IRS – niewykorzystana szansa z zasadami zamawiania TIN dla sekcji 6055 Sprawozdawczość

W dniu 29 lipca IRS wydała projekty rozporządzeń zgodnie z sekcją 6055 kodeksu, które mają na celu wyjaśnienie szeregu kwestii podniesionych przez komentatorów w odpowiedzi na pierwotne projekty rozporządzeń zgodnie z sekcją 6055 i zawiadomieniem 2015-68. IRS nie wykorzystał jednak okazji do udzielenia dodatkowej pomocy, która byłaby pomocna. Filtrzy mogą polegać na proponowanych przepisach w odniesieniu do wszystkich lat, w których wymagane było składanie zwrotów.

Projekty rozporządzeń wyjaśniają, co następuje:

  • Zgłaszający jest zobowiązany do złożenia wniosku o nadanie wstępnego numeru identyfikacyjnego (TIN) w momencie otwierania konta.Projektowany regulamin określa, że konto jest «otwierane» w momencie otrzymania przez zgłaszającego wypełnionego merytorycznie wniosku o przyznanie ochrony ubezpieczeniowej, w tym wniosku o dodanie osoby fizycznej do istniejącej ochrony ubezpieczeniowej.Wniosek ten może być złożony przez osobę fizyczną lub w jej imieniu.Jeżeli osoba fizyczna została objęta ochroną ubezpieczeniową przed dniem 29 lipca 2016 r., rachunek uznaje się za otwarty w dniu 29 lipca 2016 r.
  • Jeżeli początkowe wezwanie nie skutkuje otrzymaniem NIP dla każdej osoby objętej ubezpieczeniem i dla osoby odpowiedzialnej, zgłaszający musi dokonać pierwszego rocznego wezwania do zapłaty NIP w terminie 75 dni od tej daty lub, w przypadku objęcia ubezpieczeniem z mocą wsteczną, w terminie 75 dni od określenia zakresu ubezpieczenia z mocą wsteczną.W związku z tym, pierwsze coroczne wezwanie dla osób objętych ochroną przed dniem 29 lipca 2016 r. powinno zostać dokonane do dnia 12 października 2016 r.Drugie coroczne zaproszenie musi być dokonane do 31 grudnia następnego roku.Zgodnie z postanowieniami Zawiadomienia 2015-68, uznaje się, że zgłaszający spełnił pierwsze, pierwsze i drugie coroczne zaproszenie dla osoby, której zgłoszenie zostało zakończone przed 17 września 2015 roku.
  • W celu wykazania uzasadnionego powodu dla roku, w którym rachunek został otwarty, zgłaszający musi zasadniczo wykazać, że dokonał wstępnego i pierwszego rocznego zgłoszenia zgodnie z art. 6724.Ponieważ pierwszy zwrot wymagany zgodnie z art. 6055 będzie często wymagany w odniesieniu do roku następującego po roku, w którym rachunek został «otwarty» (jak opisano powyżej), projektowane rozporządzenia przewidują, że pierwsze i pierwsze roczne wezwania odnoszą się do pierwszej rzeczywistej daty pokrycia dla danej osoby.Drugie roczne wezwanie odnosi się do kolejnych lat.Zmiana ta ma zastosowanie wyłącznie do brakujących numerów TIN, a nie do błędnych numerów TIN.
  • Zgłoszenie może być zgodne z zasadami dotyczącymi ubiegania się o NIP w odniesieniu do wszystkich objętych nim osób poprzez wysłanie pojedynczej prośby o NIP do osoby odpowiedzialnej. Jest to mile widziana wiadomość, która łagodzi obawy związane z wysyłaniem oddzielnych zapytań do dzieci i innych osób objętych ochroną.Proponowane przepisy nadal wymagają jednak, aby osoba, która wystąpiła z wymaganym wnioskiem do osoby odpowiedzialnej, po dodaniu numeru NIP wystąpiła o dodatkowy numer identyfikacyjny nowej osoby objętej ochroną.
  • Preambuła wskazuje, że zgłaszający może ubiegać się o NIP w formie elektronicznej zgodnie z wymogami określonymi w Publikacji 1586.Mimo że jest to pomocne, lepiej byłoby, gdyby IRS zaktualizował swoje przestarzałe przepisy, aby umożliwić w szczególności elektroniczne uzyskiwanie NIP.Ostatecznie, ze względu na to, że deklaracje Affordable Care Act (ACA) nie informują o dochodach, odpowiedni byłby mniej skomplikowany sposób elektronicznego uzyskiwania NIP.
  • Preambuła zawiera przypis stwierdzający, że komunikaty o niedopasowaniu TIN generowane przez system ACA Information Returns (AIR) nie są «ani zawiadomieniem 972CG, zawiadomieniem o proponowanej karze cywilnej, ani wymogiem, że zgłaszający musi uzyskać TIN w odpowiedzi na komunikat o błędzie».Biorąc pod uwagę stanowisko IRS, że korekta błędów jest niezbędnym elementem wykazania «dobrej wiary» wymaganej do złagodzenia kary, nie jest jasne co, jeśli w ogóle, plik powinien zrobić w odpowiedzi na te komunikaty o błędach.

IRS odmówił dokonania czterech wnioskowanych zmian:

1. 1. Przepisy nie precyzują, że wniosek o przedłużenie może kwalifikować się jako zaproszenie do składania wniosków w trybie rocznym.W preambule stwierdza się, że złożenie wniosku o przedłużenie ważności, w którym wnioskuje się o NIP dla wszystkich objętych nim osób, «spełnia wymogi przepisów dotyczących corocznego zapytań», jeżeli zostanie on przesłany w terminie wyznaczonym dla tych corocznych zapytań.Obowiązujące przepisy zawierają jednak szczegółowe wymogi dotyczące corocznych zaproszeń.Jest mało prawdopodobne, aby wniosek o przedłużenie ważności sam w sobie spełniał te wymogi.

2. Zachowano wymóg włączenia formularza W-9 do wysyłanego co roku zaproszenia do składania wniosków, ponieważ w preambule wskazano, że wniosek lub wniosek o przedłużenie ważności byłby dopuszczalnym zastępczym formularzem W-9.Jest to prawdopodobnie nieprawidłowe, ponieważ wniosek musiałby spełniać określone wymogi.Wymogi te nie mają znaczenia dla sprawozdawczości w sekcji 6055 i wątpliwe jest, aby wnioski spełniały te wymogi w chwili obecnej.Wydaje się mało prawdopodobne i nierozsądne, aby zgłaszający modyfikowali swoje formularze zgłoszeniowe tak, aby spełniały one te wymagania.

3. Zachowany został wymóg, aby wysyłane pocztą zaproszenie TIN zawierało kopertę zwrotną.W preambule wyjaśniono jednak, że zgodnie z decyzją zezwalającą na wysłanie pojedynczego NIP do osoby odpowiedzialnej tylko w jednej kopercie, aby spełnić wymóg dotyczący NIP dla wszystkich objętych nim osób.

4. Commenters had requested that the IRS adopt rules specifically permitting filers to have employers solicit TINs from their employees and provide them to the filers.Pomimo, że IRS wskazał, że osoba składająca wniosek może korzystać z usług pracodawcy jako pośrednika w pozyskiwaniu NIP, odmówiła ona udzielenia oddzielnej ulgi z uzasadnionego powodu.W związku z tym, niespełnienie przez pracodawcę wymogów związanych z żądaniem numeru NIP może skutkować nałożeniem na wnioskodawcę ewentualnych kar.

Uwaga: Ten artykuł został zaadaptowany z bloga Miller & Chevalier’s Tax Withholding & Reporting.