IRS pragnie przedstawić uwagi na temat przepisów ustawy o niedrogiej opiece zdrowotnej dla pracodawców

Departament Skarbu i Internal Revenue Service (IRS) zwróciły się z prośbą o publiczne komentarze na temat kwestii związanych z przepisami dotyczącymi współodpowiedzialności zawartymi w ustawie Affordable Care Act, która będzie miała zastosowanie do niektórych pracodawców od 2014 roku.

Zgodnie z Affordable Care Act, pracodawcy zatrudniający 50 lub więcej pracowników w pełnym wymiarze godzin, którzy nie oferują przystępnego cenowo ubezpieczenia zdrowotnego dla swoich pełnoetatowych pracowników, mogą być zobowiązani do dokonywania płatności z tytułu wspólnej odpowiedzialności. Ustawa ta zwalnia w szczególności małe firmy, które zatrudniają mniej niż 50 pełnoetatowych pracowników. Przepis ten wchodzi w życie w 2014 roku.

Zawiadomienie 2011-36 zachęca do zgłaszania uwag i komentarzy na temat kilku kwestii, które będą przedmiotem przyszłych proponowanych wytycznych w ramach prac Departamentu Skarbu i IRS mających na celu dostarczenie pracodawcom informacji na temat sposobu przestrzegania przepisów dotyczących wspólnej odpowiedzialności. W szczególności, zawiadomienie zawiera prośbę o komentarz na temat możliwych podejść, które pracodawcy mogliby wykorzystać w celu ustalenia, kto jest pracownikiem zatrudnionym w pełnym wymiarze godzin.

Niniejszy wniosek o przedstawienie uwag ma na celu zapewnienie, że Skarb Państwa i IRS będą nadal otrzymywać od zainteresowanych stron szeroki wkład w to, jak najlepiej wdrożyć przepisy dotyczące wspólnej odpowiedzialności w sposób wykonalny i administracyjny dla pracodawców, pozwalający im na elastyczność i minimalizację obciążeń. Pracodawcy zwrócili się o wskazówki dotyczące tego przepisu, a kilka grup zainteresowanych stron zwróciło się do Ministerstwa Skarbu i IRS z informacjami i wstępnymi sugestiami, które zostały uwzględnione przy opracowywaniu niniejszego komunikatu. Zwracając się teraz o komentarze i informacje zwrotne, Skarb Państwa i IRS dają wszystkim zainteresowanym stronom możliwość wniesienia wkładu, zanim proponowane regulacje zostaną wydane w późniejszym terminie.

W ogłoszeniu zachęca się również do zapoznania się ze sposobem współpracy Departamentów Skarbu, Pracy i Zdrowia oraz Służby Zdrowia w zakresie interpretacji i stosowania przepisów ustawy, ograniczających możliwość wprowadzenia od 2014 r. okresu oczekiwania na ochronę zdrowia dłuższego niż 90 dni. Ponadto, ogłoszenie zachęca do zgłaszania uwag na temat sposobu koordynacji wytycznych w ramach przepisów 90-dniowych z zasadami Skarbu Państwa i IRS, które zostaną zaproponowane w odniesieniu do przepisów dotyczących wspólnej odpowiedzialności.

Istnieją trzy sposoby zgłaszania uwag.

  • E-mail do: [e-mail chroniony] W temacie należy wpisać “Notice 2011-36”.
  • Poczta do: Internal Revenue Service, CC:PA:LPD:PR (Notice 2011-36), Room 5203, P.O. Box 7604, Ben Franklin Station, Washington, DC 20044.
  • Ręczna dostawa do: CC:PA:LPD:PR (Notice 2011-36), Courier’s Desk, Internal Revenue Service, 1111 Constitution Avenue NW, Washington, DC, między 8:00 a 16:00, od poniedziałku do piątku.

Termin zgłaszania uwag upływa dnia 17 czerwca 2011 r.