FASB Zezwala na opcje dla AOCI na mocy nowej ustawy podatkowej

Nowa aktualizacja standardów rachunkowości (ASU) od Rady Standardów Rachunkowości Finansowej pozwala sporządzającym sprawozdania finansowe na przeklasyfikowanie efektów podatku osieroconego w ramach skumulowanych innych całkowitych dochodów (AOCI) na zyski zatrzymane w każdym okresie, w którym rejestrowany jest efekt zmiany w federalnym podatku dochodowym od osób prawnych zgodnie z nowym prawem podatkowym.

RMSR – nr 2018-02, Rachunek zysków i strat – Reporting Comprehensive Income (Temat 220): Reklasyfikacja niektórych skutków podatkowych ze skumulowanych innych całkowitych dochodów – wymaga od podmiotów sporządzających sprawozdania finansowe przedstawienia następujących informacji:

:

  • Opis polityki rachunkowości w zakresie uwalniania skutków podatkowych od podatku dochodowego od AOCI.
  • Czy zdecydują się na przeklasyfikowanie skutków podatku od osieroconych dochodów z prawa podatkowego, oraz
  • Informacje o innych skutkach podatkowych, które podlegają przeklasyfikowaniu.

RMSR wpływa na organizacje, które są zobowiązane do stosowania Tematu 220 i posiadają pozycje innych całkowitych dochodów, dla których odnośne efekty podatkowe są prezentowane w innych całkowitych dochodach, zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości (GAAP).

Zmiany dotyczą lat obrotowych rozpoczynających się po 15 grudnia 2018 roku oraz okresów przejściowych w ramach tych lat obrotowych. Dopuszcza się ich wcześniejsze przyjęcie. Według FASB, organizacje powinny stosować zmiany ASU albo w okresie ich przyjmowania, albo z mocą wsteczną do każdego okresu, w którym skutek zmiany amerykańskiego federalnego podatku dochodowego od osób prawnych jest uznawany w nowym prawie.

Oto historia z tyłu. Interesariusze z sektora bankowego i ubezpieczeniowego byli zaniepokojeni wytycznymi GAAP, które wymagały korygowania rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego o skutki zmiany przepisów podatkowych lub stawek podatkowych ze skutkiem uwzględnionym w przychodach z działalności kontynuowanej w okresie sprawozdawczym, który obejmuje datę wejścia w życie nowej ustawy.

Wytyczne GAAP mają zastosowanie nawet wtedy, gdy odnośne skutki podatkowe pozycji w AOCI zostały pierwotnie ujęte w innych całkowitych dochodach (a nie w dochodach z działalności kontynuowanej).

Zdaniem interesariuszy, ponieważ korekta podatku odroczonego w związku z obniżeniem historycznej stawki podatku dochodowego od osób prawnych do nowo uchwalonej stawki podatku dochodowego od osób prawnych musi być włączona do dochodu z działalności kontynuowanej, efekty podatkowe pozycji w ramach AOCI – znane jako efekty podatku osieroconego – nie wskazują właściwej stawki podatkowej.