Czy Better Guidance przyjdzie po Sekcję 9651?

W piśmie z 28 sierpnia American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) zwrócił się do IRS z prośbą o lepsze wytyczne dotyczące wymogów sprawozdawczych dla sekcji 9651, która została zmieniona przez Tax Cuts and Jobs Act.

Wydane do tej pory wytyczne zawierają kilka ogłoszeń, 2 Rev. Proc. 2018-17, Publikacja 5292, Często zadawane pytania (FAQ) z przykładowymi oświadczeniami sprawozdawczymi i proponowanymi przepisami. Nadal jednak istnieje pewna dwuznaczność co do ujawniania informacji dotyczących wyliczenia części 965 przejściowego zobowiązania podatkowego na odpowiednich formularzach. W związku ze zbliżającym się wydłużeniem terminów składania deklaracji do 2017 r., IRS musi udzielić wskazówek, w jaki sposób będzie ustalał, czy dana osoba wypełniła swoje obowiązki.

AICPA wystąpiło z następującym wnioskiem:

  • Automatyczne zwolnienie z kar poniesionych przez osoby fizyczne, fundusze powiernicze lub nieruchomości, które działały rozsądnie i w dobrej wierze starały się prawidłowo zgłosić swój obowiązek podatkowy zgodnie z sekcją 965 w zeznaniu podatkowym za rok 2017.
  • Wyjaśnienie, że trusty i nieruchomości zgłaszają sekcję 965 podatku w taki sam sposób jak osoby fizyczne.
  • Wyjaśnienie, że osobą (w tym powiernikiem lub spadkobiercą), która jest winna podatku zgodnie z art. 965 jest osoba, która może dokonać wyboru zgodnie z art. 965(i) lub przyjąć odpowiedzialność.
  • Wytyczne w sprawie traktowania zagranicznego dochodu odroczonego po przejściu na system zwolnień z podatku od udziałów kapitałowych (sekcja 965) dla udziałowców funduszy powierniczych S, które transakcje powiernicze są sekcją 965 wywołującą zdarzenia oraz w jaki sposób podmiot otrzymujący akcje spółki kapitałowej posiadanej przez fundusz powierniczy może przyjąć na siebie zobowiązanie z tytułu sekcji 965 podatku przejściowego.

Ponadto, IRS FAQ przewiduje różne sposoby traktowania deklaracji przelotowych i indywidualnych, które obejmują sekcję 965 kwot oraz Formularz 1120, amerykańskie zeznanie o podatku dochodowym od osób prawnych, które IRS instruuje, aby wyłączyć sekcję 965 kwot.

W szczególności potrzebne są wytyczne dotyczące sposobu, w jaki partner korporacyjny w krajowej spółce osobowej, który otrzymuje alokację w wysokości 965 punktów z Załącznika K-1, Udział Partnera w przychodach, potrącenia, kredyty itp. ze spółki osobowej, powinien wyłączyć kwoty przelotowe z ich wyliczenia z uwzględnienia w Formularzu 1120 punktu 965.

Prawdopodobnie rezultat ten jest zamierzony, jak wskazują wytyczne IRS w sekcji 3.05 lit. b) obwieszczenia 2018-26, że korporacja w tym kontekście ma pojedynczą sekcję 965 zobowiązań podatkowych i że na przykład, sekcja 965 wyborów dokonywanych przez korporację jest dokonywana tylko w odniesieniu do całej połączonej sekcji 965 kwot.

Dodatkową kwestią wymagającą wyjaśnienia jest sposób, w jaki podatnik powinien odzwierciedlić wybory na mocy sekcji 965(n) i nie stosować bieżącej lub przeniesionej straty operacyjnej netto do przejściowego zobowiązania podatkowego na mocy sekcji 965.

AICPA doradza również agencjom, że dotychczasowe wytyczne nie są jasne co do sposobu przekazywania pewnych informacji i obliczeń pomocniczych na podstawowym formularzu podatkowym podatnika, szczególnie w odniesieniu do formularza 1120.

Na przykład, zgodnie z IRS FAQ nr 2 zamieszczonym w dniu 13 marca, kwoty z sekcji 965(a), odliczenia z sekcji 965(c), podatków zagranicznych uznanych za zapłacone w odniesieniu do kwoty z sekcji 965(a) oraz podatków zagranicznych niedopuszczonych na mocy sekcji 965(g) nie są zgłaszane na formularzu 1118, Foreign Tax Credit – Corporations.

Uznane za zapłacone podatki zagraniczne w odniesieniu do kwoty określonej w art. 965 lit. a) oraz podatki zagraniczne niedopuszczone na mocy art. 965 lit. g) są zgłaszane w oddzielnym oświadczeniu, IRC 965 Transition Tax Statement. Ponieważ odpowiedniej kwoty z sekcji 965 lit. a) nie wykazuje się na formularzu 1118, podatnicy muszą dokonać ręcznego podziału wydatków bez korzystania z harmonogramu lub arkusza kalkulacyjnego w celu ustalenia wszelkich ograniczeń w zakresie ulgi z tytułu zagranicznego podatku.

Podatnicy potrzebują również wskazówek, w jaki sposób odzwierciedlić wszelkie przeniesione ulgi, które są wykorzystywane do skompensowania ich przejściowych zobowiązań podatkowych określonych w sekcji 965, jak zauważyła AICPA.

W związku z tym, bez zaktualizowanych formularzy lub instrukcji na rok podatkowy 2017 lub wiążących wytycznych, podatnicy nie wiedzą, jakie informacje są wymagane lub jak prawidłowo zgłosić takie informacje na formularzu 5471, aby spełnić wymogi definicji «zasadniczo kompletnej» i tym samym uniknąć kar wynikających z sekcji 6038, 6038A i 6046.

AICPA zaleca, aby IRS zapewniał automatyczne zwolnienie z tych kar każdemu podatnikowi, który działał w sposób rozsądny i w dobrej wierze, starając się dostarczyć wszelkich wymaganych informacji.

Powiązane artykuły

3 Kluczowe odpisy amortyzacyjne Kryteria, które Klienci muszą znać

The IRS Answers Questions About the TCJA General Business Credit