Aktualizacje metod rachunkowości IRS Procedury zmiany

IRS wydała ostatnio nową procedurę dochodową, która aktualizuje listę automatycznych zmian w metodach rachunkowości, które są dozwolone zgodnie z Rev. Proc. 2015-13.

Rev. Proc. 2017-30, który został wydany 19 kwietnia, zasadniczo zastępuje Rev. Proc. 2016-29, który zawierał poprzednią listę automatycznych zmian.

Nowa procedura dochodowa obowiązuje dla formularza 3115 złożonego w dniu 19 kwietnia 2017 r. lub po tej dacie, dla roku zmiany kończącego się w dniu 31 sierpnia 2016 r. lub po tej dacie.

Następujące trzy sekcje zostały dodane do wykazu automatycznych zmian w Rev. Proc. 2017-30 w celu uwzględnienia dodatkowych zmian w metodzie rachunkowości, które mają być dokonane w ramach procedur automatycznych zmian w Rev. Proc. 2015-13:

1. Sekcja 10.02. W odniesieniu do wydatków organizacyjnych zgodnie z Kodeksem sekcja 248. Zmienia to sposób księgowania podatnika na jeden z trzech sposobów:

  • Charakterystyka pozycji jako wydatku organizacyjnego;
  • Określenie roku podatkowego, w którym spółka rozpoczyna działalność, do której odnoszą się wydatki organizacyjne; lub
  • Okres amortyzacji wydatków organizacji do 180 miesięcy.

2. Sekcja 10.03. W odniesieniu do opłat organizacyjnych na mocy sekcji 709. Te same trzy zastrzeżenia z sekcji 10.02 mają zastosowanie również w tym przypadku.

3. Sekcja 21.18. Odnosząca się do zmian w stosunku do obecnie dokonywanych odliczeń od stanu inwentarza na dopuszczalną metodę identyfikacji i wyceny zapasów.

Zgodnie z artykułem napisanym przez Ellen McElroy, Bradleya Seltzera, Amisza Shaha, H. Karla Zeswitza i Michaela Resnicka z kancelarii Eversheds Sutherland LLP, inne istotne zmiany to m.in:

Częściowe zbycie rzeczowych aktywów podlegających amortyzacji, do których odnosi się korekta IRS. Zmiana została zmodyfikowana w taki sposób, aby nie miała zastosowania do żadnego wyboru częściowego zbycia określonego w przepisach sekcji 1.168(i)-8(d)(2)(i), które nie jest dokonywane zgodnie z przepisami sekcji 1.168(i)-8(d)(2)(iii).

Rozmieszczenie budynku lub elementu konstrukcyjnego. Zmiana została zmodyfikowana tak, aby nie miała zastosowania do żadnego zbycia części składnika aktywów w transakcji opisanej w ostatnim zdaniu rozp. 1.168(i)-8(d)(1), w przypadku której podatnik nie dokonał wyboru częściowego zbycia zgodnie z rozp. 1.168(i)-2(d)(iv).

Wydatki na uruchomienie. Automatyczne zmiany zgodnie z sekcją 195 Kodeksu w celu zmiany kwalifikacji pozycji jako wydatku początkowego lub określenia roku podatkowego, w którym podatnik rozpoczyna aktywną działalność handlową lub gospodarczą, której dotyczą wydatki początkowe, zmieniają okres amortyzacji na 180 miesięcy.

Rzeczowe aktywa trwałe. Sekcja 168 lit. k) pkt 4 ma dodatkowe wyłączenie: Automatyczna zmiana nie ma zastosowania do zmiany kwot zapłaconych lub poniesionych na koszty napraw i konserwacji, które podatnik zmienia z kapitalizacji na odliczenie i za które otrzymał płatność za określoną nieruchomość energetyczną zamiast ulg podatkowych na mocy sekcji 1603 amerykańskiej ustawy o podatku od odzyskiwania i reinwestycji z 2009 r.

Kapitalizacja odsetek. Automatyczna zmiana obejmuje teraz zmiany z niewłaściwej metody kapitalizacji odsetek zgodnie z sekcjami 1.263A-8 do 14 w celu kapitalizacji odsetek według tych samych sekcji. Zmiany w metodach kapitalizacji odsetek muszą również zawierać na wyciągu załączonym do Formularza 3115 szczegóły dotyczące submetod rachunkowych służących do wyliczenia odsetek podlegających kapitalizacji zgodnie z Rozdziałem 1.263A-8 do 14.

Włączenie przychodów lub kosztów wynajmu. Automatyczna zmiana z niewłaściwej metody włączania przychodów lub wydatków z tytułu najmu na włączanie zgodnie z alokacją czynszu została skorygowana w celu wyjaśnienia, że zmiana nie ma zastosowania do umów najmu, które zapewniają szczególną alokację czynszu stałego opisaną w rozporządzeniu (WE) nr 1905/2006, sekcja 1.467-1 lit. c) pkt 2 ppkt (ii)(A)(2), która przypisuje czynsz do okresów innych niż te, w których czynsze takie są płatne.

Identyfikacja i wycena zapasów. Automatyczne zmiany odnoszące się do niedopuszczalnych metod identyfikacji i wyceny zapasów zostały zmienione w celu wyjaśnienia, że zmian można dokonać, jeśli podatnik zmienia niedopuszczalną metodę identyfikacji lub wyceny zapasów zgodnie z sekcją 471 Kodeksu i/lub niedopuszczalną metodę opisaną w przepisach sekcji 1.471-2 lit. f) pkt 1-5. Obecnie zmiana ta wyraźnie nie pozwala podatnikom na dokonanie zmiany w celu przypisania kosztów do zapasów objętych sekcją 471 lub 263A, a podatnik nie może dokonać tej zmiany, jeśli zapasy są obecnie odliczane.

Mark-to-market. Zasada kwalifikacji w sekcji 5.01 ust. 1 lit. d) Rev. Proc. 2015-13 nie ma już zastosowania do zmian związanych z rachunkowością według wartości rynkowej na mocy sekcji 475 lit. e) lub 475 lit. f). Podatnik ubiegający się o zmianę z księgowania według metody mark-to-market na metodę realizacji nie jest ograniczony do zmiany wymaganej w sekcji 475.

Odwołanie sekcji 1278 lit. b) wybory. Uznaje się, że podatnik dokonał uznanych wyborów zgodnie z sekcją 1278 lit. b) za rok podatkowy, jeżeli w odniesieniu do jednej lub więcej obligacji z dyskontem rynkowym nabytych w ciągu roku podatnik włączył do dochodu brutto za ten rok podatkowy i w deklaracji podatkowej za następny rok podatkowy dyskonto rynkowe przypisane do każdego roku podatkowego, inne niż w wyniku zbycia obligacji lub częściowej spłaty kapitału z tytułu obligacji.