Kwestie dotyczące podatków federalnych związane z «Crowdfundingiem».

âCrowdfunding,â», który ogólnie odnosi się do praktyki zbierania wpłat on-line na projekt od dużej grupy sponsorów finansowych, rozpoczął się przede wszystkim jako sposób dla artystów i innych kreatywnych typów do zbierania funduszy na swoje przedsięwzięcia, a obecnie stał się popularnym sposobem pozyskiwania kapitału w wielu dziedzinach.

Chociaż crowdfunding istnieje już od wielu lat, sposób traktowania wpłat pod względem podatkowym nie zawsze jest jasny, a IRS nie wydał jeszcze bezpośredniego orzeczenia w tej sprawie.

Crowdfunding jest sposobem, zwykle w Internecie, aby osoby fizyczne i podmioty mogły korzystać z finansowania wspólnotowego dla wielu różnych projektów – od rozwoju społeczności do wspierania artystów i innowacji w zakresie oprogramowania. Początkowo Crowdfunding był w dużej mierze wykorzystywany przez muzyków, filmowców i inne twórcze typy w celu zebrania małych sum pieniędzy na projekty, które prawdopodobnie nie zarobiłyby pieniędzy. Ale choć wciąż jest to stosunkowo nowy sposób pozyskiwania funduszy, jego wpływ rośnie â w niektórych przypadkach, stając się alternatywą dla kapitału wysokiego ryzyka.

Podczas gdy crowdfunding pozwala przedsiębiorcy uzyskać wpływy na konkretny projekt, to co otrzymują ci, którzy dają pieniądze, różni się znacznie w zależności od struktury programu. Czasami osoby wnoszące wkład do crowdfundingu nie otrzymują absolutnie nic w zamian, poza osobistą satysfakcją z pomocy w rozpoczęciu sprawy lub z udziału w tworzeniu innowacji, w którą wierzą. Często osoby, które wspierają kampanię, otrzymują nagrody, takie jak puchary z logo, koszulki, bilety na imprezę lub płyty CD. Mogą też otrzymać prawo do zwrotu swojego wkładu wraz z odsetkami, jeśli kampania zakończy się sukcesem finansowym. Mogą też otrzymać udział kapitałowy w przedsięwzięciu (tj. w części przedsiębiorstwa).

Poniżej przedstawiono sześć federalnych kwestii podatkowych, które mogą pojawić się zarówno dla płatnika jak i odbiorcy.

1. Czy składki są przekazywane do IRS? Pierwsze pytanie, jakie może zostać zadane, dotyczy tego, czy IRS śledzi takie wpłaty w ramach crowdfundingów. Code Section 6050W wymaga zgłaszania informacji dotyczących niektórych płatności dokonywanych w ramach rozliczenia karty płatniczej (np. karty kredytowej) oraz transakcji sieciowych stron trzecich (np. PayPal). W związku z tym każdy podmiot rozliczający płatności dokonujący płatności na rzecz uczestniczącego odbiorcy w rozrachunku podlegających zgłoszeniu transakcji płatniczych (zasadniczo każdej transakcji kartą płatniczą i każdej sieciowej transakcji strony trzeciej) musi dokonać zwrotu za każdy rok kalendarzowy, który należy złożyć w IRS, oraz przedstawić uczestniczącemu odbiorcy płatności wyciąg (formularz 1099-K, Karta płatnicza i Transakcje sieciowe strony trzeciej ), który określa kwotę brutto podlegających zgłoszeniu transakcji płatniczych, jak również nazwę, adres i numer identyfikacyjny podatnika uczestniczących odbiorców płatności.

Jednakże zasada de minimis zwalnia osobę trzecią z obowiązku zgłaszania transakcji sieciowych osób trzecich dowolnego uczestniczącego odbiorcy płatności, jeżeli łączne płatności osoby trzeciej na rzecz odbiorcy płatności za rok kalendarzowy nie przekraczają 20 000 USD lub jeżeli łączna liczba transakcji między osobą trzecią a odbiorcą, które w przeciwnym razie podlegałyby zgłoszeniu, nie przekracza 200 w ciągu roku kalendarzowego.

2. Czy składki są dochodem dla odbiorcy? Code Section 61(a)(1) defines gross income as âall income from whatever source derived.â» This definition is construed broadly and extends to all accessions to wealth over which the taxpayer has complete control. Jak wyjaśnił Sąd Najwyższy USA w komisarz przeciwko Glenshaw Glass Co. , zysk stanowi dochód podlegający opodatkowaniu, gdy jego odbiorca ma nad nim taką kontrolę, że w praktyce uzyskuje z niego łatwo osiągalną wartość ekonomiczną.â»

Przyjmuje się zatem, że każdy przypadek otrzymania przez podatnika środków finansowych lub mienia, takich jak wkłady w ramach crowdfunding, stanowi dochód brutto, chyba że podatnik jest w stanie wykazać, że dochód ten mieści się w jednym z wąsko rozumianych wyłączeń przewidzianych w przepisach prawa. Jednym z tych wyjątków jest sytuacja, w której otrzymana kwota była prezentem.

3. Czy kwoty otrzymane przez odbiorcę są prezentem niepodlegającym opodatkowaniu? Zgodnie z sekcją kodu 102 wartość nieruchomości nabytych w drodze darowizny jest wyłączona z dochodu brutto odbiorcy. Zgodnie z powszechnie znanym orzecznictwem Sądu Najwyższego w sprawie Komisarz przeciwko Dubersteinowi wartość mienia nabytego w drodze darowizny jest wyłączona, jeżeli jest to podarunek:

  • Pochodzi z niezależnej i bezinteresownej hojności.
  • Jest tworzony z uczucia, szacunku, podziwu, miłości lub podobnych impulsów.
  • Nie wynika z żadnego moralnego ani prawnego obowiązku, ani też z zachęty w postaci oczekiwanych korzyści o charakterze ekonomicznym.
  • Nie jest w zamian za świadczone usługi.

Odbiorcy mogą wyłączyć płatności, które otrzymują na mocy sekcji 102, jeżeli spełniają normę Duberstein . Tak więc po jednej stronie spektrum znajdują się płatności dokonane bez otrzymywania przez darczyńcę zapłaty ekonomicznej lub innej, podczas gdy po drugiej stronie znajdują się płatności ze zwykłych transakcji handlowych lub biznesowych. Odpowiednio, jeżeli istnieje quid pro quo , w którym darczyńca otrzymuje materialną korzyść ekonomiczną w zamian za swój wkład, to nie ma prezentu.

4. Czy podane kwoty podlegają opodatkowaniu podatkiem od darowizn? Jeżeli wkład zostanie uznany za prezent, sposób opodatkowania zależy od wielu czynników, w tym od kwoty wkładu, relacji między wnoszącym wkład a odbiorcą oraz łącznej kwoty darowizn dokonanych w danym roku na rzecz odbiorcy.

Artykuł 2501 Kodeksu stanowi, że federalny podatek od darowizn jest podatkiem nakładanym co roku od wszystkich nieodpłatnych transferów własności dokonanych w ciągu życia. Obowiązek podatkowy darczyńcy w odniesieniu do darowizny zależy od wartości podlegającej opodatkowaniu darowizny.â» (Code Section 2512) Podlegający opodatkowaniu prezent jest określany poprzez zmniejszenie wartości brutto darowizny o dostępne odliczenia i wyłączenia. W roku kalendarzowym 2015, na prezenty dla każdego darczyńcy dostępne jest roczne wyłączenie w wysokości 14.000 USD. (Kod dział 2503)

5. Czy można odliczyć wydatki w projekcie finansowanym przez tłum? Zgodnie z Code Section 162(a), odliczenie jest dozwolone dla wszystkich «nadzwyczajnych i niezbędnych wydatków» poniesionych lub poniesionych w ciągu roku podatkowego w związku z prowadzeniem jakiejkolwiek działalności handlowej lub gospodarczej. Aby móc skorzystać z odliczenia na podstawie tego przepisu, podatnik musi wykazać, że prowadził działalność w celu osiągnięcia rzeczywistego i uczciwego zysku. ( Hulter v. Komisarz ) Strata operacyjna netto â nadwyżka odliczeń biznesowych (obliczona z pewnymi zmianami) nad dochodem brutto w danym roku podatkowym â może być wykorzystana do obniżenia dochodu podlegającego opodatkowaniu w innym roku. Może ona zostać przeniesiona na lata wcześniejsze i przynieść zwrot podatku. Jeżeli nie zostanie on wyczerpany w latach wcześniejszych (lub jeżeli podatnik zdecyduje się nie korzystać z carrybacka), może zostać przeniesiony na lata późniejsze i obniżyć podatek za te lata. (Kod sekcji 172)

Tak więc, kolejnym wstępnym pytaniem, które należy zadać jest to, czy projekt crowdfundingowy jest przedsięwzięciem prowadzonym z oczekiwaniem zysku, czy też jest to przedsięwzięcie bez oczekiwania zysku, w którym zwrot jest inny niż pieniężny (np. publikacja «âvanityâ»). Zgodnie z zasadą «hobby-loss» odliczenia związane z działalnością «nienastawioną na zysk» są zasadniczo dozwolone tylko do wysokości dochodu z niej osiągniętego. (Kod sekcja 183)

Jednakże, zgodnie z Code Section 195, wydatki związane z «âstartupâ» nie podlegają natychmiastowemu odliczeniu, z wyjątkiem tego, że podatnik może wybrać wydatek w wysokości do 5 000 USD tych kosztów (przy czym kwota ta jest pomniejszona o nadwyżkę łącznych wydatków związanych z rozpoczęciem działalności w roku podatkowym, w którym rozpoczęto działalność handlową lub gospodarczą, wynoszącą ponad 50 000 USD); pozostała część wydatków związanych z rozpoczęciem działalności może być amortyzowana (odliczana bezterminowo) przez okres 180 miesięcy.

Wydatki związane z uruchomieniem to kwoty zapłacone lub poniesione w związku z uruchomieniem:

  • Dochodzenie w sprawie utworzenia, nabycia lub ustanowienia aktywnej działalności handlowej lub przedsiębiorstwa (ale nie kosztów poniesionych po podjęciu przez podatnika decyzji o rozpoczęciu nowej działalności oraz o tym, którą nową działalność on rozpocznie lub przejmie);
  • Tworzenie aktywnego handlu lub działalności gospodarczej; lub
  • Jakakolwiek działalność prowadzona w celu osiągnięcia zysku i wytworzenia dochodu przed dniem rozpoczęcia aktywnej działalności handlowej lub gospodarczej, w oczekiwaniu, że działalność ta stanie się aktywną działalnością handlową lub gospodarczą.

Wydatki muszą być takie, które w przypadku ich zapłacenia lub poniesienia w związku z prowadzeniem istniejącej działalności handlowej lub przedsiębiorstwa (w tej samej dziedzinie co nowe przedsiębiorstwo podatnika), podlegałyby odliczeniu za rok, w którym zostały zapłacone lub poniesione.

6. Czy darczyńca może ubiegać się o potrącenie na cele charytatywne za swój wkład? Wpłaty dokonane na rzecz osoby fizycznej, takie jak typowe wpłaty crowdfundingowe, zasadniczo nie kwalifikują się do odliczenia na cele charytatywne. W szczególności, jest mało prawdopodobne, aby taka wpłata spełniała jeden lub więcej z następujących wymogów kodeksu podatkowego dotyczących odliczeń na cele charytatywne: tożsamość darczyńcy, cel wpłaty lub brak zabezpieczenia na rzecz osoby fizycznej.

Jednakże, jeśli odbiorcą jest kwalifikująca się organizacja charytatywna 501(c)(3), wkład w wysiłek crowdfundingowy sponsorowany przez tę organizację może być odliczony, jeśli spełnione są wymagania dotyczące odliczenia od wkładu charytatywnego.