FASB wydaje nowe zasady dotyczące ujmowania i wyceny instrumentów finansowych

Aktualizacja Standardów Rachunkowości wydana 5 stycznia przez Radę Standardów Rachunkowości Finansowej (FASB) wymaga, aby użytkownicy sprawozdań finansowych otrzymywali coraz więcej lepszych informacji o instrumentach finansowych.

Nowe wytyczne pozwalają na uzyskanie większej ilości przydatnych informacji na temat ujmowania, wyceny, prezentacji i ujawniania informacji o instrumentach finansowych. Dotyczy to spółek publicznych i prywatnych, organizacji nienastawionych na zysk oraz programów świadczeń pracowniczych, które posiadają aktywa finansowe lub zobowiązania finansowe.

Standard udoskonala model księgowy, aby lepiej spełniał wymogi współczesnego złożonego środowiska gospodarczego» – powiedział w przygotowanym oświadczeniu Prezes FASB Russell Golden.

W ramach oddzielnego projektu FASB pracuje nad standardem dotyczącym utraty wartości instrumentów finansowych.

Anne-Lise Vivier, CPA, redaktor naczelna publikacji księgowych wraz z Thomson Reuters Checkpoint w dziale podatków i rachunkowości Thomson Reuters, powiedziała, że nowy standard jest zwieńczeniem prac nad klasyfikacją i wyceną instrumentów finansowych, które FASB prowadzi od prawie dekady.

Sposób klasyfikowania instrumentów finansowych w bilansie decyduje o tym, w jaki sposób instrumenty te są wyceniane na początku i w przyszłości.Podczas krachu finansowego w 2008 r. stało się jasne, że zasady dotyczące ujmowania zysków, a co ważniejsze, strat i odpisów z tytułu utraty wartości niektórych instrumentów, takich jak kredyty, nie zapewniają informacji, których oczekiwał i potrzebował rynek, â» powiedziała.âOver the course of the project, the FASB has explored various ways to categorize and account for financial instruments going forward.Nowy standard, choć długo oczekiwany, wprowadza jedynie ukierunkowane ulepszenia w stosunku do obecnych wytycznych.Najbardziej znaczącą poprawę może stanowić wycena wszystkich inwestycji kapitałowych o łatwo dostępnej wartości godziwej, z wyjątkiem tych rozliczanych metodą praw własności lub przy zastosowaniu konsolidacji, w wartości godziwej ze zmianami ujętymi w rachunku zysków i strat.â»

.

Aktualizacja standardów rachunkowości nr 2016-01, Financial InstrumentsâOverall (Subtopic 825-10): Ujmowanie i wycena aktywów i zobowiązań finansowych , wprowadza następujące zmiany do istniejących US GAAP:

:

  • Wymaga, aby inwestycje kapitałowe (z wyjątkiem tych rozliczanych zgodnie z metodą praw własności lub tych, które skutkują konsolidacją jednostki, w której dokonano inwestycji) były wyceniane według wartości godziwej, a zmiany wartości godziwej były ujmowane w zysku netto. Jednakże jednostka może zdecydować się na wycenę inwestycji kapitałowych, które nie posiadają łatwo identyfikowalnych wartości godziwych według kosztu pomniejszonych o ewentualne utraty wartości, plus lub minus zmiany wynikające z możliwych do zaobserwowania zmian cen w uporządkowanych transakcjach dla identycznych lub podobnych inwestycji tego samego emitenta.
  • Upraszcza ocenę utraty wartości inwestycji kapitałowych bez łatwego do ustalenia wartości godziwej poprzez wymóg przeprowadzenia oceny jakościowej w celu zidentyfikowania utraty wartości. Jeśli ocena jakościowa wykaże, że nastąpiła utrata wartości, jednostka jest zobowiązana do wyceny inwestycji według wartości godziwej.
  • Eliminuje wymóg ujawniania wartości godziwej instrumentów finansowych wycenianych według zamortyzowanego kosztu w przypadku organizacji nie będących publicznymi podmiotami gospodarczymi.
  • Eliminuje wymóg ujawniania przez publiczne jednostki gospodarcze metod i istotnych założeń stosowanych do szacowania wartości godziwej, które są wymagane do ujawnienia w bilansie dla instrumentów finansowych wycenianych według zamortyzowanego kosztu.
  • Wymaga od publicznych jednostek gospodarczych stosowania pojęcia ceny wyjścia przy wycenie wartości godziwej instrumentów finansowych dla celów informacyjnych.
  • Wymaga, aby jednostka prezentowała oddzielnie w innych całkowitych dochodach część całkowitej zmiany wartości godziwej zobowiązania wynikającej ze zmiany ryzyka kredytowego związanego z danym instrumentem (określanego również jako «kredyt własny»), jeśli organizacja zdecydowała się wycenić zobowiązanie w wartości godziwej zgodnie z opcją wartości godziwej dla instrumentów finansowych.
  • Wymaga oddzielnej prezentacji aktywów finansowych i zobowiązań finansowych w bilansie lub w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego w podziale na kategorie wyceny i formy aktywów finansowych (tj. papiery wartościowe lub pożyczki i należności).
  • Wyjaśnia, że jednostka gospodarcza powinna ocenić potrzebę dokonania odpisu aktualizującego wartość składnika aktywów z tytułu podatku odroczonego dotyczącego papierów wartościowych dostępnych do sprzedaży w połączeniu z innymi aktywami z tytułu podatku odroczonego.

W przypadku spółek publicznych standard wejdzie w życie dla lat obrotowych rozpoczynających się po 15 grudnia 2017 roku, w tym dla okresów przejściowych w tych latach obrotowych. W przypadku spółek prywatnych, jednostek nienastawionych na zysk oraz programów świadczeń pracowniczych standard wchodzi w życie dla lat obrotowych rozpoczynających się po 15 grudnia 2018 r. oraz dla okresów przejściowych w ramach tych lat obrotowych rozpoczynających się po 15 grudnia 2019 r.

Dopuszcza się wcześniejsze zastosowanie standardu w odniesieniu do własnej rezerwy kredytowej, jak również w odniesieniu do rezerwy zwalniającej spółki prywatne i organizacje nie nastawione na zysk z obowiązku ujawniania informacji o wartości godziwej instrumentów finansowych wycenianych według zamortyzowanego kosztu.