CAQ rozwija zasoby w zakresie sprawozdawczości dotyczącej jakości audytu

Centrum Jakości Audytu (CAQ) opublikowało «Resource on Audit Quality Reporting» , aby podkreślić niektóre ważne elementy jakości audytu, które amerykańskie firmy audytorskie mogłyby wziąć pod uwagę przy udoskonalaniu lub opracowywaniu własnej sprawozdawczości dotyczącej ich praktyki w zakresie audytu spółek publicznych.

«CAQ i jego członkowie wierzą, że sprawozdawczość dotycząca jakości badania sprawozdań finansowych może przyczynić się do zwiększenia zaufania do procesu badania spółki publicznej poprzez pomoc użytkownikom sprawozdań finansowych, członkom komisji rewizyjnej i innym zainteresowanym stronom w zrozumieniu, w jaki sposób kierownictwo i działania firmy audytorskiej wspierają wykonywanie wysokiej jakości badań», powiedziała Cindy Fornelli, dyrektor wykonawczy CAQ.

«W związku z tym, że organy regulacyjne i podmioty ustalające standardy badają sposoby zwiększenia przejrzystości działalności biegłych rewidentów i aktualizacji modelu sprawozdawczości, jest to przykład wysiłków tego zawodu na rzecz poprawy komunikacji z kluczowymi zainteresowanymi stronami w odniesieniu do działalności firmy audytorskiej mającej na celu poprawę jakości badania sprawozdań finansowych», dodał Fornelli.

Zasób ten nie ma na celu uwzględnienia wszystkich możliwych tematów raportowania jakości audytu, ani nie sugeruje, aby wszystkie takie tematy były raportowane. Ma ono jednak na celu wspieranie tego zawodu w jego wysiłkach na rzecz przekazywania informacji, które opisują, w jaki sposób jego system kontroli jakości wspiera przeprowadzanie badań wysokiej jakości oraz wszelkie niedawne udoskonalenia lub inne inicjatywy firm mające na celu poprawę jakości badania.

Niektóre firmy audytorskie przekazują obecnie tego typu informacje za pośrednictwem różnych mechanizmów, skierowanych do różnych odbiorców, w tym do komitetów audytu spółek, które badają, oraz do ich własnych pracowników. Ponadto kilka amerykańskich firm audytorskich wydaje obecnie publicznie sprawozdania dotyczące jakości badań sprawozdań finansowych.

CAQ Resource on Audit Quality Reporting określa sześć następujących możliwych elementów sprawozdawczości dotyczącej jakości audytu:

  1. Przywództwo firmy i ton firmy audytorskiej na górze
  2. Niezależność, obiektywność i sceptycyzm
  3. Proces audytu, metodyka i wykonanie
  4. Rozwój zawodowy i kompetencje
  5. Monitorowanie
  6. Organizacja i struktura firmy

CAQ zachęca poszczególne firmy audytorskie do dostosowania tego rodzaju sprawozdawczości do potrzeb w celu jak najlepszego opisania specyfiki praktyki spółki publicznej/emitenta oraz do okresowej aktualizacji takiej sprawozdawczości w celu podkreślenia wszelkich istotnych zmian w polityce i praktykach firm audytorskich lub niedawnych inwestycji w jakość badania sprawozdań finansowych.

CAQ zobowiązuje się do aktualizacji tego zasobu w przyszłości w celu odzwierciedlenia zmian w środowisku regulacyjnym i normalizacyjnym.

O CAQ:

CAQ jest niezależną organizacją porządku publicznego, której celem jest zwiększanie zaufania inwestorów i zaufania publicznego do światowych rynków kapitałowych. CAQ wspiera wysokiej jakości wyniki osiągane przez audytorów spółek publicznych, zwołuje i współpracuje z innymi interesariuszami w celu przyspieszenia dyskusji nad krytycznymi kwestiami wymagającymi działania i interwencji, a także wspiera polityki i standardy, które promują obiektywizm, skuteczność i reakcję audytorów spółek publicznych na dynamiczne warunki rynkowe. CAQ z siedzibą w Waszyngtonie, DC, jest stowarzyszony z American Institute of Certified Public Accountants (AICPA).

Źródło: 13 sierpnia 2013 r., komunikat prasowy CAQ