FASB podejmuje kroki w celu uproszczenia rachunkowości połączeń jednostek gospodarczych

Nowe wytyczne wydane przez Radę Standardów Rachunkowości Finansowej (FASB) w dniu 25 września mają na celu uproszczenie księgowania korekt prowizorycznych kwot ujętych w ramach połączenia jednostek gospodarczych.

Zgodnie z poprawkami zawartymi w aktualizacji standardów rachunkowości nr 2015-16, Business Combinations (Temat 805): Upraszczając rachunkowość w zakresie korekt okresów sprawozdawczych , komisja ds. standaryzacji wyeliminowała wymóg zawarty w amerykańskich ogólnie przyjętych zasadach rachunkowości, aby korekty okresów sprawozdawczych były stosowane z mocą wsteczną do kwot tymczasowych.

Działania podjęte przez FASB wynikały z uwag zainteresowanych stron, które stwierdziły, że wymóg ten zwiększa koszty i złożoność sprawozdawczości finansowej, nie poprawiając znacząco jakości informacji przekazywanych użytkownikom sprawozdań finansowych.

Wcześniej, jeżeli początkowe rozliczenie połączenia jednostek gospodarczych było niekompletne do końca okresu sprawozdawczego, w którym nastąpiło połączenie, spółka przejmująca podawała w swoim sprawozdaniu finansowym tymczasowe kwoty dla pozycji, których rozliczenie było niekompletne.

Nowe wytyczne wymagają, aby spółka przejmująca ujmowała korekty tymczasowych kwot, które są określane w okresie wyceny w okresie sprawozdawczym, w którym ustala się kwotę korekty.

Jednostka przejmująca musi również teraz odnotować w sprawozdaniu finansowym tego samego okresu wpływ na wynik finansowy zmian w amortyzacji, umorzeniu lub innych efektach dochodu w wyniku zmiany kwot prowizorycznych. Efekt ten należy obliczyć w taki sposób, jakby rachunkowość została zakończona w dniu przejęcia.

Ponadto, jednostka jest zobowiązana do odrębnego przedstawienia w rachunku zysków i strat lub ujawnienia w informacji dodatkowej części kwoty ujętej w zysku za bieżący okres w podziale na poszczególne pozycje, która zostałaby ujęta w poprzednich okresach sprawozdawczych, gdyby korekta tymczasowych kwot została ujęta na dzień przejęcia.

W przypadku publicznych podmiotów gospodarczych zmiany wchodzą w życie dla lat obrotowych rozpoczynających się po 15 grudnia 2015 roku, w tym dla okresów przejściowych w tych latach obrotowych. Zmiany te powinny być stosowane prospektywnie w odniesieniu do korekt kwot przejściowych, które nastąpią po dacie wejścia w życie. Wcześniejsze zastosowanie jest dozwolone w przypadku sprawozdań finansowych, które nie zostały jeszcze opublikowane.

Dla wszystkich pozostałych jednostek zmiany wchodzą w życie dla lat obrotowych rozpoczynających się po 15 grudnia 2016 roku oraz dla okresów przejściowych w ramach lat obrotowych rozpoczynających się po 15 grudnia 2017 roku. Zmiany powinny być stosowane prospektywnie w odniesieniu do korekt kwot przejściowych, które nastąpią po dacie wejścia w życie. Wcześniejsze zastosowanie jest dozwolone dla sprawozdań finansowych, które nie zostały jeszcze opublikowane.

FASB zdecydowała, że jedyne ujawnienia wymagane przy przejściu powinny dotyczyć charakteru i przyczyny zmiany zasady rachunkowości. Zgodnie z FASB jednostka powinna ujawnić te informacje w pierwszym rocznym okresie stosowania oraz w okresach śródrocznych w pierwszym rocznym okresie, jeżeli w pierwszym rocznym okresie, w którym zmiany wchodzą w życie, dokonano korekty z tytułu okresu wyceny.

Nowe wytyczne stanowią część inicjatywy FASB na rzecz uproszczenia, która dotyczy obszarów US GAAP, które można uczynić mniej kosztownymi i mniej złożonymi dla użytkowników sprawozdań finansowych, bez uszczerbku dla użyteczności informacji.

Artykuły pokrewne:

FASB Proposal Aims to Make Accounting for Business Combinations Less Complex
.
FASB uruchamia nową inicjatywę na rzecz zmniejszenia złożoności GAAP