FASB wyjaśnia wytyczne dotyczące przyznawania płatności w oparciu o akcje

Nowy standard wydany przez Radę Standardów Rachunkowości Finansowej (FASB) w dniu 10 maja zawiera wytyczne dotyczące tego, które zmiany w warunkach przyznania nagrody w formie akcji wymagają od jednostki zastosowania rachunkowości modyfikującej w Temacie 718, Rekompensata – kapitał zapasowy .

.

Kodyfikacja Standardów Rachunkowości FASB definiuje termin “modyfikacja” jako “zmianę któregokolwiek z warunków przyznania płatności w formie akcji”, ale niektóre zainteresowane strony stwierdziły, że definicja jest zbyt szeroka i prowadzi do różnorodności w praktyce.

Na przykład niektóre jednostki oceniają, czy zmiana zasad lub warunków udzielenia nagrody jest istotna, a następnie stosują rachunkowość modyfikacji zgodnie z tematem 718, natomiast inne stwierdzają, że zmiana nie jest istotna, a więc nie stosują rachunkowości modyfikacji.

Chodzi o to, że Temat 718 nie zawiera konkretnych wskazówek, jakie zmiany są istotne.

Ponadto niektóre inne jednostki stosują rachunkowość modyfikacji w odniesieniu do wszelkich zmian, które nie mają charakteru czysto administracyjnego, ale Temat 718 nie zawiera wytycznych dotyczących tego, jakie zmiany uznaje się za administracyjne. Następnie istnieją jednostki, które stosują rachunkowość modyfikacji, gdy zmiana dotycząca nagrody zmienia wartość godziwą, nabycie uprawnień lub klasyfikację nagrody. To również może być oceniane jako zmiana merytoryczna.

Aktualizacja standardów rachunkowości (ASU) nr 2017-09, Compensation-Stock Compensation (Temat 718): Zakres rachunkowości modyfikacyjnej , zapewnia przejrzystość i zmniejsza zarówno różnorodność w praktyce, jak i koszty i złożoność przy stosowaniu wytycznych zawartych w Temacie 718 do zmiany warunków przyznania płatności w formie akcji.

Zgodnie ze standardem, jednostka powinna uwzględnić skutki modyfikacji, chyba że spełnione są wszystkie poniższe kryteria:

  • Wartość godziwa (lub wartość wyliczona lub wartość rzeczywista, jeśli stosowana jest alternatywna metoda wyceny) zmodyfikowanej nagrody jest taka sama jak wartość godziwa pierwotnej nagrody bezpośrednio przed jej modyfikacją.
  • Warunki nabycia uprawnień ze zmodyfikowanej nagrody są takie same jak warunki nabycia uprawnień z pierwotnej nagrody bezpośrednio przed modyfikacją pierwotnej nagrody.
  • Kwalifikacja zmodyfikowanej nagrody jako instrumentu kapitałowego lub instrumentu zobowiązaniowego jest taka sama jak kwalifikacja pierwotnej nagrody bezpośrednio przed modyfikacją pierwotnej nagrody.

“Aktualne wymogi dotyczące ujawniania informacji zawarte w Temacie 718 mają zastosowanie niezależnie od tego, czy jednostka jest zobowiązana do stosowania rachunkowości modyfikacyjnej zgodnie ze zmianami zawartymi w niniejszej aktualizacji”, stwierdza RMSR.

Nowy standard wchodzi w życie dla wszystkich jednostek w odniesieniu do okresów rocznych oraz okresów śródrocznych w ramach tych okresów rocznych, rozpoczynających się po 15 grudnia 2017 roku. Dozwolone jest wcześniejsze zastosowanie standardu, w tym zastosowanie go w dowolnym okresie śródrocznym.

ASU powinien być stosowany prospektywnie do nagrody zmodyfikowanej w dniu jej przyjęcia lub po tej dacie.

Powiązany artykuł:

FASB Cele objaśnienia zasad rachunkowości modyfikacyjnej