FASB Zerowy udział w zobowiązaniach i kapitałach własnych

Rada Standardów Rachunkowości Finansowej (FASB) wydała w dniu 7 grudnia dwuczęściową propozycję, która dotyczy kwestii związanych ze złożonością stosowania GAAP w odniesieniu do niektórych instrumentów finansowych o cechach zobowiązań i kapitału własnego.

Część I proponowanej aktualizacji standardów rachunkowości dotyczy rozliczania niektórych instrumentów finansowych powiązanych z kapitałem własnym z cechami ograniczonego dostępu. Funkcje down-round powodują, że cena wykonania (strike) jest obniżana na podstawie wyceny przyszłych ofert akcji.

“Bieżące wytyczne dotyczące rachunkowości stwarzają koszt i złożoność dla jednostek, które emitują instrumenty finansowe (takie jak warranty i instrumenty zamienne) o cechach minusowych, które wymagają wyceny całego instrumentu do wartości godziwej lub opcji zamiany” – stwierdza proponowana jednostka audytu wewnętrznego.

Zgodnie z wnioskiem, przy ustalaniu, czy niektóre instrumenty finansowe powinny być zaklasyfikowane jako zobowiązania czy też jako instrumenty kapitałowe, jednostka nie uwzględniłaby cechy “down-round” przy ocenie, czy dany instrument jest indeksowany do własnych akcji.

Jednostka rozpoznawałaby wartość efektu efektu “down-round” po jego uruchomieniu w następujący sposób:

  • W kapitale własnym jako dywidenda (dla instrumentu finansowego klasyfikowanego jako kapitał własny).
  • Poprzez obciążenie wyniku finansowego netto (dla instrumentu finansowego klasyfikowanego jako zobowiązanie).

“W przypadku instrumentów finansowych z funkcją redukcji wartości, które zostały uruchomione w trakcie okresu sprawozdawczego, jednostka ujawniłaby, że funkcja ta została uruchomiona, wartość efektu uruchomienia funkcji redukcji wartości oraz pozycję sprawozdania finansowego, w której ten efekt jest rejestrowany” – stwierdza proponowana jednostka audytu zewnętrznego.

Część II charakteryzuje bezterminowe odroczenie niektórych postanowień podtematu 480-10, Odróżnienie zobowiązań od kapitału własnego ogółem , które są obecnie prezentowane jako oczekujące na treść w kodyfikacji Standardów Rachunkowości FASB, z wyjątkiem zakresu. Zmiany te nie miałyby wpływu na rachunkowość.

“Przyniesie to korzyść w postaci poprawy czytelności kodyfikacji oraz zmniejszenia kosztów i złożoności związanych z nawigacją wskazówek w podtemacie 480-10”, stwierdza proponowany ASU.

Termin zgłaszania uwag w odniesieniu do proponowanej ASU upływa 6 lutego 2017 r. W projekcie dotyczącym narażenia wyjaśnia się różne sposoby zgłaszania uwag do FASB.