IRS przedstawia plan pracy na rok 2017 dla grup zwolnionych z podatku dochodowego

IRS opublikował plan pracy na rok podatkowy 2017 dla podmiotów zwolnionych z podatku i podmiotów rządowych (TE/GE).

Ogólnie rzecz biorąc, dział TE/GE agencji zamierza kontynuować inicjatywy rozpoczęte w ciągu ostatnich dwóch lat. Obejmują one m.in. zwiększone wykorzystanie analizy danych przy podejmowaniu decyzji o wyborze spraw; wykorzystanie filtrów i modeli, które pomagają w wyborze zwrotów; ujednolicenie organizacji zwolnionych z podatku, planów pracowniczych i podmiotów państwowych w jeden podmiot w celu zamknięcia spraw; oraz monitorowanie nowego interaktywnego formularza 8038-CP dla obligacji zwolnionych z podatku.

Przyjrzyjmy się bliżej temu, co jest przed nami:

Organizacje zwolnione

 • Oczekuje się ulepszeń dla formularzy 990, 990-EZ i 990-PF modeli wyboru obudowy.
 • Zostaną wprowadzone nowe modele formularzy 227 i 990-T.
 • Zostanie opracowany model kierowania spraw.
 • Kontynuowane będą przeglądy zgodności zwolnionych z podatku szpitali na mocy sekcji 501 lit. r) kodeksu.
 • Analizy danych zostaną wykorzystane do zidentyfikowania 400 zwrotów organizacji narażonych na ryzyko z tytułu inurementów i prywatnych korzyści, a także do zidentyfikowania 100 zwrotów prywatnych fundacji, które zawierają anomalie.
 • Wprowadzona zostanie statystyczna metoda doboru próby, która pozwoli na ocenę zgodności.
 • Opracowany zostanie plan bieżącej bieżącej bieżącej statystycznej próby organizacji objętych próbą statystyczną 501(c)(3) i 501(c) w celu oceny zgodności i rozwiązania problemów w ramach audytu przeprowadzonego przez Biuro Odpowiedzialności Rządu Stanów Zjednoczonych w 2014 r., Organizacje zwolnione z podatku: Lepsze wskaźniki i dane dotyczące zgodności oraz ściślejsza współpraca z państwowymi organami regulacyjnymi wzmocniłyby nadzór nad organizacjami charytatywnymi.

Plany dotyczące pracowników

 • Niezgodność z planem przejścia na emeryturę będzie celem różnych strategii egzekwowania prawa, które zostaną opracowane.
 • Wzmocnienie dobrowolnego przestrzegania przepisów.
 • Wyeliminowanie oszustw i nadużyć w systemach, które osłabiają system emerytalny.
 • Praca gotówkowa będzie koncentrować się na programach specjalistycznych, w tym na audytach zespołowych, planach wielozatrudnieniowych, planach z sekcji 403(b)/457(b), planach bilansu gotówkowego, planach hybrydowych 401(k) (takich jak te z nowymi cechami porównywalności ważonymi wiekiem) oraz planach własności akcji pracowniczych.
 • Kwestie niezgodności, które należy zbadać, obejmują dystrybucję, kredytowanie usług, powszechną dostępność (plany 403(b)/457), limity alokacji i składek, udział/dyskryminację oraz wycenę zapasów.
 • W ramach tradycyjnej pracy nad sprawami nadal będą wybierane rodzaje planów w oparciu o cele związane z ryzykiem oraz będą realizowane skierowania do podatników i międzyagencyjne, plany 401(k), braki w finansowaniu oraz dochodzenia powiernicze prowadzone przez podmioty niebędące bankami.
 • Analizy danych i inne programy będą wykorzystywane do lepszej identyfikacji niewłaściwych zachowań i niezgodności.

Samorządy federalne, stanowe i lokalne

 • Zwiększyć efektywność audytu.
 • Skoncentruj się na badaniach dużych podmiotów.
 • Skoncentruj się na danych, aby określić najlepsze przypadki.
 • Zwiększyć liczbę egzaminów o ograniczonym zakresie.
 • Praca nad kwestiami zgodności, takimi jak wnioski o zwrot kosztów, projekty kontroli zgodności i małe projekty egzaminacyjne.
 • Poszerzenie wiedzy technicznej.
 • Egzaminy będą koncentrować się na pięciu kategoriach płac brutto w oparciu o formularze 941: od 0 do 2,5 mln dolarów, od 2,5 mln do 10 mln dolarów, od 10 do 40 mln dolarów, od 40 do 100 mln dolarów i ponad 100 mln dolarów. Nacisk zostanie położony na rządy, których zarobki brutto wynoszą 10 milionów dolarów lub więcej, ponieważ około 75% przypadków zamykania egzaminów znajduje się w tej grupie. Ten nacisk zostanie położony na lukę podatkową i największe ryzyko nieprzestrzegania przepisów.
 • Kilka projektów określać będzie wysokie ryzyko wystąpienia niezgodności i testować wzorce, co doprowadzi do lepszego doboru przypadków.

Obligacje zwolnione z podatku

 • Pierwszeństwo będą miały roszczenia i zwroty zidentyfikowane z powodu niezgodności, takie jak skierowanie przez sygnalistę, a także te, które dotyczyły kwestii z przeszłości.
 • Przykładowe projekty, takie jak zwroty na finansowanie więzień i obligacje o małej emisji, które mają nastąpić w 2017 r., będą kontynuowane od roku 2016.
 • Analiza danych pozwoli zidentyfikować nowe obszary niezgodności.
 • Opracowywane są metody identyfikacji zwrotów, które wykazują liczne lub znaczące oznaki niezgodności. Oczekuje się, że zaklasyfikowane zwroty do przypisania zostaną opracowane w drugiej połowie 2017 r., a egzaminy potrwają do 2018 r.
 • Chociaż przypadki dobrowolnego porozumienia w sprawie przestrzegania przepisów będą traktowane priorytetowo, oczekuje się, że będą one wymagały mniejszych zasobów. W 2017 r. TE/GE oczekuje, że w przypadku niektórych przypadków naruszenia przepisów w drodze arbitrażu zostanie wprowadzony usprawniony program.

Usługi w zakresie zgodności podmiotów sektora instytucji rządowych i samorządowych

 • Grupa ta będzie zajmować się korespondencją, egzaminami jednostkowymi, kontrolami zgodności i miękkimi kontaktami z władzami federalnymi, stanowymi i lokalnymi oraz obligacjami zwolnionymi z podatku.
 • Nacisk zostanie położony na wnioski o zwrot kosztów i zwiększone poleganie na analizie danych.
 • Wybór przypadku będzie się opierał na wysokim ryzyku lub braku zgodności z określonym zagadnieniem, na teoriach lub wzorcach braku zgodności, które poprawią wybór przypadku, lub na teoriach, które poprawią zrozumienie zgodności jednostki rządowej.