IRS przyjmuje nową Ustawę o Prawach Podatnika

Uwzględniając wezwanie do działania wystosowane przez National Taxpayer Advocate (NTA) Nina E. Olson, IRS ujawnił nową «Listę Praw Podatnika», która może służyć jako wzór dla przyszłych kontaktów z krajową agencją podatkową (IR-2014-72, 6/10/14).

Chociaż sam dokument nie jest prawnie egzekwowalny, IRS mówi, że podatnicy mogą na nim polegać z zaufaniem. The Taxpayer Bill of Rightsâofficially labeled Publication 1, «Your Rights as a Taxpayer «âincorporates various provisions already included in the tax code and updates previous efforts to identify and specify taxpayer rights.

«Poszanowanie praw podatników nadal stanowi najwyższy priorytet dla pracowników IRS, a nowa Karta Praw Podatnika podsumowuje te ważne zabezpieczenia w jaśniejszej, bardziej zrozumiałej niż kiedykolwiek wcześniej formie», powiedział komisarz ds. usług finansowych i informacyjnych John Koskinen w przygotowanym oświadczeniu.

W przeszłości NTA Olson wzywał IRS do przyjęcia ustawy o prawach podatnika i ponownie podkreślił potrzebę wprowadzenia nowego środka w swoim rocznym sprawozdaniu dla Kongresu na początku tego roku. IRS opracowała zmieniony Pub. 1 po przeprowadzeniu obszernych rozmów z biurem Olsona. W najbliższym czasie zacznie wysyłać drukowane wersje z korespondencją do podatników.

«Kongres uchwalił wiele aktów prawnych o tytule «Podatnik Bill of Rights»,» powiedział Olson. «Jednakże, badania podatników przeprowadzone przez mój urząd wykazały, że większość podatników nie wierzy, że ma prawa przed IRS, a jeszcze mniej osób może wymienić swoje prawa». Uważam, że lista podstawowych praw podatników, którą dzisiaj ogłasza IRS, pomoże podatnikom lepiej zrozumieć ich prawa w postępowaniu z systemem podatkowym».

W dokumencie wymieniono dziesięć następujących praw podatników, w formacie podobnym do Bill of Rights w Konstytucji USA.

1. Prawo do bycia informowanym. Podatnicy mają prawo wiedzieć, co muszą zrobić, aby dostosować się do przepisów podatkowych. Mają prawo do jasnych wyjaśnień dotyczących przepisów prawa i procedur IRS we wszystkich formularzach podatkowych, instrukcjach, publikacjach, zawiadomieniach i korespondencji. Mają prawo do informacji o decyzjach IRS dotyczących ich kont podatkowych oraz do otrzymywania jasnych wyjaśnień dotyczących ich wyników.

2. Prawo do wysokiej jakości usług. Podatnicy mają prawo do szybkiej, uprzejmej i profesjonalnej pomocy w kontaktach z IRS, do rozmów w sposób, który jest dla nich zrozumiały, do otrzymywania jasnych i łatwo zrozumiałych komunikatów z IRS oraz do rozmów z przełożonym na temat nieodpowiednich usług.

3. Prawo do zapłaty nie więcej niż właściwej kwoty podatku. Podatnicy mają prawo do zapłacenia jedynie kwoty podatku prawnie należnego wraz z odsetkami i karami oraz do tego, aby IRS prawidłowo stosował wszystkie płatności podatkowe.

4. Prawo do zakwestionowania pozycji IRS i bycia wysłuchanym. Podatnicy mają prawo do zgłaszania zastrzeżeń i dostarczania dodatkowej dokumentacji w odpowiedzi na formalne działania IRS lub proponowane działania, do oczekiwania, że IRS rozpatrzy ich zastrzeżenia i dokumentację w odpowiednim czasie, szybko i uczciwie, oraz do otrzymania odpowiedzi, jeżeli IRS nie zgadza się z ich stanowiskiem.

5. Prawo do odwołania się od decyzji IRS w ramach niezależnego forum. Podatnicy mają prawo do sprawiedliwego i bezstronnego administracyjnego odwołania od większości decyzji IRS, w tym wielu kar, oraz mają prawo do otrzymania pisemnej odpowiedzi dotyczącej decyzji Urzędu Apelacyjnego. Zasadniczo mają oni prawo do wnoszenia swoich spraw do sądu.

6. Prawo do ostateczności. Podatnicy mają prawo znać maksymalny czas, jaki mają na zakwestionowanie pozycji IRS, jak również maksymalny czas, jaki IRS ma na skontrolowanie danego roku podatkowego lub pobranie długu podatkowego. Mają prawo wiedzieć, kiedy IRS zakończyła audyt.

7. Prawo do prywatności. Podatnicy mają prawo oczekiwać, że każde zapytanie, badanie lub działanie egzekucyjne IRS będzie zgodne z prawem i nie będzie bardziej inwazyjne niż jest to konieczne, a także będzie respektować wszystkie prawa do rzetelnego procesu, łącznie z ochroną przed przeszukaniem i zajęciem oraz zapewni, w stosownych przypadkach, przesłuchanie w związku z należytym postępowaniem sądowym.

8. Prawo do poufności. Podatnicy mają prawo oczekiwać, że wszelkie informacje przekazane przez nich IRS nie zostaną ujawnione, chyba że uzyskają na to zgodę podatnika lub prawo. Mają prawo oczekiwać, że zostaną podjęte odpowiednie działania przeciwko pracownikom, osobom sporządzającym zeznania i innym, które niewłaściwie wykorzystują lub ujawniają informacje o zeznaniu podatnika.

9. Prawo do zachowania reprezentacji. Podatnicy mają prawo do zachowania wybranego przez siebie upoważnionego przedstawiciela, który będzie ich reprezentował w kontaktach z IRS. Podatnicy mają prawo zwrócić się o pomoc do Kliniki Niskich Dochodów, jeżeli nie stać ich na reprezentację.

10. Prawo do uczciwego i sprawiedliwego systemu podatkowego. Podatnicy mają prawo oczekiwać, że system podatkowy uwzględni fakty i okoliczności, które mogą mieć wpływ na ich podstawowe zobowiązania, zdolność do zapłaty lub zdolność do terminowego dostarczania informacji. Mają oni prawo do otrzymania pomocy od Taxpayer Advocate Service, jeżeli doświadczają trudności finansowych lub jeżeli IRS nie rozwiązał ich problemów podatkowych w sposób właściwy i terminowy za pośrednictwem swoich normalnych kanałów.

Termin aktualizacji Publikacji 1 nie jest arbitralny. IRS znajduje się obecnie na początku szczytowego sezonu wysyłania korespondencji, w którym będą wykonywane działania następcze od sezonu składania wniosków w 2014 r. Początkowo dokument będzie publikowany tylko w języku angielskim i hiszpańskim, ale wkrótce będą dostępne jego wersje w językach chińskim, koreańskim, rosyjskim i wietnamskim.

Urzędy skarbowe będą również umieszczać plakaty i znaki w swoich urzędach publicznych, aby podatnicy odwiedzający urząd mogli łatwo zobaczyć i przeczytać o swoich prawach. «Ta informacja jest niezwykle ważna dla podatników, aby mogli ją przeczytać i zrozumieć», dodał Koskinen. «Zachęcamy do poświęcenia chwili na zapoznanie się z Ustawą o Prawach Podatnika, szczególnie gdy mają oni styczność z IRS. Chociaż prawa te zawsze były dostępne dla podatników, uważamy, że nadszedł czas, aby podkreślić i pokazać te prawa ludziom w sposób jasny».

Artykuły pokrewne:

National Taxpayer Advocate Wants Taxpayer Bill of Rights

IRS Tax Tip: Prawa podatnika priorytetem dla IRS