Czerpanie korzyści z jakości mniejszych audytów – Część 2

Może być Pan/Pani jedną z dziesiątek tysięcy mniejszych firm CPA przeprowadzających mniejsze badania, kwestionując, w jaki sposób może Pan/Pani przetrwać konkurencję o mniejsze badania z większymi firmami, które mogą sobie pozwolić na ogromne inwestycje w technologię. Prawda jest taka, że robiliśmy to już wcześniej i możemy to zrobić ponownie!

W związku z tym opracowaliśmy serię artykułów, aby dać Ci pewność siebie i kierunek, którego potrzebujesz, autorstwa eksperta ds. audytu Larry’ego Perry’ego CPA.

W niniejszym artykule skoncentrujemy się na wstępnych warunkach maksymalizacji małej jakości audytu i rentowności w tym zakresie:

 1. Wyraźny Standard Rewizji Finansowej AU-C 210, Warunki zaangażowania
 2. Praktyczne warunki wstępne do omówienia z podmiotem sprawozdawczym
 3. Główne warunki wstępne dla firmy CPA

Wyraźny standard rewizji finansowej AU-C 210, Warunki zaangażowania

1. Cel audytora

1.

Celem audytora jest przyjęcie zlecenia na przeprowadzenie audytu dla nowego lub istniejącego klienta audytowego tylko wtedy, gdy podstawy, na których ma być ono wykonane, zostały uzgodnione w drodze porozumienia:

 • Ustalenie, czy istnieją warunki wstępne do przeprowadzenia audytu
 • Potwierdzenie, że między audytorem a kierownictwem oraz, w stosownych przypadkach, osobami odpowiedzialnymi za zarządzanie istnieje wspólne rozumienie warunków zlecenia na badanie.

2. 2. Definicje

 • Warunki wstępne dla audytu . Wykorzystanie przez kierownictwo akceptowalnych ram sprawozdawczości finansowej przy sporządzaniu sprawozdania finansowego oraz umowy z kierownictwem oraz, jeśli jest to właściwe, z osobami odpowiedzialnymi za zarządzanie, do założenia, na którym przeprowadzane jest badanie.
 • Audyt powtarzalny . Zlecenie na audyt dla istniejącego klienta audytowego, dla którego audytor przeprowadził poprzedni audyt.

3. Wymagania

Warunki wstępne audytu obejmują to, czy spełnione są warunki wstępne audytu:

 • Ustalenie, czy ramy sprawozdawczości finansowej, które mają być stosowane przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są dopuszczalne
 • Uzyskanie zgody kierownictwa, za którą uznaje i rozumie swoją odpowiedzialność:
 • Sporządzanie i rzetelna prezentacja sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi ramami sprawozdawczości finansowej;
 • Projektowanie, wdrażanie i utrzymywanie systemów kontroli wewnętrznej związanych ze sporządzaniem i rzetelną prezentacją sprawozdań finansowych wolnych od istotnych nieprawidłowości wynikających z nadużyć lub błędów; oraz
 • Aby zapewnić audytorowi:
 1. Dostęp do wszystkich informacji, o których kierownictwo jest świadome, że są istotne dla sporządzenia i rzetelnej prezentacji sprawozdania finansowego, takich jak rejestry, dokumentacja i inne kwestie;
 2. Dodatkowe informacje, których audytor może zażądać od kierownictwa do celów audytu
 3. Nieograniczony dostęp do osób w jednostce, od których biegły rewident stwierdzi konieczność uzyskania dowodów badania.

Praktyczne warunki wstępne do omówienia z kierownictwem podmiotu sprawozdawczego

Ponieważ list zawierający zlecenie stanowi umowę między jednostką sprawozdawczą a biegłym rewidentem, a także ponieważ obie strony umowy muszą zrozumieć jej treść, aby była ona ważna, list ten powinien zostać dostarczony przez kierownika ds. zlecenia, partnera lub jedynego praktykującego. Oprócz treści listu należy omówić i udokumentować podczas jego doręczenia inne ważne względy planistyczne. Poniżej przedstawiono kilka konkretnych kwestii, które powinny zostać omówione:

 • Osiągnięcie porozumienia co do charakteru zaangażowania, jak również odpowiedzialności klienta i firmy CPA.
 • Omówienie obowiązków kierownictwa w zakresie wyboru najbardziej odpowiednich ram sprawozdawczości finansowej, projektowania i utrzymywania systemów kontroli wewnętrznej oraz sporządzania sprawozdań finansowych i przypisów.
 • Omówienie bieżących spraw klienta, w tym wszelkich skutków klimatu gospodarczego.
 • Poprosić kierownictwo o skontaktowanie się z poprzednim audytorem (jeżeli audytowano sprawozdania za poprzedni okres) w celu uzyskania zgody na przegląd dokumentacji z audytu za poprzedni rok lub omówienia niezbędnych dodatkowych procedur audytu mających zastosowanie do bilansów otwarcia.
 • Prowadzić dochodzenia w sprawie oszustw.
 • Zaaranżować odpowiednie miejsce pracy.
 • Zaaranżuj pomoc dla klienta.
 • Sfinalizujcie terminy prac terenowych na okres przejściowy i koniec roku.
 • Omówić docelowe daty.
 • Omówienie zakresu wynagrodzenia za badanie i skutków zmiennych (problemy, brak obsługi klienta itp.).
 • Udokumentować dyskusje w dokumencie planistycznym lub notatce.
 • Omówienie sprawozdań finansowych i przypisów. Jeśli to możliwe, przygotować wstępny projekt lub zablokować sprawozdania finansowe i przypisy do dyskusji.

Główne warunki wstępne dla jodły CPA

Poza powyższymi warunkami wstępnymi konieczne jest uwzględnienie kilku innych kwestii, aby mniejsze firmy CPA pozostały konkurencyjne i przynosiły zyski przy mniejszych audytach.

Biorąc pod uwagę charakter mniejszych audytów i skuteczność technologiczną

W pierwszym artykule z tej serii, sekcja zatytułowana była “Spojrzenie w przyszłość”. Sekcja ta skupiała się na procesie zbierania dowodów i dokumentacji używanej przez firmy CPA w “roku ubiegłym”. Ryzykując zbytnim uproszczeniem, zacznijmy od tego.

W latach 80-tych XX wieku CPA zakupiły przewodniki po audycie w formie papierowej oraz pomoce praktyczne mające na celu udokumentowanie procesu planowania i zmodyfikowały programy audytu w celu dostosowania ich do okoliczności zaangażowania. Większość CPA korzystała ze znormalizowanych, wydrukowanych plików na papierze roboczym w celu udokumentowania dowodów.

Potem przyszła automatyzacja oprogramowania komputerowego… cóż, w pewnym sensie. Mogliśmy zakupić elektroniczne wersje przewodników po audycie i pomocy praktycznych oraz udokumentować niektóre z naszych dowodów na elektronicznych arkuszach kalkulacyjnych. Niektóre bardzo postępowe firmy CPA zaczęły nawet kupować i używać podstawowych zintegrowanych pakietów dokumentacji oprogramowania do audytu.

Stworzywszy i wprowadzając na rynek jeden z tych pakietów dokumentacji, zauważyłem, że niektóre firmy dodają znaczne obciążenia czasowe do zleceń na badanie technologii, podczas gdy inne nie.

Chociaż istniało wiele zmiennych, sukces był zazwyczaj odczuwany, gdy kierownictwo firmy CPA dokładnie oceniało okoliczności każdego zlecenia, tj. czy prawdopodobne jest, że wdrożenie nowej technologii oprogramowania pozwoli zaoszczędzić lub wydłużyć czas badania.

Więc, oto jesteśmy dzisiaj… i jutro! Niektóre z nowszych technologii audytowych mogą zwiększyć skuteczność i wydajność audytów. Wciąż zależy to od wielkości i charakteru jednostki sprawozdawczej.

Ponieważ liderzy firm CPA podejmują takie decyzje dotyczące kosztów i korzyści, punkt zwrotny występuje zwykle na granicy między mniejszymi i większymi badaniami. Innymi słowy, decyzje dotyczące inwestycji w nowe technologie powinny być bezpośrednio związane z większością potrzeb klientów firmy CPA.

Audytowanie głównie małych i średnich jednostek sprawozdawczych zazwyczaj nie uzasadnia dużych inwestycji w nowe technologie badania sprawozdań finansowych! O tym, co zazwyczaj sprawdza się najlepiej w przypadku mniejszych badań sprawozdań finansowych, będziemy rozmawiać w przyszłym artykule w tej serii.

Wniosek

Podczas gdy mniejsze firmy CPA mogą nie mieć potrzeby inwestowania w większość nowych technologii badania sprawozdań finansowych, my również nie możemy robić tego, co zawsze robiliśmy. Zmiana technologiczna przyspiesza zmianę naszych starych sposobów. Aby zachować konkurencyjność w przypadku mniejszych badań sprawozdań finansowych, firmy CPA muszą zaprojektować “nową winnicę” dla praktyki badania sprawozdań finansowych. Jak będzie wyglądać twoja?

Niektóre z ważnych kwestii związanych z “nowym winem” w przyszłych artykułach w tej serii obejmują:

 • Skupienie się na minimalnych, a nie maksymalnych procedurach audytu.
 • Podejmowanie decyzji w sprawie standardowej dokumentacji podstawowej.
 • Podejmowanie decyzji i stosowanie maksymalnych, praktycznych inwestycji technologicznych.
 • Tworzenie standardowych plików szablonów papieru roboczego.
 • Informowanie o zasadach przygotowania i przeglądu dokumentów roboczych.

Proszę, dołącz do mnie, gdy będziemy kontynuować naszą podróż “z powrotem do przyszłości!”