Jak przygotować się do systemu rozpoznawania dochodów

Począwszy od stycznia 2019 r. wszystkie prywatne firmy, w tym małe przedsiębiorstwa, będą musiały wdrożyć nowy standard FASB w zakresie rozpoznawania przychodów (ASU 2014-09 i poprawki wyjaśniające).

Celem nowego standardu FASB jest poprawa dokładności i adekwatności wyników finansowych poprzez przejście od modelu opartego na zasadach do modelu opartego na zasadach, mówi Eric Knachel, Starszy Partner Konsultacyjny w Grupie Praktyki Zawodowej Deloitte & Touche LLP. Jednak jednym z największych wyzwań, przed jakimi stanęły spółki publiczne w związku z niedawnym wdrożeniem tego standardu, była kwestia «osądu a spójności».

Knachel twierdzi, że przejście od modelu opartego na regułach do modelu opartego na zasadach wymaga od przedsiębiorstw większej niż kiedykolwiek oceny sytuacji w celu rozliczenia różnego rodzaju transakcji i pozostawia drzwi otwarte na niepewność.

Ma to znaczenie, mówi Knachel, ponieważ osądy mogą się różnić w zależności od firmy, a różne firmy mogą zgłaszać różne wyniki księgowe, gdy przedstawione są z podobnym zestawem faktów.

Linia denna

Podczas gdy nowy standard ma na celu poprawę dokładności wyników finansowych i lepsze odzwierciedlenie istoty ekonomicznej transakcji, pozostają pytania dotyczące sposobu poruszania się w pewnych sytuacjach.

To samo wyzwanie stanie przed mniejszymi lub prywatnymi przedsiębiorstwami, gdy przyjmą one standard, co oznacza, że umowy CPA powinny zacząć pomagać swoim klientom z sektora prywatnego, w tym małym klientom biznesowym, w ocenie potencjalnego wpływu, jaki nowy standard będzie miał na ich księgowość i codzienną działalność.

W związku ze zbliżającym się terminem wejścia w życie styczeń 2019 r. dla prywatnych przedsiębiorstw, AccountingWEB i Knachel niedawno omówiły, w jaki sposób umowy CPA mogą pomóc ich małym klientom biznesowym w przygotowaniu się do rozwiązania niektórych niewiadomych, które mogą pojawić się wraz z nowym standardem rozpoznawania przychodów.

Pełny zapis wywiadu z księgowym i Ericem Knachelem

AccountingWEB: Deloitte stwierdził, że przejście na nowy, oparty na zasadach model ujmowania przychodów będzie miało «szerokie implikacje i może mieć wpływ na wiele części organizacji: sprawozdania finansowe, procesy biznesowe, podatki i kontrole wewnętrzne nad sprawozdawczością finansową». Czy mogą Państwo przedstawić nam konkretny podział na niektóre ze sposobów, w jaki nowy standard wpłynie na rachunkowość małych przedsiębiorstw?

Knachel: Małe przedsiębiorstwa mogą zawierać transakcje, które zawierają zmienną/warunkową część ceny transakcji. Zgodnie z historycznymi zasadami rachunkowości zapłata warunkowa nie była ujmowana jako przychód do momentu rozwiązania odpowiednich zdarzeń warunkowych. Zgodnie z nowymi zasadami rachunkowości małe przedsiębiorstwa będą musiały oszacować kwotę otrzymanej zapłaty warunkowej i potencjalnie odnotować przychody związane z tymi zdarzeniami warunkowymi przed rozwiązaniem tych kwestii.

Małe przedsiębiorstwa mogą również zawierać transakcje, które obejmują zarówno produkty, jak i usługi o różnych warunkach płatności. Charakter produktów i usług (np. czy takie usługi są uznawane za odrębne, a zatem możliwe do wyodrębnienia) może mieć wpływ na moment ujęcia przychodów. Podobnie, to, czy produkty/usługi mają alternatywne zastosowanie w przyszłości wraz z warunkami umownymi (np. kary za rozwiązanie umowy i warunki płatności), może również wpływać na moment ujmowania przychodów w przypadku różnych rodzajów transakcji i przedsięwzięć.

AW: Czy istnieją jakieś rodzaje małych przedsiębiorstw, które w szczególności będą najbardziej dotknięte skutkami nowej normy?

Knachel: Norma będzie miała szczególny wpływ na małe przedsiębiorstwa, które nie stosują umów standardowych i/lub te, które zawierają transakcje niesystematyczne. Wiele małych przedsiębiorstw rutynowo zmienia lub modyfikuje swoje ustalenia umowne i wykorzystuje swoją elastyczność do wprowadzania takich zmian jako przewagę konkurencyjną oraz w celu reagowania na potrzeby klientów. Jednakże, ponieważ zgodnie z nowym standardem rachunkowość może być oparta na faktach i okolicznościach, szczególnie w odniesieniu do warunków umownych, różnice w warunkach umownych i transakcje typu jednorazowego muszą być dokładnie zbadane w celu określenia właściwego sposobu księgowania.

Ponadto szczególnie dotknięte zostaną małe przedsiębiorstwa, które działają w branżach zaawansowanych technologii (takich jak przemysł oprogramowania i usług związanych z oprogramowaniem).

AW: Jakie ogólne kroki mogą podjąć umowy CPA, aby przygotować się do terminu przypadającego na styczeń 2019 r.?

Knachel: Umowy CPA powinny mieć swoich małych klientów biznesowych: 1) określić ich różne strumienie przychodów, 2) uzyskać próbkę reprezentatywnych umów, oraz 3) dokonać przeglądu tych reprezentatywnych umów. Ostatecznym celem tego przeglądu jest określenie właściwego sposobu księgowania umów i będzie się on wiązał ze zrozumieniem postanowień standardu przychodów oraz określeniem kluczowych warunków umów, które będą miały wpływ na sposób księgowania poszczególnych strumieni przychodów/układów.

Ponadto w ramach procesu wdrażania CPA należy zapewnić, by w proces wdrażania zaangażowany był odpowiedni personel w ich małych przedsiębiorstwach. W szczególności osoby nie pełniące funkcji księgowych, w stosownych przypadkach, powinny odgrywać aktywną rolę w procesie wdrażania, aby odpowiednio uwzględnić związane z tym skutki w obszarach wykraczających poza sprawozdawczość finansową, takich jak na przykład warunki umów i procesy biznesowe.

AW: Ponownie mówi Pan, że jednym z najtrudniejszych aspektów radzenia sobie z nową normą jest kwestia «osądu a spójności». Czy mogą Państwo wyjaśnić, w jaki sposób kwestia «osądu a spójności» stanowi wyzwanie dla firm w ogóle?

Knachel: Nowy standard FASB dotyczący ujmowania przychodów ma na celu poprawę dokładności i przydatności sprawozdawczości finansowej poprzez przejście z trybu opartego na zasadach na model oparty na zasadach. Zgodnie z modelem opartym na zasadach, przedsiębiorstwa mogą kierować się większym osądem przy podejmowaniu decyzji o sposobie rozliczania różnych rodzajów transakcji, zamiast być zmuszone do stosowania twardych i szybkich zasad, które mogą nie odpowiadać rzeczywistej ekonomice sytuacji.

Jednakże stosowanie wyroków w środowisku opartym na zasadach może być bardzo trudne, a takie wyroki mogą być bardzo różne. Odmienne osądy w ramach nowego standardu dotyczącego dochodów mogą zostać uznane za dopuszczalne. Przedsiębiorstwa muszą jednak postępować ostrożnie i wygodnie, a ich oceny mogą być uzasadnione. Jasne i proste, muszą one ocenić, kiedy można mieć różne oceny i kiedy jest to problematyczne?

AW: Jak kwestia «osądu a spójności» wpłynie w szczególności na małe przedsiębiorstwa? Jakie ryzyko lub wyzwania wiąże się z tym zagadnieniem?

Knachel: Małe przedsiębiorstwa będą miały nie tylko ogólne wyzwanie polegające na «osądzie a spójności», jak opisano wcześniej, ale mogą również napotkać dodatkowe przeszkody w trakcie pracy nad tym wyzwaniem. W szczególności, mniejsze przedsiębiorstwa mogą mieć ograniczony dostęp do uznanych branżowych grup partnerskich, które często stanowią bardzo cenne forum dyskusyjne i weryfikujące kwestie. Ponadto małe przedsiębiorstwa mogą mieć większe trudności z zaangażowaniem organizacji ustalających standardy, organów regulacyjnych i grup branżowych AICPA w dyskusje i debaty na temat kwestii i różnych poglądów.

Wynik końcowy? Małe przedsiębiorstwa mogą nie mieć możliwości łatwego dostępu do stron trzecich, które okazały się kluczowe dla sprostania temu wyzwaniu.

AW: Czy może Pan/Pani krótko nakreślić plan działania, który CPA mogą wykorzystać, aby pomóc swoim małym klientom biznesowym w proaktywnym zarządzaniu wyzwaniami związanymi w szczególności z «osądem a spójnością»?

Knachel: CPA i małe przedsiębiorstwa powinny stosować wcześniej opisane podejście wdrożeniowe (tj. identyfikować różne strumienie dochodów itp.). Ponieważ odnosi się to konkretnie do wyzwania, jakim jest zastosowanie oceny w tych ramach opartych na zasadach, CPA i małe przedsiębiorstwa powinny starać się zmaksymalizować i wykorzystać mające zastosowanie wytyczne interpretacyjne, takie jak dokumenty branżowe AICPA i dokumenty Transition Resource Group (TRG).

Przyjęcie takiego podejścia pozwala CPA i małym przedsiębiorstwom na zawężenie kwestii i niepewności, które pozostają przy ocenie alternatywnych metod rachunkowości. Dzięki bardziej zawężonemu zestawowi pytań, CPA i małe przedsiębiorstwa mogą chcieć zabiegać o zasoby stron trzecich w celu uzyskania szczegółowych zapytań.

AW: Jakie lekcje mogą wyciągnąć małe przedsiębiorstwa ze spółek publicznych, które już przeszły przez to przejście?

Knachel: Zajmij się teraz i nie zwlekaj. Przedsiębiorstwa publiczne, które podeszły do normy z oceną na wysokim poziomie, a następnie opóźniły rzeczywiste działania wdrożeniowe, często znajdowały się w ćwiczeniu przeciwpożarowym. Należy również wziąć pod uwagę konsekwencje wykraczające poza rachunkowość. Na przykład, czy istnieją premie lub odszkodowania dla kadry kierowniczej powiązane z miernikami przychodów i jak firma zajmie się tą sytuacją?

Ponadto, małe przedsiębiorstwa mogą uznać sposób księgowania i ujawniania sprawozdań finansowych przez spółki publiczne za źródło informacji. Małe przedsiębiorstwa muszą jednak uważać, aby nie «ślepo śledzić» sposobu księgowania i ujawniania sprawozdań finansowych przez spółki publiczne. Właściwe ujęcie księgowe i związane z nim ujawnienia są często oparte na faktach i okolicznościach. Takie fakty i okoliczności mogą nie być przedstawione w sprawozdaniu finansowym spółki w sposób wystarczająco szczegółowy, aby inna spółka mogła dokonać odpowiedniego porównania, a inne względy, takie jak istotność, mogą również wpłynąć na publiczne ujawnianie informacji przez spółkę.