GASB Sets Guidance on Asset Retirement Obligations

Nowe wytyczne wydane przez Rządową Radę Standardów Rachunkowości (RMSR) w dniu 7 grudnia ustanawiają jednolite wymogi w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w odniesieniu do zobowiązań związanych z przejściem na emeryturę, które są prawnie egzekwowalnym zobowiązaniem związanym z przejściem na emeryturę rzeczowego składnika aktywów kapitałowych.

Oświadczenie GASB nr 83, «Pewne obowiązki związane z przejściem na emeryturę z aktywów» , określa «jasne i spójne wytyczne w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości finansowej dotyczące pewnych obowiązków związanych z przejściem na emeryturę z aktywów, w przypadku których wcześniej istniało niewiele wytycznych dla władz państwowych i lokalnych» – powiedział przewodniczący GASB David Vaudt w oświadczeniu pisemnym. «Zaowocuje to większą pewnością w stosowaniu przez rządy, większą spójnością sprawozdawczości finansowej oraz bardziej znaczącymi informacjami dla użytkowników sprawozdań finansowych».

Nowy standard przedstawia wytyczne dotyczące ustalania harmonogramu i sposobu ujmowania zobowiązań oraz odpowiadającego im odroczonego odpływu środków związanych z aktywami z tytułu zobowiązań emerytalnych.

Wymaga to ujęcia, gdy zobowiązanie jest zarówno zaciągnięte, jak i możliwe do racjonalnego oszacowania.

«Ustalenie momentu powstania zobowiązania powinno być oparte na wystąpieniu zewnętrznych praw, przepisów, umów lub wyroków sądowych, wraz z wystąpieniem wewnętrznego zdarzenia, które zobowiązuje rząd do wykonania czynności związanych z przejściem na emeryturę» – mówi oświadczenie 83. «Przepisy ustawowe i wykonawcze mogą wymagać od rządów podjęcia określonych działań w celu wycofania z eksploatacji niektórych rzeczowych aktywów trwałych, takich jak likwidacja reaktorów jądrowych oraz demontaż i usunięcie oczyszczalni ścieków. Inne zobowiązania dotyczące wycofywania rzeczowych aktywów trwałych z eksploatacji mogą wynikać z umów lub wyroków sądowych. Wewnętrzne zdarzenia obligujące obejmują wystąpienie skażenia, oddanie do eksploatacji rzeczowych aktywów trwałych, które muszą zostać wycofane z eksploatacji, rezygnację z rzeczowych aktywów trwałych przed oddaniem ich do eksploatacji lub nabycie rzeczowych aktywów trwałych, które mają obowiązek wycofania z eksploatacji».

Wytyczne wymagają, aby wycena zobowiązania z tytułu wycofania aktywów z eksploatacji opierała się na najlepszym szacunku bieżącej wartości nakładów, których poniesienia się oczekuje.

Odroczony wypływ środków związany z obowiązkiem wypłaty świadczeń emerytalnych będzie mierzony w wysokości odpowiadającego mu zobowiązania przy początkowej wycenie i zasadniczo będzie ujmowany jako koszt w okresach sprawozdawczych, w których składnik aktywów świadczy usługi, zgodnie z RMSR.

Wymogi dotyczące ujawniania informacji obejmują ogólny opis zobowiązania do wycofania się z użytkowania aktywów i związanych z nimi rzeczowych aktywów trwałych, źródło zobowiązania do wycofania się z użytkowania aktywów, metody i założenia stosowane do wyceny zobowiązania oraz inne istotne informacje.

Wymogi zawarte w Sprawozdaniu 83 obowiązują dla okresów sprawozdawczych rozpoczynających się po 15 czerwca 2018 roku. Zachęca się do wcześniejszego stosowania.