IAESB proponuje zmienione standardy rozwoju zawodowego

W dniu 9 sierpnia Rada Międzynarodowych Standardów Kształcenia Sprawozdawczości Finansowej (IAESB) opublikowała propozycję zmiany Międzynarodowego Standardu Kształcenia (IES) 8, Rozwój zawodowy dla partnerów odpowiedzialnych za badanie sprawozdań finansowych .

.

Znowelizowany standard proponuje wymogi dotyczące rozwoju zawodowego zarówno dla aspirujących, jak i obecnych partnerów w zakresie badania sprawozdań finansowych. IES 8 jest skierowany przede wszystkim do organów członkowskich Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC), ale będzie interesujący dla pracodawców, organów regulacyjnych, władz rządowych, organizacji edukacyjnych i wszelkich innych zainteresowanych stron, które wspierają naukę i rozwój zawodowych księgowych.

IAESB uznaje, że jakość wyników aspirującego partnera zaangażowanego jest uzależniona od rozwoju zawodowego. W związku z tym IAESB proponuje efekty uczenia się, które pokazują kompetencje zawodowe wymagane do tego, aby stać się zaangażowanym partnerem w obszarach związanych z kompetencjami technicznymi, umiejętnościami zawodowymi oraz wartościami zawodowymi, etyką i postawami. IES 8 uznaje również rozwój zawodowy niezbędny do wspierania i utrzymywania kompetencji zawodowych osób, które obecnie pełnią funkcję partnerów angażujących, zwłaszcza tych, które zajmują się audytami obejmującymi bardziej złożone branże, operacje lub wymogi w zakresie sprawozdawczości.

“Podstawowym sposobem, w jaki zawód księgowego chroni interes publiczny, jest wymaganie, aby partnerzy zaangażowani posiadali niezbędne umiejętności i byli przeszkoleni do efektywnego wypełniania swoich ról”, powiedział profesor Peter Wolnizer, przewodniczący IAESB. “Społeczeństwo ma prawo oczekiwać, że partnerzy zaangażowani zostaną odpowiednio przeszkoleni i będą mogli polegać na kompetentnych audytach sprawozdań finansowych w trakcie swojej kariery zawodowej”.

W ramach inicjatywy mającej na celu poprawę przejrzystości standardów IAESB przeredagowuje wszystkie osiem swoich standardów IES zgodnie z nowymi konwencjami redakcyjnymi. Proponowane zmiany są również związane z projektem rewizji IES 8:

  • IES 2, Wstępny rozwój zawodowy – Kompetencje techniczne ;
  • IES 3, Wstępny rozwój zawodowy – umiejętności zawodowe ;
  • IES 4, I nitialny Rozwój Zawodowy – Wartości zawodowe, etyka i postawy ;
  • IES 5, Wymagania dotyczące doświadczenia praktycznego dla początkujących zawodowych księgowych ; oraz
  • IES 6, Ocena kompetencji zawodowych .

Zgodnie z obecnym harmonogramem IAESB przewiduje, że do trzeciego kwartału 2013 r. wszystkie IES zostaną poddane przeglądowi i przeredagowane, lub tylko przeredagowane.

Jak komentarz

IAESB zaprasza wszystkie zainteresowane strony do zgłaszania uwag na temat swoich propozycji. Aby uzyskać dostęp do projektu IES 8 dotyczącego narażenia i przedstawić swoje uwagi, należy odwiedzić stronę internetową IAESB. Uwagi należy zgłaszać do dnia 11 grudnia 2012 r.

O IAESB:

IAESB opracowuje standardy edukacyjne, wytyczne i dokumenty informacyjne do wykorzystania przez organy będące członkami IFAC w ramach wspólnego procesu ustanawiania standardów, w którym uczestniczy Rada ds. Nadzoru nad Interesem Publicznym, która nadzoruje działania IAESB, oraz Konsultacyjna Grupa Doradcza IAESB, która zapewnia wkład interesu publicznego w opracowywanie standardów i wytycznych. Struktury i procesy wspierające działalność IAESB są ułatwiane przez IFAC.

O IFAC:

IFAC jest globalną organizacją zawodów księgowych, której celem jest służenie interesowi publicznemu poprzez wzmacnianie zawodu i przyczynianie się do rozwoju silnych gospodarek międzynarodowych. Składa się ona ze 167 członków i współpracowników w 127 krajach i jurysdykcjach, reprezentujących około 2,5 miliona księgowych w praktyce publicznej, edukacji, służbie państwowej, przemyśle i handlu.

Źródło: 9 sierpnia 2012 r., komunikat prasowy IAESB