sekcja 212)

Ogólnie rzecz biorąc, sekcja 212 wniosku stanowi, że metoda kasowa rachunkowości jest dostępna dla osób fizycznych (innymi słowy “osób fizycznych”) oraz każdego innego podatnika, który spełnia kryterium przychodów brutto i w inny sposób jest uprawniony do stosowania metody kasowej. Podatnik spełnia kryterium przychodów brutto, jeżeli średnie roczne przychody brutto podatnika za okres trzech lat podatkowych wynoszą 10 milionów USD lub mniej. Propozycja skutecznie eliminuje wyjątki, które obecnie istnieją w przypadku niektórych podmiotów typu “pass-through” (tj. spółek osobowych i korporacji S), rolników i korporacji usług osobistych. Zgodnie z obowiązującym prawem, przedsiębiorstwa te mogą stosować metodę kasową, bez względu na ich wpływy brutto, chyba że posiadają zapasy.

AICPA sprzeciwia się proponowanemu ograniczeniu stosowania gotówkowej metody rozliczania rachunków przez osoby niebędące osobami fizycznymi zgodnie z wnioskiem oraz sprzeciwia się wyeliminowaniu istniejących wyjątków dla przedsiębiorstw usług osobistych i rolników.

Zgodnie z metodą kasową przychód jest ujmowany w momencie jego rzeczywistego lub konstruktywnego otrzymania, a koszty są ujmowane w momencie ich zapłaty. Są to proste i łatwe do zastosowania testy. Zgodnie z metodą memoriałową przychody są ujmowane w momencie, gdy istnieje prawo do ich otrzymania, a koszty są ujmowane w momencie, gdy są stałe, możliwe do ustalenia i ekonomicznie opłacalne. Testy te są bardziej złożone, nie pozwalają na śledzenie koncepcji rachunkowości finansowej zgodnie z metodą memoriałową i zwiększają koszty przestrzegania przepisów. Biorąc pod uwagę fakt, że metoda kasowa pozostaje o wiele prostszą metodą rachunkowości, uważamy, że prostota ta uzasadnia jej dalsze stosowanie przez jednostki przechodzące, spółki świadczące usługi osobiste oraz rolników, niezależnie od ich przychodów brutto.

AICPA wzywa Państwa do rozważenia obciążenia finansowego, jakie wniosek, jeśli zostanie uchwalony, nałoży na przedsiębiorstwa. Na przykład, wymagałoby to od partnerów i udziałowców podmiotów typu “pass-through” płacenia podatku od dochodów, których jeszcze nie uzyskali. Aby pokryć tę przyspieszoną potrzebę płacenia podatków, niektóre przedsiębiorstwa byłyby zmuszone do dokonywania wypłat gotówkowych na rzecz swoich właścicieli z innych źródeł, co potencjalnie zagrażałoby ich działalności z powodu zacieśnienia przepływów pieniężnych. Inne przedsiębiorstwa zmuszałyby swoich właścicieli do radzenia sobie z obciążeniami finansowymi niezależnie od ich zdolności płatniczej. Uważamy, że każdy z tych scenariuszy skutkowałby nieuzasadnionym obciążeniem.

Potencjalna trudność wynikająca z ograniczenia stosowania metody kasowej przez spółki osobowe byłaby większa dla tych firm usług profesjonalnych, które podlegają regulacjom państwowym ograniczającym własność do osób fizycznych, które aktywnie uczestniczą w działalności gospodarczej. Na przykład w wielu stanach firma zaangażowana w praktykę księgową może nie mieć żadnej pasywnej (inwestycyjnej) własności i większość właścicieli musi posiadać aktywne licencje CPA. Uważamy, że podobne ograniczenia istnieją również w przypadku firm zajmujących się praktyką prawniczą. W rezultacie, wiele firm księgowych i prawniczych musi być kapitalizowanych wyłącznie przez indywidualnych specjalistów, którzy wspólnie są właścicielami firmy i nie mogą pozyskiwać kapitału od inwestorów zewnętrznych. Ze względu na te ograniczenia, przyspieszenie podatku od dochodów, które w rzeczywistości nie zostały pobrane w gotówce, znacznie ograniczyłoby zdolność takich zawodowych właścicieli do właściwej kapitalizacji i utrzymania kapitału w swoich firmach.

AICPA uważa, że propozycja zniechęcałaby również do naturalnego rozwoju działalności gospodarczej z jednoosobowej działalności gospodarczej do spółki osobowej lub innego podmiotu przejmującego, ponieważ przekroczenie 10 mln USD w rocznych wpływach spowodowałoby zmianę w rachunkowości. Innymi słowy, niezdolność przedsiębiorstwa do korzystania z gotówkowej metody rachunkowości stworzyłaby sztuczną przeszkodę dla wspólnych przedsięwzięć lub połączenia dwóch lub więcej właścicieli. Weźmy na przykład pod uwagę jednoosobową działalność gospodarczą prowadzoną z powodzeniem przez przedsiębiorstwo o dochodach brutto przekraczających 10 milionów USD. Jeżeli jednoosobowy przedsiębiorca doda nowego wspólnika do przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwo to nie działa już jako osoba fizyczna (jednoosobowy przedsiębiorca), co zniechęca do rozszerzania działalności. Propozycja może również zachęcać do skomplikowanego i nieefektywnego ekonomicznie planowania podatkowego, ponieważ wiele spółek osobowych i korporacji S może poszukiwać alternatywnych struktur, które pozwolą im na prowadzenie działalności jako jednoosobowa firma.

Uchylenie wymaganego stosowania metody rachunkowości memoriałowej w odniesieniu do przedsiębiorstw prowadzących działalność rolniczą (sekcja 213)

AICPA popiera sekcję 213 wniosku, która uchyliłaby wymóg stosowania metody memoriałowej w przypadku większych korporacji rolniczych, ale AICPA sprzeciwia się wyeliminowaniu obecnego wyjątku dotyczącego stosowania gotówkowej metody rachunkowości dla rolników na mocy sekcji 212 wniosku. Jeżeli sekcja 212 wniosku nie będzie nadal zwalniać rolników, rolnicy prowadzący swoją działalność jako jednoosobowy przedsiębiorca będą mogli stosować metodę kasową, ale rolnicy prowadzący działalność jako spółki osobowe lub korporacje będą zobowiązani do stosowania metody memoriałowej. Uważamy, że to nierówne traktowanie zapewnia niesprawiedliwy rezultat.

Treasury Reg. W § 1.162-12(a) zezwala się rolnikom stosującym metodę kasową na odliczenie kosztów poniesionych w związku z hodowlą roślin i zwierząt. Metoda kasowa prezentuje prostsze prowadzenie księgowości dla większości rolników. Uchylenie wymaganego stosowania metody memoriałowej przez rolników prowadzących działalność gospodarczą zmniejszyłoby obciążenie nałożone na te gospodarstwa rolne.

Uważamy jednak, że uchylenie sekcji 447 IRC powinno zostać uchwalone tylko przy zachowaniu wyjątku dla rolników stosujących metodę kasową. Jak wspomniano powyżej, w sekcji 212 wniosku przewiduje się wyeliminowanie wyjątku pozwalającego na stosowanie metody kasowej przez rolników, a AICPA sprzeciwia się wyeliminowaniu tego wyjątku. Jeżeli przepis uchylający (sekcja 213) pozostanie we wniosku wraz ze zniesieniem wyjątku dla rolników (sekcja 212), należy zachować specjalną metodę zasad rachunkowości dla spółek kapitałowych i spółek osobowych z partnerem korporacyjnym prowadzącym działalność rolniczą na mocy sekcji 447 IRC, aby zapewnić tym podmiotom niezmieniony (sekcja 447 IRC) próg dochodów brutto dla spółki rolnej.

Pozycja AICPA

AICPA sprzeciwia się ograniczeniu stosowania gotówkowej metody rozliczania podatników niebędących podatnikami indywidualnymi, korporacji usług osobistych i rolników. Przedsiębiorstwa te są zlokalizowane w całych Stanach Zjednoczonych i obejmują prawie wszystkie branże, w tym rolnictwo, finanse, opiekę zdrowotną, usługi osobiste, usługi profesjonalne (np. adwokaci, CPA, inżynierowie, architekci), nieruchomości, naprawy i konserwację oraz transport. Tego typu firmy są jednymi z najbardziej dynamicznych amerykańskich przedsiębiorstw i stanowią część siły napędowej ekspansji gospodarczej i wzrostu zatrudnienia. Wniosek wymagałby od tych przedsiębiorstw zmiany na metodę memoriałową, zmusiłby ich właścicieli do płacenia podatku, zanim będą mieli gotówkę na jego zapłacenie, a także zwiększyłby złożoność i koszty.

AICPA uważa, że reforma podatkowa powinna promować prostotę i wzrost gospodarczy oraz nie powinna tworzyć niepotrzebnych obciążeń administracyjnych i finansowych dla podatników ani ograniczać zdolności produkcyjnych gospodarki. Prostota jest ważna zarówno dla poprawy procesu przestrzegania przepisów, jak i dla umożliwienia podatnikom lepszego zrozumienia konsekwencji podatkowych transakcji, w które się angażują lub planują angażować.

Źródło: 15 sierpnia 2013 r., komunikat prasowy AICPA