FASB proponuje uaktualnienie informacji na temat tego, czy dzierżawy gruntów są traktowane jako leasing

Rada Standardów Rachunkowości Finansowej (FASB) proponuje aktualizację służebności gruntowych, która obejmuje ustalenie, czy służebności te są leasingiem.

Po wydaniu przez FASB aktualizacji standardów rachunkowości 2016-02, Leasing (Temat 842 ) w lutym 2016 r., zainteresowane strony zapytały, w jaki sposób ma ona zastosowanie do służebności gruntowych. W odpowiedzi FASB wydała Leasing (temat 842): Praktyczny cel przejścia na temat 842 .

:

Utrudnienia, które są również nazywane prawami drogi, są rozliczane na różne sposoby. FASB zauważa, że stosuje się temat 840, Leasing ; temat 350, Wartości niematerialne – dobra wola i inne ; oraz temat 360, Rzeczowe aktywa trwałe .

Podmioty, które obecnie nie stosują tematu 840 do służebności gruntowych, poinformowały zarząd, że ocena istniejących służebności gruntowych zgodnie z tematem 842 w celu ustalenia, czy spełniają one definicję dzierżawy, będzie skomplikowana i kosztowna.

Rada usłyszała również, że korzyści wynikające z zastosowania tematu 842 do istniejących służebności gruntowych byłyby prawdopodobnie ograniczone, ponieważ służebności te nie spełniają definicji dzierżawy zawartej w temacie 842. W przeciwnym razie służebności te zostaną opłacone z góry i już ujęte w bilansie.

Proponowana aktualizacja ma zatem na celu wyjaśnienie, że służebności powinny być oceniane w ramach tematu 842 oraz rozwianie obaw zainteresowanych stron dotyczących kosztów i komplikacji w stosowaniu tematu 842, które nie były wcześniej poruszane w ramach tematu 840, poprzez zapewnienie opcjonalnego środka przejściowego.

W rezultacie proponowana aktualizacja miałaby wpływ na służebności gruntowe, które istnieją lub wygasły przed wejściem w życie tematu 842, o ile jednostka nie zastosuje do nich tematu 840.

Komentarze należy nadsyłać do 25 października i mogą być one przesłane na jeden z trzech sposobów opisanych w proponowanej aktualizacji.

Oto kluczowe zastrzeżenia wniosku:

  • Służebności gruntowe muszą być oceniane w ramach tematu 842 w celu ustalenia, czy umowy te są lub obejmują dzierżawę.
  • Proponowane zmiany pozwoliłyby jednostce na wybór przejścia na inny rodzaj służebności, które byłoby praktycznie uzasadnione, aby nie stosować tematu 842 do służebności istniejących lub wygasłych przed datą wejścia w życie, które nie były wcześniej oceniane w ramach tematu 840.
  • Jednostka musiałaby stosować w sposób konsekwentny korzystne rozwiązania do wszystkich istniejących lub wygasłych służebności, które nie były wcześniej oceniane w ramach tematu 840.
  • Jednostka kontynuowałaby stosowanie swoich obecnych zasad rachunkowości w odniesieniu do księgowania służebności gruntowych, które istniały przed datą wejścia w życie Tematu 842.
  • Po przyjęciu tematu 842 jednostka zastosowałaby go prospektywnie do wszystkich nowych lub zmodyfikowanych służebności, aby ustalić, czy powinny być one rozliczane jako leasing.
  • Proponowana aktualizacja wprowadziłaby zmianę do przykładu 10 (paragrafy 350-30-55-29 do 55-32) podtematu 350-30, Wartości niematerialne – dobra wartość firmy i inne ogólne wartości niematerialne inne niż wartość firmy .

Proponowana aktualizacja wyjaśniałaby, że jednostka powinna ustalić, czy służebności są leasingiem zgodnie z tematem 842 przed zastosowaniem wytycznych zawartych w tym przykładzie.

Proponowane zmiany dotyczą tych poprawek w aktualizacji 2016-02, które nie są jeszcze skuteczne, ale mogą zostać przyjęte wcześnie, oraz przykładu 10 podtematu 350-30. Data wejścia w życie proponowanych zmian byłaby taka sama jak w przypadku aktualizacji 2016-02.