FASB Ready to Move Forward with Hedge Accounting Standard

Nowe zasady, które mają poprawić i uprościć rachunkowość zabezpieczeń, są o jeden krok bliżej wydania, ponieważ Rada Standardów Rachunkowości Finansowej (FASB) głosowała 7 czerwca za finalizacją standardu zabezpieczeń.

Ostateczna aktualizacja standardów rachunkowości (ASU) ma zostać opublikowana w sierpniu.

“W ciągu ostatniego roku FASB otrzymała w przeważającej mierze pozytywne opinie na temat proponowanych zmian w modelu rachunkowości zabezpieczeń zarówno od firm, jak i od inwestorów” – powiedział w przygotowanym oświadczeniu prezes FASB Russell Golden. “Powstały w ten sposób standard lepiej dostosuje zasady rachunkowości do działalności firmy w zakresie zarządzania ryzykiem, lepiej odzwierciedli wyniki ekonomiczne zabezpieczeń w sprawozdaniach finansowych oraz uprości rachunkowość zabezpieczeń”.

Zainteresowane strony wskazały FASB, że wpływ rachunkowości zabezpieczeń na wyniki jednostki może być trudny do zrozumienia i interpretacji. Chcieli oni, aby raportowane wyniki lepiej pomagały użytkownikom sprawozdań finansowych zrozumieć ekspozycje na ryzyko oraz sposób, w jaki taktyka zabezpieczająca zarządza tymi ekspozycjami.

Zgodnie z nowym standardem rachunkowość zabezpieczeń zostałaby udoskonalona i rozszerzona zarówno o ryzyko finansowe (takie jak ryzyko stopy procentowej), jak i ryzyko towarowe.Zgodnie z FASB wyniki ekonomiczne działalności zabezpieczającej byłyby przedstawiane w sposób bardziej przejrzysty, zarówno w odniesieniu do sprawozdań finansowych, jak i przypisów, dla inwestorów i analityków.

“Ogólnie rzecz biorąc, proponowane zmiany stanowiłyby poprawę, ponieważ sprawozdania finansowe jednostki odzwierciedlałyby dokładniej i bardziej kompleksowo intencje i wyniki jej strategii zabezpieczających”, stwierdza proponowany ASU.

Projekt nowej normy wydany we wrześniu ubiegłego roku wygenerował 60 listów z komentarzami. FASB przeprowadziła liczne dyskusje z grupami interesariuszy, inwestorów i innych użytkowników sprawozdań finansowych.

Zarząd przeprowadził również dwa publiczne okrągłe stoły i spotkania z Radą Spółki Prywatnej w celu omówienia kwestii związanych z dokumentacją dotyczącą zabezpieczeń przedsiębiorstw prywatnych.

Nowy standard będzie obowiązywał w odniesieniu do lat obrotowych oraz okresów przejściowych w tych latach obrotowych, rozpoczynających się po 15 grudnia 2018 r., dla spółek publicznych. W przypadku spółek prywatnych standard będzie obowiązywał dla lat obrotowych rozpoczynających się po 15 grudnia 2019 roku oraz dla okresów przejściowych dla lat obrotowych rozpoczynających się po 15 grudnia 2020 roku.

Wcześniejsze zastosowanie standardu będzie dozwolone w każdym okresie śródrocznym lub roku obrotowym przed datą jego wejścia w życie.

Powiązany artykuł:

FASB Poprawki do zasad rachunkowości zabezpieczeń