FASB poszukuje danych wejściowych do ram ujawniania informacji

Rada Standardów Rachunkowości Finansowej (FASB) wystosowała Zaproszenie do zgłaszania uwag do Ram Ujawniania Informacji w celu zwrócenia się do zainteresowanych stron o informacje na temat sposobów poprawy skuteczności ujawniania informacji w informacji dodatkowej do sprawozdań finansowych organizacji publicznych, prywatnych i nienastawionych na zysk. Zainteresowane strony są proszone o przedstawienie uwag do dnia 16 listopada 2012 r.

Zaproszenie do zgłaszania uwag jest pierwszym krokiem FASB w pozyskiwaniu szerokiego wkładu w zakresie sposobów poprawy skuteczności ujawniania informacji. Zaproszenie do zgłaszania uwag odnosi się do następujących tematów:

  • Proces decyzyjny, który mógłby pomóc zarządowi w ustanowieniu wymogów dotyczących ujawniania istotnych informacji i tylko istotnych informacji.
  • Elastyczne wymagania dotyczące ujawniania informacji, które mogą być dostosowane przez każdą organizację raportującą w celu skupienia się na informacjach istotnych w jej szczególnych okolicznościach.
  • Ramy oceny, które mogłyby pomóc każdej organizacji raportującej w określeniu, które z ujawnionych informacji są istotne w jej konkretnych okolicznościach.
  • Organizacja i techniki formatowania, które mogą ułatwić użytkownikom znalezienie i zrozumienie informacji, których potrzebują.

W dokumencie omówiono również wymogi dotyczące ujawniania informacji w sprawozdaniu finansowym za okres śródroczny.

Dokument nie proponuje żadnych konkretnych zmian, ale raczej sugeruje szereg możliwości, które zdaniem rady nadzorczej mogłyby doprowadzić do skuteczniejszego ujawniania informacji przez organizacje raportujące. FASB uważa, że ustanowienie ram dla ujawniania informacji jest ważnym pierwszym krokiem przed rozważeniem jakichkolwiek konkretnych zmian w istniejących wymogach dotyczących ujawniania informacji.

Gdy ramy te osiągną wystarczający poziom rozwoju, zarząd planuje zastosować je do istniejących standardów. Zastosowanie tych ram do istniejących standardów mogłoby ostatecznie doprowadzić do zmiany istniejących wymogów lub ustanowienia nowych; wszelkie takie zmiany byłyby przedmiotem publicznego komentarza.

“Wielu interesariuszy wyraziło obawy co do przydatności i ilości informacji zawartych w notach do sprawozdań finansowych, a także co do tego, że niektórych informacji brakuje lub trudno je znaleźć”, powiedziała Prezes FASB Leslie F. Seidman. “W związku z tym FASB dąży do ulepszenia własnych procedur ustalania wymogów dotyczących ujawniania informacji oraz do zapewnienia organizacjom raportującym możliwości dokonania oceny, które z ujawnianych informacji są dla nich istotne. Ostatecznym celem jest zwiększenie zdolności użytkowników do analizowania informacji zawartych w informacjach dodatkowych do sprawozdań finansowych przy jednoczesnym zminimalizowaniu obciążeń dla organizacji sprawozdawczych”.

Europejska Grupa Doradcza ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG), która doradza Komisji Europejskiej w kwestiach związanych ze stosowaniem Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w Unii Europejskiej, pracuje nad podobnym projektem ramowym dotyczącym ujawniania informacji. EFRAG współpracuje z francuskim organem ds. standardów rachunkowości (Autorité Des Normes Comptables) oraz Radą ds. Sprawozdawczości Finansowej Zjednoczonego Królestwa. Sprawozdawczości Finansowej Zjednoczonego Królestwa.

Przed zakończeniem okresu przeznaczonego na zgłaszanie uwag FASB przeprowadzi dodatkowe konsultacje z osobami sporządzającymi, użytkownikami i biegłymi rewidentami sprawozdań finansowych, aby uzyskać ich wkład w prace nad wnioskiem, w tym transmisję internetową w ciągu najbliższych miesięcy. Dalsze informacje, w tym podcast i streszczenia zaproszenia do zgłaszania uwag “FASB in Focus”, będą dostępne na stronie internetowej FASB.

Powiązany artykuł:

  • FASB publikuje proponowaną aktualizację standardów rachunkowości

Źródło: 12 lipca 2012 r., komunikat prasowy FASB