FASB wydłuża termin komentarza w sprawie propozycji rozliczania strat kredytowych

Przez Franka Byrta

Rada Standardów Rachunkowości Finansowej (FASB) głosowała 28 marca za przedłużeniem terminu zgłaszania uwag do swojego wniosku w sprawie poprawy sprawozdawczości finansowej dotyczącej spodziewanych strat kredytowych na kredytach i innych aktywach finansowych będących w posiadaniu banków, instytucji finansowych oraz innych organizacji publicznych i prywatnych, ponieważ FASB i Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB) nadal pracują nad wspólnym standardem.

Nowy termin zgłaszania uwag na temat Proponowanej aktualizacji Standardów Rachunkowości, Instrumenty finansowe – straty kredytowe (podtemat 825-15) to 31 maja 2013 roku.

Decyzja o przedłużeniu terminu została podjęta w odpowiedzi na prośby zainteresowanych stron o więcej czasu na rozważenie propozycji FASB dotyczących strat kredytowych, na piętach dokumentu «Frequently Asked Questions» wydanego przez FASB 25 marca.

Zainteresowane strony wyraziły również chęć rozważenia wniosku RMSR w sprawie strat kredytowych, który został wydany do publicznego komentarza w dniu 7 marca 2013 r. – stwierdziła FASB.

«W odpowiedzi na prośby zainteresowanych stron FASB zdecydowała się przedłużyć okres zgłaszania uwag do swojej propozycji dotyczącej strat kredytowych o więcej czasu na rozważenie tej ważnej kwestii», powiedziała prezes FASB Leslie F. Seidman. «Biorąc pod uwagę nasze silne pragnienie wprowadzenia ujednoliconego standardu, FASB zachęca zainteresowane strony do rozważenia propozycji wydanej przez RMSR, która różni się pod pewnymi względami, oraz do podzielenia się swoimi poglądami na temat odpowiedniej ścieżki rozwoju».

Proponowany przez FASB model wykorzystywałby jeden cel wyceny «oczekiwanej straty kredytowej» do ujmowania strat kredytowych, zastępując wiele istniejących modeli utraty wartości określonych w amerykańskich GAAP. Obecne modele zasadniczo wymagają, aby strata była «ponoszona» przed jej ujęciem. Zgodnie z propozycją FASB, kierownictwo byłoby zobowiązane do oszacowania przepływów pieniężnych, których nie spodziewa się zebrać, wykorzystując wszystkie dostępne informacje, w tym doświadczenia historyczne oraz rozsądne i możliwe do poparcia prognozy dotyczące przyszłości.

Zarówno model FASB, jak i model IASB wymagałyby oszacowania oczekiwanych strat kredytowych na podstawie zdarzeń z przeszłości, warunków bieżących oraz rozsądnych i możliwych do potwierdzenia prognoz na przyszłość. Kwota ostatecznie ujętej straty kredytowej byłaby taka sama zarówno w ramach modelu FASB, jak i modelu RMSR dotyczącego utraty wartości.

Różnica pomiędzy modelami dotyczy tego, kiedy zostaną rozpoznane straty, które są obecnie oczekiwane. Zgodnie z modelem FASB, jednostka księgowałaby swoje bieżące oszacowanie oczekiwanych strat kredytowych w każdym okresie. Model IASB rejestrowałby część oczekiwanych strat kredytowych do momentu wystąpienia znacznego pogorszenia się sytuacji kredytowej, w którym to momencie ujęte zostałyby pełne szacunki oczekiwanych strat kredytowych.

FASB weźmie pod uwagę uwagi otrzymane w sprawie swojej propozycji, jak również uwagi otrzymane przez IASB w sprawie swojej propozycji.

Artykuły pokrewne:

  • FASB zadaje najczęściej zadawane pytania dotyczące propozycji ulepszenia rachunkowości w zakresie bieżących oczekiwanych strat kredytowych
  • .

  • RMSR «Floats Revised Proposals for Loan-Loss Provisioning»
  • Przegląd FASB: Nowy model straty kredytowej