FASB proponuje istotne zmiany w zasadach sprawozdawczości nienastawionej na zysk

Rada Standardów Rachunkowości Finansowej (FASB) po raz pierwszy od 1993 r. proponuje “odświeżenie” standardów rachunkowości ukierunkowanych na sposób, w jaki organizacje nienastawione na zysk przekazują swoje informacje finansowe.

W środę FASB wydała proponowaną aktualizację standardów rachunkowości Prezentacja sprawozdań finansowych jednostek nienastawionych na zysk , która zawiera zalecane ulepszenia obecnego modelu sprawozdawczości finansowej dla organizacji nienastawionych na zysk.

“Wierzymy, że te zmiany odświeżą model w sposób, który uczyni sprawozdania finansowe nienastawione na zysk jeszcze bardziej użytecznymi dla darczyńców, kredytodawców i innych użytkowników” – powiedział członek FASB Lawrence Smith.

Osoby fizyczne i organizacje mają czas do 20 sierpnia na dokonanie przeglądu projektu ekspozycji i przedstawienie FASB pisemnych uwag na temat proponowanych zmian w zasadach rachunkowości nienastawionej na zysk. Instrukcje dotyczące sposobu zgłaszania uwag znajdują się w proponowanej aktualizacji standardów rachunkowości.

Zgodnie z wnioskiem FASB wprowadził ukierunkowane usprawnienia w zakresie wymogów dotyczących klasyfikacji aktywów netto w chwili obecnej oraz informacji przedstawianych w sprawozdaniach finansowych na temat płynności, wyników finansowych i przepływów pieniężnych nienastawionych na zysk.

Wśród proponowanych zmian, o których powinni wiedzieć sporządzający sprawozdania finansowe nienastawione na zysk, znajdują się te, o których mowa powyżej:

Klasyfikacja aktywów netto. Wniosek wymagałby od organizacji nienastawionych na zysk przedstawienia w sprawozdaniu z sytuacji finansowej kwoty dla każdej z dwóch klas aktywów netto – aktywów netto z ograniczeniami dotyczącymi darczyńców oraz aktywów netto bez ograniczeń dotyczących darczyńców – w przeciwieństwie do trzech klasyfikacji obecnie stosowanych w ramach ogólnie przyjętych w USA zasad rachunkowości (bez ograniczeń, z ograniczeniami czasowymi i bez ograniczeń stałych).

Informacje o płynności. Wniosek zawiera pewne szczególne wymogi mające na celu poprawę zdolności użytkownika sprawozdania finansowego do oceny płynności organizacji nienastawionej na zysk oraz sposobu zarządzania nią. W szczególności wniosek wymaga ujawnienia zarówno ilościowych, jak i jakościowych informacji na temat płynności aktywów i krótkoterminowego zapotrzebowania na środki pieniężne na dzień sprawozdawczy, w tym:

  • Wartość aktywów finansowych na koniec każdego okresu.
  • Kwota, która ze względu na ograniczenia lub ograniczenia w ich wykorzystaniu nie jest dostępna w celu zaspokojenia potrzeb gotówkowych w najbliższym czasie.
  • Kwota zobowiązań finansowych, które w najbliższym czasie wymagają środków pieniężnych.
  • Sposób, w jaki organizacja zarządza swoją płynnością, w tym horyzont czasowy, który wykorzystuje w zarządzaniu płynnością.

Oświadczenie o działalności. Wniosek wymagałby przedstawienia w sprawozdaniu z działalności kwoty zmiany w każdej z dwóch klas aktywów netto, a nie kwoty obecnie wymaganej zmiany dla każdej z trzech klas. Organizacja nienastawiona na zysk nadal przedstawiałaby w sprawozdaniu z działalności wymaganą obecnie kwotę zmiany w aktywach netto ogółem za dany okres.

Proponowana aktualizacja standardów rachunkowości wymagałaby również przedstawienia dwóch miar (sum cząstkowych) działalności operacyjnej związanej ze zmianami w aktywach netto bez ograniczeń dotyczących darczyńców. Sumy cząstkowe odzwierciedlałyby działalność operacyjną w danym okresie, którą można by odróżnić od pozostałej działalności na podstawie tego, czy wpływy i wypływy środków pochodzą z lub są ukierunkowane na realizację celu istnienia organizacji nienastawionej na zysk i są dostępne dla działalności operacyjnej w bieżącym okresie.

  • Pierwsza suma cząstkowa: przychody operacyjne, wsparcie, koszty oraz zyski i straty, które nie podlegają ograniczeniom narzuconym przez darczyńców i występują przed przesunięciami wewnętrznymi.
  • Druga suma cząstkowa: skutki przesunięć wewnętrznych wynikających z wyznaczenia rady zarządzającej, środków i podobnych działań, które nakładają (lub znoszą) nałożone przez siebie ograniczenia na wykorzystanie zasobów, które sprawiają, że stają się one niedostępne (lub dostępne) dla bieżącej działalności operacyjnej.

Ponadto wszystkie organizacje nienastawione na zysk byłyby zobowiązane do przedstawiania informacji o kosztach operacyjnych zarówno w układzie porównawczym (rodzajowym), jak i kalkulacyjnym (kalkulacyjnym) – w sprawozdaniu z działalności, w formie jednostkowego sprawozdania finansowego lub w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego, uzupełnionych o rozszerzone informacje o metodach podziału kosztów na poszczególne funkcje.

Prezentacja przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej. Wniosek wymagałby dwóch zasadniczych zmian w celu zwiększenia zrozumiałości i użyteczności sprawozdania z przepływów pieniężnych.

  • Bieżące przepływy pieniężne z działalności operacyjnej z zastosowaniem metody bezpośredniej sprawozdawczości, a nie metody pośredniej (uzgadniania).
  • Przepływy pieniężne należy klasyfikować w sposób, który jest bardziej spójny z klasyfikacją w sprawozdaniu z działalności.

Data wejścia w życie proponowanych zmian zasad rachunkowości nienastawionej na zysk zostanie ustalona przez FASB po zakończeniu okresu, którego dotyczą komentarze.

FASB po raz pierwszy podjęła się realizacji tego projektu w 2011 r. w oparciu o informacje przekazane przez komitet doradczy ds. nienastawionych na zysk i inne zainteresowane strony. Członkowie NAC stwierdzili, że uważają, iż choć solidne, istniejące standardy dotyczące sprawozdań finansowych organizacji nienastawionych na zysk mogą zostać zaktualizowane i ulepszone, aby zapewnić lepsze informacje darczyńcom, wierzycielom i innym podmiotom.

Artykuły pokrewne:

10 kroków, które pomogą księgowym poruszać się po dzisiejszym niekomercyjnym świecie

Rachunkowość nienastawiona na zysk: To nie jest dla mięczaków