GASB wydaje wytyczne dotyczące nieodwołalnych umów o podziale wpływów

Rządowa Rada Standardów Rachunkowości (RMSR) w dniu 29 marca wydała wytyczne dotyczące ujmowania i wyceny dla władz państwowych i lokalnych, które korzystają z nieodwołalnych umów o podziale zysków.

W ramach tego rodzaju umowy darowizny darczyńca przekazuje aktywa na wspólną korzyść co najmniej dwóch beneficjentów: rządu (często państwowego kolegium, uniwersytetu lub szpitala) oraz innego beneficjenta wyznaczonego przez darczyńcę. Darczyńca przekazuje powiązane aktywa na rzecz rządu lub na rzecz odrębnej strony trzeciej, takiej jak bank.

Przykładami takich umów są wiodące fundusze charytatywne, fundusze powiernicze na rzecz reszty organizacji charytatywnych, darowizny na cele charytatywne oraz interesy życiowe związane z nieruchomościami.

GASB Statement No. 81, Irrevocable Split-Interest Agreements , dotyczy sytuacji, gdy tego typu umowy stanowią aktywa dla celów rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, gdy zasobami zarządza osoba trzecia. Oświadczenie nr 81 zawiera również rozszerzone wytyczne dotyczące okoliczności, w których rząd posiada aktywa.

Nowe wytyczne wymagałyby, aby rząd, który otrzymuje środki na podstawie nieodwołalnej umowy o podziale odsetek, ujmował aktywa, zobowiązania i odroczone wpływy środków w momencie zawarcia umowy.

Ponadto rząd byłby zobowiązany do ujmowania aktywów stanowiących jego dobroczynny interes w takich umowach, które są zarządzane przez stronę trzecią, jeżeli rząd kontroluje obecną zdolność do świadczenia usług w zakresie dobroczynnych interesów, zgodnie z Rządem.

Standard wymaga, aby rząd ujmował przychody w momencie, gdy zasoby te znajdą zastosowanie w danym okresie sprawozdawczym.

«Rodzaje umów, których dotyczy oświadczenie 81, mogą stanowić znaczące zasoby dla niektórych uczelni publicznych, uniwersytetów i szpitali» – powiedział przewodniczący GASB David Vaudt w oświadczeniu pisemnym. «Niniejsze wytyczne doprowadzą do bardziej spójnego rozliczania tych umów, co umożliwi użytkownikom dostęp do bardziej porównywalnych informacji na ich temat».

Wymogi Sprawozdania nr 81 wchodzą w życie dla sprawozdań finansowych za okresy rozpoczynające się po 15 grudnia 2016 r. i powinny być stosowane z mocą wsteczną. Zachęca się do wcześniejszego stosowania.