IRS ponownie pomaga w poruszaniu się po Murky Waters of Bonus Depreciation.

W nowym orzeczeniu w sprawie prywatnego listu (PLR 201709007), IRS dał przedsiębiorstwu dodatkowy czas na ubieganie się o premię amortyzacyjną, która pozwala przedsiębiorstwu na natychmiastowe odliczenie w pierwszym roku 50 procent na zakup kwalifikowalnej nieruchomości.

Co ważne, wniosek o dodatkowy czas na złożenie wniosku o premię amortyzacyjną został złożony długo po złożeniu przez przedsiębiorstwo deklaracji federalnego podatku dochodowego, a amortyzacja była początkowo wnioskowana. Ponadto wniosek ten został złożony po tym, jak zewnętrzny doradca stwierdził, że przedsiębiorstwo początkowo dokonało niewłaściwego wyboru za radą byłego pracownika.

W szczególności, IRS stwierdził, że były pracownik błędnie doradzał spółce, aby ta zdecydowała się na zastosowanie Sekcji 168(k)(4) Kodeksu, która pozwala spółce wybrać przyspieszenie alternatywnych kredytów podatkowych (AMT) zamiast amortyzacji premii. Następnie spółka zatrudniła zewnętrznego doradcę w celu dokonania przeglądu złożonych wcześniej deklaracji, a doradca stwierdził, że wnioskowanie o amortyzację premii począwszy od 2008 r. byłoby korzystniejsze.

IRS zezwolił podatnikowi na ubieganie się z mocą wsteczną o amortyzację premii, a także na wycofanie się z poprzedniego wyboru na podstawie art. 168 lit. k) pkt 4.

Background Regarding Bonus Depreciation Provisions
.
Okoliczności zawarte w orzeczeniu w sprawie prywatnego listu nie są rzadkością. Rezerwy na amortyzację premii uległy znacznej zmianie w ciągu ostatnich 16 lat, w wyniku czego wiele firm jest zdezorientowanych co do tego, które wybory są najbardziej korzystne dla ich szczególnej sytuacji podatkowej.

Od 2001 r. Kongres zapewnia dodatkową amortyzację w pierwszym roku (lub premię amortyzacyjną) dla niektórych nieruchomości. Przepisy dotyczące amortyzacji premiowej zostały wprowadzone w celu “przyspieszenia zakupów urządzeń, promowania inwestycji kapitałowych, modernizacji i wzrostu oraz … pomocy w pobudzeniu ożywienia gospodarczego”.

Premia amortyzacyjna została początkowo przewidziana w sekcji 168 lit. k) w odniesieniu do nieruchomości oddanych do użytku po 11 września 2001 r. Następnie, w odpowiedzi na spowolnienie gospodarcze w 2008 r., amortyzacja premiowa została ponownie wykorzystana jako mechanizm stymulujący gospodarkę.

W ciągu ostatnich 16 lat zasady te uległy znacznym zmianom, przy czym zmiany w sekcji 168 lit. k) następowały prawie co roku od momentu ich wprowadzenia w życie. Te zmiany legislacyjne oznaczały zmiany stawek (w tym 30 procent, 40 procent, 50 procent i 100 procent przepisów), podstawy prawnej oraz wymogów dotyczących momentu oddania nieruchomości do użytku.

Zgodnie z sekcją 168 lit. k) pkt 1 w jej obecnej formie premia amortyzacyjna jest ogólnie dostępna dla niektórych nieruchomości nabytych po 2007 r. i przed 2020 r. (dla nieruchomości o dłuższym okresie produkcji, do 2021 r.). W przypadku nieruchomości oddanych do użytku w latach 2015-2017 premia amortyzacyjna wynosi 50 % podstawy korekty w przypadku nieruchomości kwalifikowanych; w 2018 r. premia amortyzacyjna spada do 40 %; w 2019 r. wynosi 30 %.

Amortyzacja bonusów pozwala również na znaczną elastyczność w zakresie realizacji. Sekcja 168 lit. k) pkt 1 pozwala podatnikom żądać pełnej kwoty amortyzacji premiowej w roku, w którym nieruchomość została oddana do użytku. Alternatywnie, sekcja 168 lit. k) pkt 7 zezwala podatnikom na całkowitą rezygnację z amortyzacji premiowej poprzez dokonanie wyboru dla dowolnej klasy nieruchomości oddanej do użytku w danym roku podatkowym.

Ponadto sekcja 168 lit. k) pkt 4 pozwala podatnikom zdecydować się na przyspieszenie korzystania z kredytów na rzecz przeciwdziałania praniu pieniędzy, zamiast domagać się amortyzacji premii. Wybory na podstawie sekcji 168 lit. k) pkt 7 lub sekcji 168 lit. k) pkt 4 pozostają w mocy w odniesieniu do klasy nieruchomości oddanych do użytku w danym roku wyborczym przez kolejne lata do czasu odwołania wyborów za zgodą MGBP.

Ze względu na liczne zmiany legislacyjne w zakresie amortyzacji premiowej, a także alternatywne rozwiązania w zakresie wdrażania amortyzacji premiowej, nie jest zaskoczeniem, że podatnicy wybierają jedno podejście do amortyzacji premiowej w momencie składania pierwotnego zwrotu, a następnie, wraz z dodatkowym wykształceniem i/lub informacją, ustalają, że preferowane byłoby inne podejście.

Z tego powodu, IRS jest okresowo proszony o ocenę czy amortyzacja premii może zostać zmieniona w kolejnym roku podatkowym. Ustalenie to wymaga zgody IRS, która może być zabezpieczona jedynie poprzez wydanie prywatnego orzeczenia w formie listu. Uzyskanie zgody może być trudne, ponieważ podatnik jest zobowiązany do wykazania, że zarówno (i) działał rozsądnie i w dobrej wierze, jak i (ii) przyznanie ulgi nie będzie naruszać interesów rządu.

Niedawno IRS przyznał podatnikowi pozwolenie na zmianę pierwotnych wyborów.

Ruling Takeaways

W rozporządzeniu PLR 201709007 podatnikowi przedłużono o 60 dni wybory na podstawie art. 168 lit. k) pkt 4 pkt I ppkt (ii), aby nie stosował on przepisów art. 168 lit. k) pkt 4, oraz aby odwołał wybory na podstawie art. 168 lit. k) pkt 4 J ppkt (iii), aby stosował przepisy art. 168 lit. k) pkt 4. Przedłużenia udzielono przy założeniu, że podatnik działał w rozsądnej i dobrej wierze oraz ponieważ przyznanie ulgi nie zaszkodziłoby interesom rządu.

PLR 201709007 potwierdza standardy IRS w zakresie dopuszczania spóźnionych wyborów związanych z amortyzacją premii, czyli zdolności podatnika do wykazania nie tylko, że działał rozsądnie i w dobrej wierze, ale także, że ostateczne przyznanie ulgi nie naruszy interesów rządu.

Zgodnie z wcześniejszymi orzeczeniami, IRS wykazała stałą gotowość do udzielenia ulgi w związku z wyborami (i ich odwołaniem) zgodnie z art. 168 lit. k). Wyrok ten stanowi istotne przypomnienie, że nawet w przypadku, gdy podatnik dokona pozytywnego wyboru, aby nie żądać amortyzacji premii, może być możliwa wsteczna zmiana tego ustalenia i żądanie amortyzacji premii.

Szereg orzeczeń prowadzi do podobnych wniosków, a te wcześniejsze orzeczenia mogą stanowić plan działania dla podatnika rozpatrującego podobny wniosek.