Emisje FASB Trzy wnioski PCC o publiczne komentarze

przez Jasona Bramwella

Rada Standardów Rachunkowości Finansowej (FASB) w dniu 1 lipca wydała do publicznego skomentowania trzy propozycje dotyczące rachunkowości przedstawione przez Radę Przedsiębiorstw Prywatnych (PCC) w odpowiedzi na obawy zgłaszane przez zainteresowane strony z sektora przedsiębiorstw prywatnych dotyczące złożoności niektórych aspektów amerykańskich ogólnie przyjętych zasad rachunkowości (GAAP – Generally Accepted Accounting Principals).

Zainteresowane strony są proszone o przedstawienie uwag na temat trzech projektów dotyczących ekspozycji do dnia 23 sierpnia (zob. pasek boczny).

PCC została powołana w 2012 r. przez Fundację Rachunkowości Finansowej (FAF) do współpracy z FASB w celu ustalenia, czy i kiedy należy zmodyfikować US GAAP dla firm prywatnych.

Te trzy propozycje dotyczą księgowania wartości niematerialnych i prawnych przejętych w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, wartości firmy oraz niektórych rodzajów swapów stóp procentowych.

“Propozycje te mają na celu dalsze dostarczanie użytkownikom sprawozdań finansowych spółek prywatnych informacji przydatnych do podejmowania decyzji, przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów i złożoności dla osób sporządzających sprawozdania finansowe w zakresie wyceny i księgowania wartości niematerialnych i prawnych nabytych w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, wartości firmy oraz niektórych rodzajów swapów stóp procentowych”, powiedział nowy prezes FASB Russell Golden w pisemnym oświadczeniu. “Czekamy na informacje zwrotne na temat skuteczności propozycji od udziałowców prywatnych firm”.

Pierwsza propozycja – wywodząca się z emisji PCC nr 13-01A, Rozliczanie identyfikowalnych wartości niematerialnych w połączeniu jednostek gospodarczych – modyfikuje wymóg, aby spółki prywatne osobno ujmowały mniej wartości niematerialnych nabytych w ramach połączenia jednostek gospodarczych.

– modyfikuje wymóg, aby spółki prywatne osobno ujmowały mniej wartości niematerialnych nabytych w ramach połączenia jednostek gospodarczych.

Druga propozycja – wywodząca się z emisji PCC nr 13-01B, Rozliczanie wartości firmy po połączeniu jednostek gospodarczych – umożliwiałaby amortyzację wartości firmy oraz uproszczony model utraty wartości firmy. FASB definiuje wartość firmy jako “pozostały składnik aktywów rozpoznany w ramach połączenia jednostek gospodarczych po ujęciu wszystkich innych możliwych do zidentyfikowania nabytych aktywów i przejętych zobowiązań”.

Trzeci wniosek – wywodzący się z emisji PCC nr 13-03, Accounting for Certain Receive Variable, Pay-Fixed Interest Rate Swaps – dałby spółkom prywatnym innym niż instytucje finansowe możliwość zastosowania dwóch prostszych podejść do księgowania niektórych rodzajów swapów procentowych, które są zawierane przez spółkę prywatną w celu gospodarczego przekształcenia jej pożyczek o zmiennym oprocentowaniu w pożyczki o stałym oprocentowaniu.

Daty wejścia w życie zostaną określone po uwzględnieniu przez FASB i PCC opinii zainteresowanych stron na temat projektów dotyczących narażenia. Po otrzymaniu uwag od społeczeństwa, FASB i PCC omówią informacje zwrotne na posiedzeniu PCC w dniach od 30 września do 1 października. Następnie PCC rozważy zmiany w pierwotnych wnioskach i przeprowadzi ostateczne głosowanie przed przedłożeniem FASB ostatecznej decyzji w sprawie zatwierdzenia.

W okresie ekspozycji pracownicy FASB będą badać i analizować, czy propozycje powinny zostać rozszerzone na spółki publiczne, czy też na organizacje nienastawione na zysk, co zostanie omówione z zarządem podczas kolejnego spotkania.

Powiązany artykuł:

  • Trzy propozycje dotyczące rachunkowości spółek prywatnych poparte przez FASB