FASB wkracza do gry w chmurze

Kontynuując wysiłki na rzecz uproszczenia procedur księgowych, FASB wydała proponowaną aktualizację standardów rachunkowości w zakresie opłat klientów uiszczanych w ramach porozumienia dotyczącego przetwarzania w chmurze. Nowo zaproponowana aktualizacja ( Wartości niematerialne – dobra wola i inne oprogramowanie do użytku wewnętrznego (podtemat 350-40): Księgowość klienta w zakresie opłat wnoszonych w uzgodnieniu dotyczącym cloud computingu) ma na celu poprawę sprawozdawczości finansowej w zakresie opłat wnoszonych przez firmy publiczne i prywatne oraz organizacje non-profit, które są klientami w uzgodnieniu dotyczącym cloud computingu.

Obecnie GAAP zajmują się zasadami rachunkowości dla dostawców usług w chmurze, ale nie ma szczegółowych wytycznych dotyczących księgowania przez klienta opłat wnoszonych do dostawcy. Zainteresowane strony wyraziły obawy, że to pominięcie często prowadzi do niepotrzebnych kosztów i złożoności przy ocenie księgowania tych opłat, jak również do pewnej różnorodności w praktyce.

Proponowane wskazówki pomogłyby klientom określić, czy umowa dotycząca przetwarzania w chmurze zawiera licencję na oprogramowanie. W przypadku, gdy licencja na oprogramowanie jest zawarta, klient rozliczałby się z nią w sposób zgodny z innymi licencjami na oprogramowanie. W przeciwnym razie klient rozliczyłby się z umowy jako z umowy o świadczenie usług. (Jednakże proponowane wytyczne nie zmieniają istniejących ogólnie przyjętych zasad rachunkowości w odniesieniu do rozliczania licencji na oprogramowanie lub umów o świadczenie usług).

W przypadku spółek publicznych proponowana aktualizacja miałaby zastosowanie w okresach rocznych oraz w okresach przejściowych w ramach tych okresów rocznych, począwszy od dnia 15 grudnia 2015 r. W przypadku przedsiębiorstw prywatnych i nienastawionych na zysk miałaby ona zastosowanie do okresów rocznych rozpoczynających się po dniu 15 grudnia 2015 r. oraz do okresów przejściowych rozpoczynających się po dniu 15 grudnia 2016 r.

Organizacje nienastawione na zysk mogłyby zdecydować się na przyjęcie proponowanych zmian albo (1) prospektywnie do wszystkich porozumień dotyczących chmury obliczeniowej zawartych lub istotnie zmienionych po dacie wejścia w życie, albo (2) z mocą wsteczną. Wcześniejsze przyjęcie byłoby dozwolone w przypadku każdej organizacji.

Projekt narażenia zawiera instrukcje dotyczące sposobu przedstawiania uwag do dnia 18 listopada 2014 r. Jest on dostępny pod adresem www.fasb.org. Zainteresowane strony mogą również przekazywać informacje zwrotne, korzystając z elektronicznego formularza informacji zwrotnej dostępnego na stronie internetowej FASB.

Artykuły pokrewne:

KPMG Survey Finds Shift to Cloud Presents Unexpected Challenges, Costs
.
Jak rozpocząć praktykę rachunkowości w chmurze