IRS wydłuża termin sprawozdawczości ACA dla formularzy 1095

Termin spełnienia przez przedsiębiorstwa i podmioty świadczące usługi zdrowotne określonych wymogów dotyczących sprawozdawczości informacyjnej w 2016 r. zgodnie z ustawą o przystępnej cenie opieki zdrowotnej został przedłużony przez IRS o 30 dni.

Zgodnie z zawiadomieniem 2016-70, wydanym przez IRS w dniu 18 listopada, termin dostarczenia osobom fizycznym formularzy sprawozdawczych z 2016 r. dotyczących ofert ubezpieczenia zdrowotnego i zakresu świadczeń wynosi obecnie 2 marca 2017 r., a nie 31 stycznia 2017 r. Dotyczy to Formularza 1095-B, Ubezpieczenie zdrowotne oraz Formularza 1095-C, Oferta i zakres ubezpieczenia zdrowotnego oferowanego przez pracodawcę .

Powód? “Po konsultacjach z zainteresowanymi stronami, Departament Skarbu i IRS ustaliły, że znaczna liczba pracodawców, ubezpieczycieli i innych usługodawców oferujących minimalną niezbędną ochronę ubezpieczeniową potrzebuje dodatkowego czasu po 31 stycznia 2017 r., aby zebrać i przeanalizować informacje oraz przygotować formularze 1095-B i 1095-C na 2016 r., które mają być dostarczone osobom fizycznym”, stwierdza ogłoszenie.

Pracodawcy zatrudniający mniej niż 50 pełnoetatowych pracowników, którzy oferują ubezpieczenie zdrowotne, jak również zakłady ubezpieczeń zdrowotnych, wysyłają formularz 1095-B do członków swoich planów ubezpieczenia zdrowotnego. Formularz wskazuje, czy podatnik, małżonek i osoby pozostające na jego utrzymaniu posiadali kwalifikujące się ubezpieczenie zdrowotne (minimalne niezbędne ubezpieczenie) przez niektóre lub wszystkie miesiące w ciągu roku. Osoby objęte minimalną podstawową ochroną ubezpieczeniową nie podlegają indywidualnej opłacie z tytułu wspólnej odpowiedzialności cywilnej.

Formularz 1095-C jest używany przez firmy zatrudniające 50 lub więcej pracowników etatowych lub pełnoetatowych. Formularz wskazuje, czy pracodawca zaoferował kwalifikujące się do objęcia ochroną zdrowotną pracownika, małżonka i osób pozostających na jego utrzymaniu przez niektóre lub wszystkie miesiące w ciągu roku.

Pomimo rozszerzenia, IRS wzywa pracodawców i inne podmioty świadczące usługi w tym zakresie do jak najszybszego wysłania tych formularzy do osób fizycznych.

“Ze względu na przedłużenie przyznane na mocy niniejszego zawiadomienia, niektórzy podatnicy indywidualni mogą nie otrzymać Formularza 1095-B lub Formularza 1095-C w terminie, w którym będą gotowi do złożenia zeznania podatkowego za 2016 rok. Podatnicy mogą polegać na innych informacjach otrzymanych od pracodawcy lub innego podmiotu świadczącego usługi w zakresie ochrony ubezpieczeniowej w celu złożenia zeznania, w tym w celu ustalenia uprawnień do skorzystania z ulgi podatkowej Premium i potwierdzenia, że posiadali minimalne niezbędne ubezpieczenie” – mówi IRS. “Podatnicy nie muszą czekać na formularze 1095-B i 1095-C przed złożeniem deklaracji. Osoby fizyczne nie muszą wysyłać do IRS informacji, na których opierały się przy składaniu deklaracji, ale powinny zachować je w swojej dokumentacji podatkowej”.

Jednakże IRS “stwierdził, że nie ma podobnej potrzeby” przedłużania terminu składania formularzy 1095-B i 1095-C w agencji. Termin składania pozostaje taki sam dla formularza 1094-B, Przekazanie zwrotów informacji o ubezpieczeniu zdrowotnym oraz formularza 1094-C, Przekazanie oferty ubezpieczenia zdrowotnego dostarczonej przez pracodawcę oraz zwrotów informacji o ubezpieczeniu .

Zwroty te muszą zostać złożone w IRS do 28 lutego 2017 r., jeżeli nie zostały złożone w formie elektronicznej, lub do 31 marca 2017 r., jeżeli zostały złożone w formie elektronicznej.

IRS wskazał również, że rozszerzy przejściowe zwolnienie z kar na mocy sekcji 6721 i 6722 Kodeksu na podmioty sprawozdawcze, które podjęły “działania w dobrej wierze” w celu spełnienia wymogów sprawozdawczości informacyjnej w 2016 r.

“Określając dobrą wiarę, IRS weźmie pod uwagę, czy pracodawca lub inny podmiot świadczący usługi w zakresie ochrony danych dołożył należytych starań, aby przygotować się do zgłoszenia wymaganych informacji do IRS i dostarczenia ich pracownikom oraz osobom objętym ochroną danych, np. zbierając i przekazując agentowi niezbędne dane w celu przygotowania danych do przekazania do IRS lub sprawdzając jego zdolność do przekazania informacji do IRS”, stwierdza się w zawiadomieniu. “Ponadto, IRS weźmie pod uwagę zakres, w jakim pracodawca lub inny podmiot świadczący usługi w zakresie ochrony danych podejmuje kroki w celu zapewnienia, że będzie on w stanie spełnić wymogi dotyczące sprawozdawczości za rok 2017”.