FASB likwiduje zamieszanie związane z ograniczoną sprawozdawczością pieniężną

Nowy standard wydany przez Radę Standardów Rachunkowości Finansowej (FASB) w dniu 17 listopada zawiera wytyczne dotyczące prezentacji w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych środków pieniężnych o ograniczonej możliwości dysponowania lub ekwiwalentów środków pieniężnych o ograniczonej możliwości dysponowania, których brakowało w obecnych ogólnie przyjętych zasadach rachunkowości.

Ze względu na brak szczegółowych wytycznych, innych niż w ograniczonej formie dla jednostek nienastawionych na zysk, istniała niespójność w sposobie klasyfikacji i prezentacji zmian w zakresie środków pieniężnych o ograniczonej możliwości dysponowania.

Zmiany w Aktualizacji Standardów Rachunkowości (ASU) nr 2016-18, Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (Temat 230): Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania , wymagają, aby w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych ujmowana była zmiana stanu środków pieniężnych, ekwiwalentów środków pieniężnych oraz kwot ogólnie określanych jako ograniczone środki pieniężne lub ograniczone ekwiwalenty środków pieniężnych w ciągu okresu.

“W związku z tym kwoty zasadniczo określane jako środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania oraz ekwiwalenty środków pieniężnych o ograniczonej możliwości dysponowania powinny zostać uwzględnione ze środkami pieniężnymi i ich ekwiwalentami przy uzgadnianiu całkowitych kwot wykazanych w rachunku przepływów pieniężnych na początek i na koniec okresu” – stwierdza RMSR.

Ponadto “przeniesienia pomiędzy środkami pieniężnymi, ekwiwalentami środków pieniężnych oraz kwotami określanymi zazwyczaj jako środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania lub ekwiwalenty środków pieniężnych o ograniczonej możliwości dysponowania nie są częścią działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej jednostki, a szczegóły dotyczące tych przeniesień nie są wykazywane w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych jako działalność w zakresie przepływów pieniężnych” – stwierdza RMSR.

Zmiany nie zawierają definicji ograniczonych środków pieniężnych lub ograniczonych ekwiwalentów środków pieniężnych.

Nowy standard ma zastosowanie do wszystkich jednostek, które mają ograniczone środki pieniężne lub ich ekwiwalenty i są zobowiązane do przedstawienia sprawozdania z przepływów pieniężnych w ramach tematu 230.

W przypadku publicznych podmiotów gospodarczych zmiany wchodzą w życie dla lat obrotowych rozpoczynających się po 15 grudnia 2017 r. oraz dla okresów przejściowych w tych latach obrotowych. Dla wszystkich pozostałych jednostek zmiany wchodzą w życie dla lat obrotowych rozpoczynających się po 15 grudnia 2018 roku oraz dla okresów śródrocznych w ramach tych lat obrotowych rozpoczynających się po 15 grudnia 2019 roku.

Dozwolone jest wcześniejsze przyjęcie, w tym przyjęcie w okresie przejściowym. Jeśli jednostka zastosuje standard wcześniej w okresie śródrocznym, wszelkie korekty powinny zostać uwzględnione na początku roku obrotowego, który obejmuje ten okres śródroczny.

Ponadto, zmiany te powinny być stosowane przy zastosowaniu retrospektywnej metody przejściowej do każdego prezentowanego okresu.