Departament Skarbu USA szuka komentarzy na temat nowego formularza sprawozdawczego CbC

W dniu 22 sierpnia Departament Skarbu USA opublikował w Rejestrze Federalnym zawiadomienie , prosząc o komentarze na formularzu IRS 8975, Sprawozdanie dotyczące poszczególnych krajów , którego ostateczne jednostki dominujące amerykańskich grup przedsiębiorstw wielonarodowych (MNE) będą używać do celów sprawozdawczości w podziale na kraje (CbC).

Pisemne uwagi należy przekazać do 21 września.

W ogłoszeniu stwierdza się, że na “przedsiębiorstwa lub inne organizacje pożytku publicznego” będzie miał wpływ nowy wymóg sprawozdawczości CbC, którego spełnienie, według szacunków Skarbu Państwa, zajmie 4,680 godzin każdego roku.

28 lipca Jeffrey Mitchell, zastępca głównego radcy prawnego i szef oddziału 2 IRS, powiedział podczas lunchu w Waszyngtonie, że IRS opracowuje Formularz 8975 i mechanizm pozwalający na dobrowolne składanie wczesnych raportów CbC na rok 2016. Powiedział również, że podatnicy powinni powiadomić inne jurysdykcje, w których prowadzą działalność, przed końcem 2016 roku, że będą składać dobrowolne wstępne raporty CbC do IRS.

CbC Regs sprawozdawcze

W dniu 29 czerwca IRS i Skarb Państwa wydały ostateczne przepisy CbC dotyczące sprawozdawczości (TD 9773), które mają zastosowanie do lat podatkowych jednostek dominujących najwyższego szczebla w grupach przedsiębiorstw wielonarodowych z USA, które rozpoczynają się w dniu 30 czerwca 2016 r. lub później, kiedy to przedsiębiorstwa wielonarodowe osiągają dochody za poprzedni roczny okres rozliczeniowy w wysokości co najmniej 850 mln USD . W szczególności, ostateczne przepisy nie odnoszą się do plików głównych i lokalnych.

W przepisach końcowych stwierdza się, że na formularzu 8975 (w formie i w sposób określony przez IRS) należy zamieścić następujące informacje w odniesieniu do każdego podmiotu wchodzącego w skład grupy PWN z USA, zgodnie z wymogami:

 • Pełna nazwa prawna podmiotu składającego wniosek.
 • Jurysdykcja podatkowa, jeśli taka istnieje, w której jednostka składowa jest rezydentem dla celów podatkowych.
 • Jurysdykcja podatkowa, w której jednostka składowa jest zorganizowana lub utworzona (jeżeli różni się od jurysdykcji podatkowej miejsca zamieszkania).
 • Numer identyfikacji podatkowej, jeśli taki istnieje, używany przez administrację podatkową w jurysdykcji podatkowej miejsca zamieszkania podmiotu składającego wniosek.
 • Główny rodzaj działalności gospodarczej lub działalności jednostki składowej. (Reg. 1.6038-4(d)(1)).

Ponadto formularz 8975 musi zawierać następujące informacje w odniesieniu do każdej jurysdykcji podatkowej, w której siedzibę ma co najmniej jeden podmiot wchodzący w skład grupy PWN z USA, przedstawione jako suma informacji dotyczących podmiotów wchodzących w skład grupy, które mają siedzibę w każdej jurysdykcji podatkowej:

 • Przychody uzyskane z transakcji z innymi podmiotami składowymi.
 • Przychody nie generowane z transakcji z innymi podmiotami składowymi.
 • Zysk lub strata przed opodatkowaniem podatkiem dochodowym.
 • Łączny podatek dochodowy zapłacony na zasadzie kasowej na rzecz wszystkich jurysdykcji podatkowych oraz wszelkie podatki potrącone od płatności otrzymanych przez jednostki wchodzące w jej skład.
 • Łączne rozliczenia międzyokresowe bierne z tytułu podatku dochodowego ujęte w zysku lub stracie do opodatkowania, odzwierciedlające jedynie działalność w danym okresie rocznym i nie uwzględniające podatku odroczonego ani rezerw na niepewne zobowiązania podatkowe.
 • Kapitał statutowy, z tym że kapitał statutowy jednostki dominującej musi być wykazywany w jurysdykcji podatkowej miejsca zamieszkania osoby prawnej, której jest ona jednostką dominującą, chyba że dla celów regulacyjnych w jurysdykcji podatkowej jednostki dominującej istnieje określony wymóg kapitałowy.
 • Całkowite skumulowane zyski, z wyjątkiem skumulowanych zysków jednostki dominującej, muszą być wykazywane przez podmiot prawny, którego jest on jednostką dominującą.
 • Łączna liczba pracowników w przeliczeniu na pełne etaty (zob. rozp. 1.6038-4 lit. d) pkt 3 ppkt (iii) odnośnie do traktowania niezależnych wykonawców i innych szczegółów).
 • Wartość księgowa netto rzeczowych aktywów trwałych, która nie obejmuje środków pieniężnych lub ich ekwiwalentów, wartości niematerialnych i prawnych oraz aktywów finansowych. (Reg. 1.6038-4(d)(2))

Okresem sprawozdawczym objętym formularzem 8975 IRS jest okres sprawozdawczy stosowany przez jednostkę dominującą najwyższego szczebla, sporządzony za okres 12 miesięcy (lub okres od 52 do 53 tygodni opisany w paragrafie 441 f)), który kończy się w roku podatkowym jednostki dominującej najwyższego szczebla lub w ciągu tego roku.

Jeśli jednostka dominująca najwyższego szczebla nie sporządza rocznego sprawozdania finansowego, okresem sprawozdawczym objętym formularzem 8975 jest okres dwunastu miesięcy (lub okres od 52 do 53 tygodni opisany w paragrafie 441 f)), który kończy się ostatniego dnia roku podatkowego jednostki dominującej najwyższego szczebla. (Reg. 1.6038-4(c)).

Powiązany artykuł:

IRS wydaje ostateczne zasady sprawozdawczości dla poszczególnych krajów