Emisje FASB Proponowane wyjaśnienie wyłączenia z obowiązku ujawniania informacji o wartości godziwej

Rada Standardów Rachunkowości Finansowej (FASB) opublikowała do publicznego komentarza proponowaną aktualizację standardów rachunkowości (ASU), która ma na celu wyjaśnienie zakresu i możliwości zastosowania zwolnienia z obowiązku ujawniania informacji, które jest specyficzne dla spółek prywatnych i niepublicznych organizacji nienastawionych na zysk, wynikającego z wydania ASU nr 2011-04, Fair Value Measurement (Temat 820): Zmiany w celu osiągnięcia wspólnych wymogów dotyczących wyceny wartości godziwej i ujawniania informacji w amerykańskich GAAP i MSSF. Zainteresowane strony proszone są o dokonanie przeglądu i przedstawienie uwag na temat propozycji do dnia 22 stycznia 2013 r.

Proponowana zmiana wyjaśniałaby, że wymóg ujawniania «poziomu hierarchii wartości godziwej, w ramach której wyceny wartości godziwej są kategoryzowane w całości (poziom 1, 2 lub 3)» nie ma zastosowania do spółek prywatnych i niepublicznych organizacji nienastawionych na zysk w odniesieniu do pozycji, które nie są wyceniane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej według wartości godziwej, ale dla których ujawniana jest wartość godziwa.

Proponowana aktualizacja jest dostępna do wglądu i komentowania na stronie www.fasb.org.

Źródło: 7 stycznia 2013 r., komunikat prasowy FASB