“Goodwill Impairment Skyrocketed in 2015, Study Finds”.

Według nowego badania przeprowadzonego przez doradcę korporacyjnego Duff & Phelps, amerykańskie spółki publiczne ponad dwukrotnie zwiększyły utratę wartości firmy w 2015 roku do rekordowej kwoty 57 miliardów dolarów w porównaniu z 26 miliardami dolarów w 2014 roku.

Całkowita utrata wartości firmy wykazana przez spółki publiczne w 2015 roku była najwyższa od czasu światowego kryzysu finansowego w latach 2007-09. Z badania wynika, że rok 2015 był “solidnym rokiem dla działalności w zakresie fuzji i przejęć”, a wartość transakcji wzrosła o dwie trzecie w porównaniu z rokiem 2014. Spowodowało to, że firmy amerykańskie dodały do swoich bilansów 458 mld USD wartości firmy.

Jednak wartość zdarzeń z tytułu utraty wartości ledwo wzrosła, z 341 w 2014 r. do 350 w 2015 r. – choć średnia wartość utraty wartości firmy na jedno zdarzenie wzrosła ponad dwukrotnie do 143 mln USD.

Trzy najważniejsze zdarzenia stanowiły 20 procent łącznej kwoty utraty wartości firmy. Podobnie jak w zeszłym roku, najbardziej ucierpiała branża energetyczna, gdzie utrata wartości firmy wyniosła 18,2 mld dolarów – około trzykrotnie więcej niż w 2014 r. – 5,8 mld dolarów. Ponad połowa (56 proc.) przedsiębiorstw energetycznych, które posiadają wartość firmy, odnotowała utratę wartości firmy.

Firmy informatyczne odnotowały drugą co do wielkości kwotę utraty wartości – 12,9 mld dolarów. Konsumenci dyskrecjonalni i przemysłowi ponad dwukrotnie zwiększyli poziom utraty wartości. Jednak w branży finansowej i konsumenckiej odnotowano spadek utraty wartości odpowiednio o 55 procent i 29 procent.

Obfite fuzje i przejęcia oraz wyraźny wzrost odnotowanej wartości firmy – skompensowany słabością cen energii i wydarzeniami w sektorze technologicznym – to przykłady “wzajemnego oddziaływania trendów makroekonomicznych i branżowych” – powiedział w przygotowanym oświadczeniu Greg Franceschi, dyrektor zarządzający Duff & Phelps i współprzewodniczący grupy zadaniowej ds. utraty wartości firmy Amerykańskiego Instytutu CPA.

“Patrząc w przyszłość, wartość firmy wynikająca z przejęć będzie nadal ważnym miernikiem, który należy monitorować”, dodał.

Według Investopedia.com, wartość firmy jest wartością niematerialną, która powstaje w wyniku nabycia jednej firmy przez drugą za premię. Utrata wartości firmy jest obciążeniem, które firmy odnotowują, gdy wartość bilansowa wartości firmy w sprawozdaniu finansowym przekracza jej wartość godziwą. Utrata wartości firmy powstaje, gdy następuje pogorszenie zdolności nabytych aktywów do generowania przepływów pieniężnych, a wartość godziwa wartości firmy spada poniżej jej wartości księgowej.

W badaniu Duff & Phelps zbadano ogólne i branżowe trendy utraty wartości firmy do grudnia 2015 r. dla ponad 8 500 amerykańskich spółek publicznych. Zawiera ono również spojrzenie na obecny stan propozycji Rady Standardów Rachunkowości Finansowej (FASB) dotyczących zmiany modelu księgowania wartości firmy w ramach GAAP.

“Ustalenie, czy osłabienie dobrej woli zostało uznane za trudne i kosztowne dla niektórych organizacji, dlatego też FASB proponuje zmiany mające na celu zmniejszenie tego obciążenia”, stwierdza Eric Bradbury, specjalista ds. księgowości w Financial Executives International i Financial Executives Research Foundation, w artykule zamieszczonym w badaniu.

W październiku FASB podjęła wstępną decyzję o potwierdzeniu propozycji przedstawionych w projekcie majowej aktualizacji standardów rachunkowości dotyczącej utraty wartości wartości firmy, Wartości niematerialne – dobra wartość firmy i inne (Temat 350): Uproszczenie księgowania utraty wartości wartości firmy .

Proponowane środki ASU obejmują wyeliminowanie etapu 2 (obliczenie i porównanie dorozumianej wartości godziwej jednostki sprawozdawczej – wartości firmy z jej wartością bilansową) z obliczeń utraty wartości firmy. Oznacza to, że podmioty sporządzające sprawozdania finansowe nie musiałyby dokonywać hipotetycznej alokacji ceny zakupu w celu wyceny utraty wartości firmy, stwierdza Bradbury.

Jeżeli w ostatecznym głosowaniu propozycja ta zostanie podtrzymana, nie będzie już możliwości zastosowania etapu 2, a wszystkie spółki będą musiały rejestrować utratę wartości w oparciu o test przeprowadzony w ramach etapu 1 (obliczenie wartości godziwej jednostki sprawozdawczej i porównanie jej z wartością bilansową, w tym z wartością firmy).

Artykuły pokrewne:

Przemysł energetyczny Wzrost wartości firmy Utrata wartości firmy w 2014 r.

Wniosek FASB uprościłby test na utratę wartości firmy