FASB aktualizuje zasady rachunkowości dla celów niezarobkowych

Rada Standardów Rachunkowości Finansowej (FASB) wydała pierwsze od 1993 r. istotne zmiany w standardach prezentacji sprawozdań finansowych nienastawionych na zysk.

Aktualizacja standardów rachunkowości nr 2016-14, Podmioty nienastawione na zysk (Temat 958): Prezentacja sprawozdań finansowych jednostek nienastawionych na zysk , wydana przez FASB w dniu 18 sierpnia, uwzględnia zalecenia Komitetu Doradczego ds. Nienastawionych na zysk i innych zainteresowanych stron, które stwierdziły, że istniejące standardy są solidne, ale potrzebne do zapewnienia lepszych informacji użytkownikom sprawozdań finansowych nienastawionych na zysk.

«Chociaż obecny model sprawozdawczości finansowej nienastawiony na zysk utrzymywał się dobrze przez ponad 20 lat, zainteresowane strony wyraziły zaniepokojenie złożonością, niewystarczającą przejrzystością i ograniczoną użytecznością niektórych aspektów tego modelu» – powiedział przewodniczący FASB Russell Golden w przygotowanym oświadczeniu.

Zmiany te pozwolą na lepsze informowanie o wynikach i kondycji finansowej organizacji non-profit, a także zmniejszą niektóre koszty i złożoność sporządzania sprawozdań finansowych – dodał.

Nowy standard rachunkowości będzie obowiązywał dla rocznych sprawozdań finansowych sporządzanych za lata obrotowe rozpoczynające się po 15 grudnia 2017 roku oraz dla okresów śródrocznych w latach obrotowych rozpoczynających się po 15 grudnia 2018 roku. Standard może być stosowany do śródrocznych sprawozdań finansowych, ale nie jest wymagany w pierwszym roku stosowania. Dozwolone jest jego wcześniejsze stosowanie.

Aktualizacja Standardów Rachunkowości wprowadza zmiany w ramach następujących czterech kategorii:

Klasyfikacja aktywów netto

  • Zastępuje istniejące trzy klasy – nieograniczoną, tymczasowo ograniczoną i stale ograniczoną – dwoma nowymi klasami: aktywa netto z ograniczeniami dotyczącymi dawców i aktywa netto bez ograniczeń dotyczących dawców.
  • Obecne wymogi dotyczące informacji o różnych rodzajach ograniczeń nakładanych przez darczyńców pozostają aktualne, ale podkreśla się, w jaki sposób ograniczenia te wpływają na zasoby, w tym na płynność.
  • Klasyfikacja aktywów netto podwodnych funduszy kapitałowych o ograniczonej możliwości dysponowania przez darczyńców ulega zmianie i wymaga ujawnienia dodatkowych informacji na temat podwodnych funduszy kapitałowych.
  • Eliminuje się nadgodziny w związku z wygaśnięciem ograniczeń dotyczących prezentów kapitałowych na rzecz podejścia zakładającego oddanie do użytku, gdy nie ma konkretnych postanowień dotyczących darczyńców.

Informacje o płynności i dostępności zasobów

Nowy standard wymaga:

  • Informacje jakościowe opisujące, w jaki sposób podmioty nienastawione na zysk zarządzają swoimi płynnymi dostępnymi zasobami w celu zaspokojenia zapotrzebowania na środki pieniężne na wydatki ogólne w ciągu roku od dnia bilansowego.
  • Informacje ilościowe opisujące dostępność aktywów finansowych na dzień bilansowy w celu pokrycia zapotrzebowania na środki pieniężne na wydatki ogólne w ciągu roku od tego dnia. Na dostępność aktywów może mieć wpływ ich charakter, zewnętrzne limity ustalone przez darczyńców, grantodawców, prawa i umowy oraz wewnętrzne limity narzucone przez decyzje rady zarządzającej.

Informacje o wydatkach i stopie zwrotu z inwestycji

  • Wydatki nienastawione na zysk muszą obejmować wydatki w układzie porównawczym i funkcyjnym, jak również analizę wydatków zarówno w układzie porównawczym, jak i funkcyjnym. Analiza ta może być prezentowana w sprawozdaniu z działalności, jako oddzielne sprawozdanie finansowe lub w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego – uzupełniona o rozszerzone informacje na temat metod stosowanych do podziału kosztów na poszczególne jednostki funkcjonalne.
  • Przychody z inwestycji nienastawionych na zysk muszą przedstawiać zysk z inwestycji pomniejszony o wszystkie związane z nimi zewnętrzne i bezpośrednie wydatki wewnętrzne. Aktualnie wymagane ujawnienie tych skompensowanych kosztów jest eliminowane.

Prezentacja przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej

  • Nienastawieni na zysk mogą nadal prezentować kwotę netto przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej zgodnie z bezpośrednią lub pośrednią metodą sprawozdawczą, ale eliminują wymaganą prezentację lub ujawnienie uzgodnienia metody pośredniej, jeżeli stosowana jest metoda bezpośrednia.

Masz pytania? FASB będzie gospodarzem webinaru od 13 do 14:15 EDT 13 września o nowym standardzie. Widzowie mogą składać pytania i będą mogli uzyskać do 1,5 godziny zaliczenia na poczet dalszego kształcenia zawodowego. Można się zarejestrować tutaj.