Excel Tip: Obliczanie odsetek

Microsoft Excel jest idealnym narzędziem do obliczania kosztów pożyczania pieniędzy, ale czy robisz to w najbardziej efektywny sposób? W tym artykule opiszę, w jaki sposób można wykorzystać funkcję CUMIPMT do obliczenia kosztów odsetek od pożyczki, czy to za miesiąc, rok, czy też za okres trwania pożyczki – wszystko to w ramach jednej komórki arkusza. Pokażę Ci również, jak za pomocą kilku kliknięć myszką dodać harmonogram amortyzacji do dowolnego skoroszytu.

Zanim opiszę funkcję CUMIPMT, przyjrzyjmy się najpierw funkcji PMT, która oblicza kwotę płatności za pożyczkę. PMT posiada 3 wymagane i 2 opcjonalne argumenty:

stopa – Stopa procentowa pożyczki wyrażona jako stopa miesięczna.

nper – Długość pożyczki w miesiącach.

pv – Kwota będąca przedmiotem pożyczki, określana również jako wartość bieżąca.

fv – Ten opcjonalny argument pozwala na określenie przyszłej wartości, jeśli kwota balonu jest należna na koniec pożyczki. Pominięcie tego argumentu oznacza domyślnie, że pożyczka ma być spłacona do 0.

typ – Ten opcjonalny argument pozwala określić, czy płatności są dokonywane na początku każdego okresu, czy też można pominąć ten argument, aby wskazać, że płatności są dokonywane na końcu każdego okresu. Możesz również określić 0 w tej pozycji, aby wyraźnie wskazać, że płatności są dokonywane na koniec każdego okresu.

Rysunek 1: Funkcja PMT oblicza miesięczną płatność za pożyczkę.

Jak pokazano na rysunku 1, miesięczna płatność w wysokości 586,04 dolarów za 36 miesięcy jest wymagana do spłaty 20.000 dolarów przy oprocentowaniu 3,5%. Funkcja PMT zawsze zwraca ujemną kwotę, ponieważ program Excel postrzega płatność jako odpływ. Pominąłem 2 opcjonalne argumenty, więc w tym przypadku, funkcja PMT zakłada, że pożyczka jest wypłacana do 0 i płatności są dokonywane na koniec każdego okresu.

Formuły tworzone są przy użyciu CUMIPMT w podobny sposób jak PMT, ale w tym przypadku wymagane jest użycie wszystkich 6 argumentów:

stopa – Stopa procentowa pożyczki wyrażona jako stopa miesięczna.

nper – Długość pożyczki w miesiącach.

pv – Kwota będąca przedmiotem pożyczki, określana również jako wartość bieżąca.

start_period – Miesiąc początkowy, od którego oblicza się odsetki od pożyczki. Użyj 1 do obliczenia odsetek od początku kredytu, lub 13 do obliczenia odsetek tylko za drugi rok kredytu.

end_period – Końcowy miesiąc, w którym należy obliczyć odsetki od pożyczki. Należy użyć tej samej wartości, co np. argument «e.g.» do obliczenia odsetek za okres kredytowania, lub 24 do obliczenia odsetek za drugi rok kredytowania.

typ – Należy określić 0, aby wskazać, że płatności są dokonywane na koniec okresu, lub 1 dla płatności dokonywanych na początku okresu.

Rysunek 2: Funkcja CUMIPMT oblicza całkowite odsetki od całości lub części pożyczki.

Jak pokazano na Rysunku 2, funkcja CUMIPMT pokazuje, że pożyczenie 20 000 USD przy 3,5% w ciągu 36 miesięcy będzie kosztowało 1 097,50 USD. Chociaż nie wykazano, koszt za drugi rok zaciągnięcia kredytu wynosi 368,55 USD. Aby obliczyć kapitał spłacony dla danej części pożyczki, należy użyć funkcji CUMPRINC, która wykorzystuje tę samą sekwencję argumentów co CUMIPMT.

Jak widać, możliwe jest korzystanie z funkcji arkusza kalkulacyjnego do obliczania odsetek i kapitału dla całości lub części pożyczki bez konieczności budowania pełnego harmonogramu amortyzacji. Jeśli jednak jest to konieczne, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na dowolną zakładkę arkusza, a następnie wybrać opcję Wstaw, jak pokazano na Rysunku 3. Kliknij na zakładkę Rozwiązania w arkuszu kalkulacyjnym, a następnie kliknij dwukrotnie na Harmonogram amortyzacji.

Rysunek 3: Dodaj tabelę amortyzacyjną do każdego skoroszytu za pomocą zaledwie czterech kliknięć.