IRS wydaje nową sekcję 199 wytycznych dotyczących krótkiego roku podatkowego

The âmanufacturing deduction,â» the name often used to describe the deduction for qualified domestic production activities under Section 199 of the tax code, can provide a big boost to traditional producers, as well as other qualified business entities. Odliczenie nie może jednak przekraczać pewnych rocznych limitów. Obecnie IRS wydał nowe przepisy wyjaśniające zasady w krótkim roku podatkowym.

Zgodnie z sekcją 199, podatnik biznesowy może ubiegać się o odliczenie w oparciu o 9 procent dochodu z kwalifikowanej działalności produkcyjnej (QPAI). QPAI jest równa wpływom brutto z produkcji krajowej pomniejszonym o sumę:

  • Koszty sprzedanych towarów, które można przypisać do przychodów brutto z produkcji krajowej.
  • Odliczenia, wydatki lub straty, które są bezpośrednio przypisane do przychodów brutto z produkcji krajowej.
  • Niektóre inne potrącenia, wydatki i straty, które nie są bezpośrednio przypisane do produkcji krajowej wpływy brutto lub innej klasy dochodu.

Przychody brutto z produkcji krajowej obejmują przychody brutto ze sprzedaży, wymiany, wynajmu, dzierżawy, licencjonowania lub innego dysponowania kwalifikowaną własnością produkcyjną wytworzoną, wyprodukowaną, uprawianą lub wydobytą â w całości lub w znacznej części na terytorium Stanów Zjednoczonych. Odliczenie nie może jednak przekroczyć dochodu spółki podlegającego opodatkowaniu za rok poprzedzający obliczenie QPAI. Ponadto roczne odliczenie jest ograniczone do 50 procent płacy W-2 wypłacanej przez przedsiębiorstwo. Może to stanowić istotne ograniczenie dla niektórych podmiotów gospodarczych.

Zgodnie z procedurą podatkową 2006-47 sekcja 199 obliczenia wynagrodzeń W-2 w krótkim roku podatkowym może obejmować wyłącznie wynagrodzenia podane na W-2 za rok kalendarzowy kończący się w krótkim roku podatkowym. Tak więc, jeżeli krótki rok podatkowy nie obejmuje 31 grudnia, limit wynagrodzenia W-2 wynosi zero.

Nowe wytyczne wydane przez IRS, przede wszystkim w formie przepisów przejściowych, określają zasady obliczania wynagrodzenia W-2 w przypadku przejęcia lub zbycia przedsiębiorstwa, lub jego większej części, w krótkim roku podatkowym. Zgodnie z tymczasowymi regulacjami, wynagrodzenia W-2 wypłacane w ciągu roku kalendarzowego pracownikom nabytego lub zbytego przedsiębiorstwa muszą być rozdzielone pomiędzy każdego podatnika na podstawie okresu, w którym pracownicy byli przez niego zatrudnieni.

Wytyczne dotyczą również sytuacji związanej z krótkim rokiem podatkowym, w którym nie kończy się rok kalendarzowy w ramach roku podatkowego. W tym przypadku wynagrodzenie wypłacane przez podatnika w krótkim roku podatkowym traktowane jest dla celów pkt 199 jako wynagrodzenie W-2 za krótki rok podatkowy.

Wreszcie, tymczasowe regaże opisują rodzaje transakcji, które są uznawane za nabycie lub zbycie zgodnie z sekcją 199, w tym zakładanie, tworzenie, likwidację, reorganizację lub zakup lub sprzedaż aktywów.

Chociaż te nowe wytyczne dotyczące odliczeń z tytułu produkcji nie mają charakteru przełomowego, to jednak stanowią wzór dla podatników prowadzących działalność gospodarczą i praktyków w odniesieniu do limitu W-2 dla odliczeń z tytułu sekcji 199 w krótkim roku podatkowym.

Tymczasowe regsy obowiązują w odniesieniu do lat podatkowych rozpoczynających się 27 sierpnia 2015 r. lub później, a wygasają 24 sierpnia 2018 r.