FASB poszukuje wskazówek dotyczących udoskonalenia konsolidacji

We wniosku wydanym w dniu 23 czerwca Rada Standardów Rachunkowości Finansowej (FASB) planuje wprowadzenie zmian do swoich wytycznych dotyczących konsolidacji dla niektórych jednostek znajdujących się pod wspólną kontrolą.

“Rada wydaje niniejszą proponowaną aktualizację w celu zmiany wytycznych w zakresie konsolidacji dotyczących sposobu, w jaki jednostka sprawozdawcza będąca jedynym decydentem VIE [jednostka o zmiennym udziale] traktowałaby udziały pośrednie w jednostce posiadane za pośrednictwem podmiotów powiązanych, które znajdują się pod wspólną kontrolą jednostki sprawozdawczej, przy ustalaniu, czy jest ona głównym beneficjentem tej VIE” – stwierdza FASB. “Głównym beneficjentem VIE jest jednostka sprawozdawcza, która posiada kontrolny udział finansowy w VIE i w związku z tym konsoliduje VIE. Jednostka sprawozdawcza ma pośredni udział w VIE, jeżeli ma bezpośredni udział w jednostce powiązanej, która z kolei ma bezpośredni udział w VIE”.

Więc, co FASB chce zmienić? Zgodnie z proponowaną aktualizacją standardów rachunkowości, Konsolidacja (Temat 810): Udziały posiadane za pośrednictwem podmiotów powiązanych, które znajdują się pod wspólną kontrolą , zmiany te “zmieniłyby ocenę tego, czy podmiot sprawozdawczy jest głównym beneficjentem VIE, poprzez zmianę sposobu, w jaki podmiot sprawozdawczy będący jednym decydentem VIE traktowałby udziały pośrednie w jednostce posiadane za pośrednictwem podmiotów powiązanych, które znajdują się pod wspólną kontrolą z podmiotem sprawozdawczym”, zgodnie z FASB.

Więc, jak to ma poprawić GAAP? “W sytuacjach wymagających wspólnej kontroli jeden decydent skoncentrowałby się na ekonomii, na którą jest narażony przy ustalaniu, czy jest głównym beneficjentem VIE, zanim potencjalnie oceniłby, która strona jest najściślej związana z VIE” – stwierdza proponowany ASU.

Wniosek nie zmieniłby charakterystyki głównego beneficjenta VIE w obecnych GAAP. Cechy te są następujące:

  • Uprawnienia do kierowania działaniami VIE, które w największym stopniu wpływają na jej wyniki gospodarcze.
  • Obowiązek pokrywania strat poniesionych przez VIE, które mogą być potencjalnie istotne dla VIE, lub prawo do otrzymywania od VIE korzyści, które mogą być potencjalnie istotne dla VIE.

FASB określi datę wejścia w życie i określi, czy proponowane zmiany mogą być stosowane przed datą wejścia w życie po rozważeniu informacji zwrotnych dotyczących wniosku.

Uwagi można zgłaszać do FASB do dnia 25 lipca. Instrukcje dotyczące sposobu przedkładania uwag znajdują się w projekcie narażenia.