IRS ponownie wydaje Proponowane zasady scentralizowanych audytów partnerskich

IRS ponownie opublikował propozycje regulacji, które uchyliłyby obecne przepisy dotyczące kontroli spółek osobowych i zastąpiły je nowym scentralizowanym systemem kontroli spółek osobowych, który ocenia i pobiera podatki na poziomie spółki osobowej.

Proponowane rozporządzenia zostały pierwotnie wydane w styczniu, ale nigdy nie zostały opublikowane w Rejestrze Federalnym w wyniku regulacyjnego zamrożenia zarządzonego przez administrację Trump.

Po sfinalizowaniu, przepisy będą miały zastosowanie do lat podatkowych spółek osobowych rozpoczynających się po 31 grudnia 2017 r. – dacie wejścia w życie zasad scentralizowanego audytu – oraz do wszystkich spółek osobowych, które zdecydują się na stosowanie tych zasad w latach podatkowych rozpoczynających się po 2 listopada 2015 r., a przed 1 stycznia 2018 r.

W dniu 18 września w Waszyngtonie odbędzie się publiczne przesłuchanie w sprawie proponowanych zasad.

Proponowane przepisy zastąpiłyby procedury kontrolne ustanowione w ustawie o sprawiedliwości podatkowej i odpowiedzialności podatkowej z 1982 r. (TEFRA) oraz w ustawie o wyborze spółek osobowych. Przepisy wprowadziłyby system kontroli spółek scentralizowanych ustanowiony w art. 1101 dwustronnej ustawy budżetowej (BBA) z 2015 r. i zmieniony ustawą z 2015 r. o ochronie Amerykanów przed podwyżkami podatków.

Wniosek określa zasady dotyczące spółek podlegających nowemu systemowi badania sprawozdań finansowych, w tym sposób wyboru ze scentralizowanego systemu badania sprawozdań finansowych spółek, składania wniosków o dostosowanie administracyjne oraz określania kwot należnych od spółki lub jej wspólników z tytułu dostosowań wynikających z badania spółki.

Uwzględniono w nim również zakres systemu scentralizowanego audytu partnerstwa oraz zawarto definicje i specjalne zasady regulujące jego stosowanie.

Proponowane regulacje “rozszerzają zakres systemu scentralizowanego badania spółki”, obejmując wszystkie elementy i informacje związane ze spółką lub z nią związane. W związku z tym, “wszystkie pozycje, które muszą być wykazane lub odzwierciedlone w księgach i rejestrach spółki związane z ustaleniem tych pozycji, jak również czynniki wpływające na ustalenie pozycji przychodów, zysków, strat, odpisów lub zaliczeń, podlegają ustaleniu i dostosowaniu na poziomie spółki w ramach scentralizowanego reżimu badania spółek” – stwierdza projekt.

W scentralizowanym systemie kontroli spółek unika się stosowania określeń takich jak pozycje partnerskie, pozycje, których to dotyczy, korekty obliczeniowe oraz pozycje niepartyjne – wszystkie one były przedmiotem sporów sądowych w ramach TEFRA. Zamiast tego, jako zakres systemu przyjmuje się pojedyncze sformułowanie “dochód, zysk, odliczenie, strata lub kredyt”.

Usunięcie rozróżnienia pomiędzy poszczególnymi rodzajami pozycji i korekt było próbą usprawnienia procesu badawczego i sądowego, aby umożliwić scentralizowane pobieranie prawidłowej kwoty podatku, gdyby spółka i wspólnicy prawidłowo zgłaszali pozycje ze spółki, zgodnie z przepisami IRS.

“System scentralizowanego audytu partnerstw ogranicza obciążenie ZSZ zarówno w zakresie badania partnerstw, jak i postępowania sądowego – zmiany, które miały na celu zwiększenie zdolności ZSZ do audytu dużych partnerstw”, stwierdza się we wniosku.

W ramach scentralizowanego systemu kontroli spółek osobowych, urząd skarbowy nie będzie już zobowiązany do określenia udziału każdego ze wspólników w korektach dokonanych w pozycjach dotyczących spółek osobowych, po czym dla każdego ze wspólników zostanie dokonana osobna korekta obliczeniowa w celu oszacowania właściwego podatku należnego w wyniku kontroli spółek osobowych.

Zamiast tego, zgodnie z domyślnymi zasadami określonymi w art. 6225 Kodeksu, spółka odpowiada za przypisaną niedopłatę w oparciu o korekty dokonane na poziomie spółki.

Powiązany artykuł:

Nowy system audytu partnerstwa IRS w Limbo