FASB proponuje ulepszenie sprawozdawczości finansowej w zakresie niepewności związanej z przejściem na emeryturę

W dniu 26 czerwca 2013 r. Rada Standardów Rachunkowości Finansowej (RMSR) opublikowała propozycję mającą na celu poprawę ujawniania niepewności związanych ze zdolnością organizacji do kontynuowania działalności. Zainteresowane strony proszone są o dokonanie przeglądu i przedstawienie uwag na temat proponowanej aktualizacji standardów rachunkowości, Prezentacja sprawozdań finansowych (Temat 205): Ujawnienie niepewności co do założenia kontynuacji działalności przez jednostkę , do 24 września 2013 r.

: Ujawnienie niepewności co do założenia kontynuacji działalności podmiotu , do dnia 24 września 2013 r.

«Interesariusze wyrazili obawy związane z różnymi praktykami, które pojawiły się w przypisach do sprawozdania finansowego, dotyczące niepewności co do zdolności organizacji do kontynuowania działalności – czyli zdolności do kontynuowania działalności w taki sposób, aby mogła ona realizować swoje aktywa i wypełniać zobowiązania w ramach zwykłej działalności», stwierdziła Prezes FASB Leslie F. Seidman. «Niniejszy wniosek ma na celu rozwiązanie tych problemów poprzez wyjaśnienie obowiązków kierownictwa w zakresie oceny i ujawniania niepewności co do kontynuacji działalności, przy jednoczesnej poprawie terminowości i jakości ujawniania przypisów na ich temat».

Zgodnie z Powszechnie Przyjętymi Zasadami Rachunkowości (US Generally Accepted Accounting Principles – GAAP), sprawozdania finansowe są sporządzane przy nieodłącznym założeniu, że organizacja raportująca będzie w stanie kontynuować działalność. Założenie kontynuacji działalności ma zasadnicze znaczenie dla sprawozdawczości finansowej, ponieważ stanowi ono podstawową podstawę do wyceny i klasyfikacji aktywów i zobowiązań.

Obecnie w ogólnie przyjętych zasadach rachunkowości nie ma żadnych wytycznych dotyczących obowiązków kierownictwa w zakresie oceny lub ujawniania niepewności dotyczących kontynuacji działalności, ani też terminu i sposobu ujawniania niepewności w przypisach organizacji. Propozycja zawierałaby te wytyczne, zmniejszając tym samym różnorodność sprawozdawczości finansowej w zakresie tych niepewności, a jednocześnie poprawiając terminowość i jakość ujawniania informacji w przypisach na ich temat. Uczyniono by to poprzez włączenie wielu zasad, które są obecnie zawarte w standardach rewizji finansowej, oraz poprzez:

  1. Wymóg, aby kierownictwo częściej oceniało niepewność dotyczącą kontynuacji działalności
  2. Ustalenie progu i związane z tym wytyczne dotyczące rozpoczęcia ujawniania informacji,
  3. Wymagający okresu oceny dwudziestu czterech miesięcy od daty sprawozdania finansowego, oraz
  4. Określenie progu, po przekroczeniu którego pliki SEC będą mogły określić, czy istnieją poważne wątpliwości co do zdolności organizacji do kontynuowania działalności.

Proponowane wytyczne dotyczące ujawniania niepewności co do kontynuacji działalności miałyby zastosowanie do wszystkich organizacji sprawozdawczych, w tym spółek publicznych, prywatnych i niepublicznych organizacji nienastawionych na zysk. Ponadto, spółka publiczna będąca członkiem Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) musiałaby ocenić i ustalić, czy istnieją poważne wątpliwości co do jej zdolności do kontynuowania działalności, a w przypadku poważnych wątpliwości, ujawnić to ustalenie w przypisach.

Wniosek – zawierający instrukcje dotyczące sposobu zgłaszania uwag – oraz dokument FASB In Focus są dostępne na stronie internetowej FASB.

Źródło: 26 czerwca 2013 r., komunikat prasowy FASB