Emisje zgodne ze standardem GASB dotyczącym utraty wartości aktywów kapitałowych

Niedawne badanie standardu rachunkowości dla władz państwowych i samorządowych za 2003 r. w zakresie utraty wartości aktywów kapitałowych i odzysków z tytułu ubezpieczeń zostało zakończone mieszanymi przeglądami, ponieważ niezależny zespół zauważył, że zasada ta dostarcza istotnych informacji użytkownikom sprawozdań finansowych, ale nie rozwiązuje wszystkich kwestii leżących u podstaw jej zastosowania.

Standard rachunkowości, który został poddany krytyce przez zespół ds. przeglądu po wdrożeniu (PIR) Fundacji Rachunkowości Finansowej – Rządowej Rady Standardów Rachunkowości (RMSR) Sprawozdanie nr 42, Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa dotycząca utraty wartości aktywów kapitałowych i odzyskanych należności z tytułu ubezpieczeń – ustanawia wytyczne dotyczące wyceny utraty wartości aktywów kapitałowych i wymaga od rządów zgłaszania skutków tej utraty w momencie jej wystąpienia, a nie jako część bieżących odpisów amortyzacyjnych składnika aktywów kapitałowych lub w momencie jego zbycia.

Zasada GASB, która została wydana w listopadzie 2003 r., zapewnia również jednolite wytyczne dotyczące sprawozdawczości w zakresie odzyskiwania należności z tytułu ubezpieczeń przez władze państwowe i lokalne.

Zespół ds. przeglądu otrzymał szeroko zakrojony wkład od zainteresowanych stron GASB, w tym biegłych rewidentów i podmiotów sporządzających sprawozdania finansowe, a także, w mniejszym stopniu, od użytkowników sprawozdań finansowych i pracowników naukowych.

W oparciu o badania przeprowadzone przez zespół, w sprawozdaniu PIR stwierdzono, że użytkownicy mieli mieszane poglądy co do tego, czy oświadczenie 42 osiągnęło dwa cele dotyczące utraty wartości aktywów kapitałowych: ustanowienie kryteriów uznawania utraty wartości i wymogów, które odpowiednio mierzą skutki utraty wartości.

Niektórzy użytkownicy uznali, że w pewnych okolicznościach należy zastosować alternatywne podejście do wyceny, takie jak szacunkowy koszt odtworzenia/odnowienia, wartość godziwa lub odzyskanie przepływów pieniężnych.

“GASB uznaje, że istnieją różne poglądy dotyczące kwestii alternatywnych metod pomiaru i uważa, że kwestia ta została dokładnie rozważona podczas opracowywania oświadczenia nr 42”, napisał Prezes GASB David Vaudt w odpowiedzi Rady ds. ustalenia standardów na raport PIR. “Niektóre z tych alternatywnych poglądów, na które zwrócono uwagę w raporcie PIR, są zgodne z poglądami wyrażonymi w trakcie procedur rzetelnego procesu prowadzonych podczas opracowywania Deklaracji 42”.

Inne ustalenia zawarte w sprawozdaniu PIR dotyczącym standardu 42 obejmowały następujące kwestie:

  • Oświadczenie nr 42 osiąga cel, jakim jest ustalenie i wyjaśnienie wytycznych w zakresie księgowania odzyskanych środków ubezpieczeniowych dla wszystkich funduszy i działalności.
  • Informacje o utracie wartości aktywów kapitałowych i odzyskiwaniu ubezpieczeń, które rządy podają w swoich sprawozdaniach finansowych, są ważne dla użytkowników sprawozdań finansowych. Jednakże informacje te mogą być trudne do zrozumienia dla niektórych użytkowników i mogą nie być tak szczegółowe lub porównywalne między poszczególnymi rządami, jak chcieliby tego niektórzy użytkownicy.
  • Większość wymogów zawartych w oświadczeniu nr 42 ma charakter operacyjny, ale niektóre zainteresowane strony uważają pewne aspekty za trudne do zrealizowania. Główny problem operacyjny, który został wyrażony w szczególności przez praktyków, dotyczy podejścia do użyteczności usług i związanych z tym technik pomiaru utraty wartości aktywów kapitałowych. Zgodnie z raportem PIR, Oświadczenie 42 wymaga, aby utrata wartości była mierzona jako spadek użyteczności usługi przy użyciu technik, które odtwarzają historyczny koszt pozostałej użyteczności środka trwałego. Zespół ds. przeglądu zauważył, że dwóch z siedmiu członków GASB sprzeciwiłosię wydaniu oświadczenia nr 42 w 2003 r., ponieważ nie pozwala ono na wycenę utraty wartości metodą przepływów pieniężnych w odniesieniu do działalności gospodarczej i funduszy przedsiębiorstwa.
  • Oświadczenie nr 42 nie spowodowało znaczących zmian w sprawozdawczości finansowej i praktykach operacyjnych, ani też nie spowodowało znaczących, nieprzewidzianych konsekwencji.
  • Koszty wdrożenia oświadczenia nr 42 oraz koszty dalszego stosowania są zasadniczo zgodne z kosztami, których oczekiwały zainteresowane strony.
  • Oświadczenie 42 zawiera oczekiwane korzyści wynikające z lepszego zrozumienia sytuacji, w której nastąpiła utrata wartości aktywów kapitałowych i osiągnięto większą porównywalność informacji dotyczących odzyskiwania ubezpieczenia. Jednakże oczekiwane korzyści wynikające z lepszego zrozumienia przez użytkowników skutków finansowych utraty wartości aktywów kapitałowych dla władz publicznych mogły nie zostać osiągnięte w oczekiwanym zakresie.

W wyniku przeglądu zespół PIR zalecił, aby GASB przeprowadził co najmniej ograniczony test terenowy, proponując wydanie normy z nowymi metodami rozpoznawania lub pomiaru, i podzielił się wynikami z użytkownikami, aby ocenić przydatność uzyskanych informacji.

W odpowiedzi na sprawozdanie GASB Vaudt napisał, że zarząd uważa testy terenowe za “krytyczne dla właściwego procesu i docenia zalecenie”.

Powiązany artykuł:

FAF przeprowadzi przegląd po wdrożeniu normy GASB