IRS nadal ma pełne ręce roboty z Obamacare’em.

IRS nadal zmaga się z wdrażaniem wszystkich aspektów Ustawy o Opiece Ekonomicznej (Affordable Care Act) – masowego ustawodawstwa dotyczącego opieki zdrowotnej, znanego jako “Obamacare” – które wchodzą w zakres jego kompetencji.

W ostatnim przykładzie, raport wydany przez Generalnego Inspektora Ochrony Skarbowej (TIGTA) w dniu 7 maja wskazuje, że zdolność agencji podatkowej do ustalenia, czy osoby fizyczne wypełniają swoje wspólne obowiązki może być zagrożona z powodu opóźnień w przekazywaniu informacji dotyczących opieki zdrowotnej.

Z dużą dozą ballyhoo, wymóg, aby osoby fizyczne utrzymywały co najmniej “minimalny podstawowy zakres ubezpieczenia” zgodnie z ustawą o opiece zdrowotnej rozpoczął się 1 stycznia 2014 roku. (Odroczony dwukrotnie mandat pracodawców do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej zaczyna obowiązywać od 1 stycznia 2016 r.). Jeśli nie uzyskasz ochrony ubezpieczeniowej, IRS może cię ukarać w 2015 roku karą równą 2% rocznego dochodu gospodarstwa domowego lub $325 na osobę na rok ($162.50 na dziecko poniżej 18 roku życia), do maksymalnej wysokości $975 na rodzinę. IRS został oskarżony o egzekwowanie kar.

Aby ułatwić nabywanie ubezpieczeń zdrowotnych, rząd utworzył giełdę opieki zdrowotnej, która doświadczyła własnej serii usterek i udzieliła dotacji osobom wykwalifikowanym, zgodnie z definicją zawartą w ustawie o przystępnej cenie opieki. Ponadto za pośrednictwem giełdy opieki zdrowotnej lub urzędu skarbowego mogą być udzielane pewne zwolnienia z minimalnej podstawowej ochrony ubezpieczeniowej.

Celem TIGTA była ocena, czy IRS był przygotowany do określenia, czy podatnicy utrzymali swoje pokrycie lub spełnili wymogi zwolnienia, przy ocenie, czy kary zostaną nałożone w sezonie podatkowym 2015. Okazuje się, że Departament Skarbu USA opóźnił przekazanie informacji o ubezpieczeniach zdrowotnych przez pracodawcę i ubezpieczyciela do marca 2016 r. W związku z tym, IRS nie opracował procesów i procedur niezbędnych do weryfikacji zgodności z minimalnymi wymogami w zakresie minimalnej podstawowej ochrony ubezpieczeniowej w odniesieniu do składania deklaracji w 2015 r. w 2014 r.

Niemniej jednak, IRS oceni zgodność z przepisami w odniesieniu do deklaracji podatkowych za 2014 r., które określi w ramach zwykłej działalności badawczej. Aby wspomóc egzaminatorów podatkowych, IRS opracował narzędzie do obliczania odpowiedzialności podatnika. TIGTA nie tylko uznała to narzędzie za dokładne, ale uważa, że będzie ono pomocne dla podatników i powinno zostać udostępnione na stronie internetowej IRS. Ponadto, IRS planuje wykorzystać informacje uzyskane w tegorocznym sezonie sprawozdawczym w celu dostosowania strategii compliance w kolejnych latach.

Ponieważ wielu podatników nie zna swoich obowiązków wynikających z ustawy o “Affordable Care Act”, Służba Podatkowa powinna zapewnić podatnikom narzędzie internetowe, które pomoże im w obliczeniu kwoty należnej z tytułu wspólnej odpowiedzialności”, powiedział w pisemnym oświadczeniu Generalny Inspektor Skarbu J. Russell George.

W swoim raporcie TIGTA zaleciła dyrektorowi Urzędu ds. Opieki Społecznej (Affordable Care Act Act), aby na stronie internetowej IRS na sezon podatkowy 2016 dodał narzędzie do kalkulacji online, w celu zapewnienia podatnikom pomocnych opcji interaktywnych. IRS zgodził się z tą rekomendacją i planuje ocenić wykonalność i koszt takiego działania.