GASB ustanawia wytyczne dotyczące działalności powierniczej

Rządowa Rada Standardów Rachunkowości (GASB) wydała w dniu 1 lutego wytyczne dla władz państwowych i lokalnych, które mają na celu ujednolicenie identyfikacji i sprawozdawczości finansowej działalności powierniczej.

Oświadczenie GASB nr 84, Działalność powiernicza , dotyczy tego, co stanowi działalność powierniczą dla celów sprawozdawczości finansowej, jak należy ją zgłaszać i kiedy należy odnotować zobowiązania wobec beneficjentów.

Podczas gdy rządy muszą zgłaszać działalność powierniczą w sprawozdaniach finansowych funduszy powierniczych, istniejące standardy nie są wystarczająco szczegółowe w ich opisie. Prowadzi to do różnic w sposobie identyfikacji i raportowania takiej działalności.

“Wymogi zawarte w niniejszym oświadczeniu zwiększą spójność i porównywalność poprzez (1) ustanowienie szczegółowych kryteriów identyfikacji działalności, które powinny być zgłaszane jako działalność powiernicza, oraz (2) wyjaśnienie, czy i w jaki sposób działalność typu biznesowego powinna być zgłaszana jako działalność powiernicza” – stwierdzono w wytycznych. “Większa spójność i porównywalność zwiększa wartość informacji przedstawianych w sprawozdaniach finansowych dla celów oceny rozliczalności i zarządzania przez rząd”.

Kryteria się skupiają:

  • Czy rząd kontroluje aktywa działalności powierniczej.
  • Beneficjenci, z którymi istnieje relacja powiernicza.

Odrębne kryteria określają jednostki składające się na kapitał powierniczy i programy świadczeń po okresie zatrudnienia, które są działalnością powierniczą.

Działalność spełniająca kryteria zawarte w Sprawozdaniu nr 84 powinna być wykazana w funduszu powierniczym w podstawowym sprawozdaniu finansowym. Rządy prowadzące działalność spełniającą kryteria powinny przedstawić sprawozdanie z sytuacji finansowej netto funduszu powierniczego oraz sprawozdanie ze zmian w sytuacji netto funduszu powierniczego.

Cztery fundusze powiernicze, które powinny być zgłaszane, obejmują:

  • Emerytalne (i inne świadczenia pracownicze) fundusze powiernicze
  • Inwestycyjne fundusze powiernicze
  • Prywatne fundusze powiernicze
  • Fundusze kustodialne

Fundusze powiernicze powinny na ogół zgłaszać działalność powierniczą, która nie jest prowadzona w ramach umowy powierniczej lub równoważnej, jeśli spełnia ona określone kryteria, zgodnie z wytycznymi.

Nowe wymagania obowiązują dla okresów sprawozdawczych rozpoczynających się po 15 grudnia 2018 roku. GAZB zachęca do wcześniejszego stosowania.

Zmiany dokonane w celu zachowania zgodności z wytycznymi powinny być stosowane z mocą wsteczną poprzez przekształcenie sprawozdań finansowych za wszystkie poprzednie prezentowane okresy. Jeśli jest to niewykonalne w praktyce, “skumulowany skutek zastosowania niniejszego sprawozdania, jeśli taki występuje, należy przedstawić jako przekształcenie pozycji początkowej netto (lub odpowiednio salda funduszu lub pozycji netto funduszu) za najwcześniejszy przekształcony okres” – wynika z wytycznych.

W odniesieniu do pierwszego okresu stosowania wytycznych, w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego należy wskazać charakter przekształcenia i jego skutki. Jeśli wcześniejsze okresy nie zostały przekształcone, należy wskazać powód, dla którego należy je przekształcić.