Kwestie Skarbu Państwa Proponowane zasady raportowania informacyjnego przez Pracodawców i Ubezpieczycieli w ramach Ustawy o Opiece Ekonomicznej

W dniu 5 września 2013 r. Departament Skarbu USA i IRS wydały projekty rozporządzeń w celu wdrożenia wymogów sprawozdawczości informacyjnej dla ubezpieczycieli i niektórych pracodawców zgodnie z Affordable Care Act (ACA). Propozycje regulacyjne odzwierciedlają bieżący dialog z przedstawicielami pracodawców, ubezpieczycieli, innych podmiotów sprawozdawczych i podatników indywidualnych.

“Zaproponowane dziś zasady pozwalają nam w dalszym ciągu angażować się w to, w jaki sposób najlepiej wdrożyć wymogi dotyczące sprawozdawczości ACA w sposób bardziej sprawny i skoncentrowany”, powiedział zastępca sekretarza ds. polityki podatkowej Mark J. Mazur. “W dalszym ciągu będziemy rozważać sposoby, zgodne z prawem, uproszczenia nowego procesu sprawozdawczości informacyjnej i doprowadzenia do sprawnego wdrożenia tych nowych przepisów. Pomoże to zapewnić, że ACA skutecznie i wydajnie realizuje swoje historyczne korzyści podatkowe, które promują bezpieczeństwo zdrowotne dla wszystkich Amerykanów”.

Tło

ACA zapewnia sprawozdawczość informacyjną (zgodnie z sekcją 6055 Internal Revenue Code) prowadzoną przez ubezpieczycieli, pracodawców oferujących ubezpieczenia zdrowotne oraz inne podmioty, które zapewniają ochronę zdrowia. Przewiduje ono również sprawozdawczość informacyjną (zgodnie z sekcją 6056 Kodeksu) przez pracodawców, którzy są wystarczająco duzi, aby podlegać przepisom dotyczącym wspólnej odpowiedzialności pracodawcy w zakresie ochrony zdrowia, którą oferują swoim pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze godzin. Proponowane przepisy odzwierciedlają otrzymane komentarze i stały dialog z zainteresowanymi stronami, w tym sponsorami planu, z których wielu już oferuje swoim pracownikom zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy znacznie przekraczające minimalne wymagania pracodawcy w zakresie wspólnej odpowiedzialności. Prawie 95 procent pracodawców zatrudniających ponad 50 pełnoetatowych pracowników już teraz oferuje swoim pracownikom ochronę zdrowotną.

Wydane dziś proponowane przepisy opisują różne możliwości potencjalnego ograniczenia lub usprawnienia sprawozdawczości informacyjnej, np:

 • Zastąpienie sekcji 6056 oświadczeń pracowników formularzem W-2 informującym o ofercie objęcia pracowników, małżonków i osób pozostających na utrzymaniu pracodawcy.
 • Eliminacja konieczności ustalania, czy poszczególni pracownicy są zatrudnieni w pełnym wymiarze godzin, jeśli wszyscy potencjalnie zatrudnieni w pełnym wymiarze godzin mają zapewniony odpowiedni zasięg.
 • Zezwolenie pracodawcom na zgłaszanie pracownikowi konkretnych kosztów nabycia ubezpieczenia sponsorowanego przez pracodawcę tylko wtedy, gdy koszt ten przekracza określoną kwotę w dolarach.
 • Zezwolenie na grupowe plany ochrony zdrowia dla osób samoubezpieczonych w celu uniknięcia dostarczania oświadczeń pracowników zgodnie z sekcją 6055 i 6056 poprzez dostarczenie jednego oświadczenia zastępczego.
 • Ograniczona sprawozdawczość dla niektórych samoubezpieczonych pracodawców oferujących bezpłatne ubezpieczenie pracowników i ich rodzin.
 • Zezwolenie emitentom ubezpieczeń zdrowotnych na rezygnację ze składania sprawozdań zgodnie z sekcją 6055 dotyczącą indywidualnego ubezpieczenia oferowanego za pośrednictwem Rynku, ponieważ informacje te będą dostarczane przez Rynek.
 • Zezwolenie emitentom ubezpieczeń zdrowotnych, pracodawcom i pozostałym podmiotom sprawozdawczym zgodnie z sekcją 6055 na rezygnację ze zgłaszania określonych terminów objęcia ubezpieczeniem (zamiast zgłaszania tylko miesięcy objęcia ubezpieczeniem), kwoty wszelkich redukcji z tytułu podziału kosztów lub części składki płaconej przez pracodawcę.

Statut wzywa m.in. pracodawców, ubezpieczycieli i inne podmioty sprawozdawcze do składania sprawozdań:

Dla sekcji 6055:

 • Informacje o podmiocie udzielającym ochrony, w tym dane kontaktowe.
 • Lista osób z danymi identyfikacyjnymi oraz miesiące, w których były one objęte.

Dla sekcji 6056:

 • Informacje o odpowiednim dużym pracodawcy oferującym pokrycie (w tym dane kontaktowe pracodawcy i liczba pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin).
 • Lista pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy oraz informacje o oferowanym pokryciu każdego miesiąca, w tym koszt pokrycia własnego.

Zainteresowane strony proszone są o przedstawienie uwag na temat sekcji 6055 i 6056 proponowanych przepisów do początku listopada. Uwagi opinii publicznej zostaną uwzględnione przy opracowywaniu zasad sprawozdawczości końcowej.

Po opublikowaniu ostatecznych zasad podmioty składające sprawozdania będą zachęcane do dobrowolnego wdrożenia sprawozdawczości informacyjnej w 2014 r. (kiedy sprawozdawczość będzie nieobowiązkowa), w ramach przygotowań do pełnego stosowania przepisów dotyczących sprawozdawczości w 2015 r. Testy systemów sprawozdawczości w rzeczywistych warunkach w 2014 r. przyczynią się do płynniejszego przejścia do pełnego wdrożenia w 2015 r.

Proponowane zasady można znaleźć w Rejestrze Federalnym: https://www.federalregister.gov/public-inspection.

Źródło: 5 września 2013 r., komunikat prasowy Departamentu Skarbu USA

Artykuły pokrewne:

 • IRS wydaje wytyczne dotyczące kredytów na ubezpieczenie zdrowotne
 • Studium: Ulgi podatkowe dla Obamacare Oczekiwana średnia $2,700