FASB Plany zmian w zakresie konsolidacji podmiotów prawnych

Rada Standardów Rachunkowości Finansowej (FASB) przegłosowała ostatnio zmiany w Temacie 810 Kodyfikacji Standardów Rachunkowości Rady poprzez opracowanie nowych zasad dotyczących konsolidacji podmiotów prawnych i sposobu jej ustalania.

Proponowana aktualizacja standardów rachunkowości Konsolidacja (temat 812) i reorganizacja została wydana w odpowiedzi na obawy zainteresowanych stron, że wytyczne dotyczące konsolidacji w temacie 810 są trudne do zrozumienia i poruszania się.

W związku z tym zmiany w proponowanym temacie 812 doprecyzowałyby niektóre aspekty wytycznych dotyczących konsolidacji.

Proponowane zmiany obejmują zmiany w proponowanym temacie 810, Ukierunkowane udoskonalenia wytycznych dla podmiotów o zmiennym oprocentowaniu stron, wyłącznie w celach ilustracyjnych. Wniosek dotyczący tematu 810 został już opublikowany w celu umożliwienia publicznego komentarza.

Wniosek obejmuje następujące elementy:

  • Temat 810 – wytyczne dotyczące konsolidacji – zostanie przekształcony w nowy temat 812.
  • Podtematy 812-20, Konsolidacja – Jednostki o zmiennym oprocentowaniu , oraz 812-30, Konsolidacja – Jednostki o oprocentowaniu głosu zostaną włączone.
  • Wskazówki dotyczące Konsolidacji podmiotów kontrolowanych na podstawie umowy obecnie w temacie 810 zostałyby przeniesione do tematu 958, Podmioty nienastawione na zysk , ponieważ wskazówki te dotyczą wyłącznie podmiotów nienastawionych na zysk.
  • Wytyczne zawarte obecnie w podtemacie 810-30 dotyczącym ustaleń w zakresie badań i rozwoju zostałyby zastąpione wytycznymi. Niektóre zmiany ułatwiłyby zrozumienie wytycznych bez zamiaru zmiany przeprowadzonych analiz lub wyników osiągniętych obecnie przez zainteresowane strony.

Komentarze są przyjmowane do 4 grudnia i mogą być przesyłane na jeden z trzech adresów zawartych w proponowanej aktualizacji.

Data wejścia w życie proponowanych zmian zostanie ustalona po dokonaniu przeglądu informacji zwrotnych dotyczących wniosku.

FASB ustanowiła wymogi przejściowe, ponieważ wcześniejsze wysiłki podobne do tych, które zaproponowano w aktualizacji, doprowadziły w niektórych okolicznościach do zmiany praktyki.

Jednostki, które nie przyjęły jeszcze zmian w Standardach Rachunkowości nr 2015-02, Konsolidacja (Temat 810): Zmiany w Analizie Konsolidacyjnej , byłyby wymagane do przyjęcia zmian w niniejszej proponowanej aktualizacji jednocześnie z przyjęciem zmian w aktualizacji nr 2015-02 i powinny stosować tę samą metodę przejściową, którą wybrano dla aktualizacji nr 2015-02. W szczególności oznacza to, że jednostka sprawozdawcza może zastosować zmiany w niniejszej aktualizacji przy użyciu zmodyfikowanego podejścia retrospektywnego poprzez ujęcie skumulowanej korekty o skutek w kapitale własnym na początku roku obrotowego, w którym zmiany te zostały przyjęte, lub może je zastosować z mocą wsteczną.

Podmioty, które przyjęły już zmiany w aktualizacji na lata 2015-02, byłyby zobowiązane do stosowania zmian w niniejszej proponowanej aktualizacji z mocą wsteczną do wszystkich odnośnych wcześniejszych okresów, począwszy od roku obrotowego, w którym zmiany w aktualizacji na lata 2015-02 zostały pierwotnie zastosowane.