MSSF 6: Poszukiwanie i ocena zasobów mineralnych

CEL

Celem niniejszego MSSF jest uregulowanie wymogów sprawozdawczości finansowej dla jednostek działających w przemyśle wydobywczym surowców mineralnych.

Poszukiwanie i ocena zasobów mineralnych to poszukiwanie zasobów mineralnych (np. ropy naftowej, gazu ziemnego i podobnych nieodnawialnych zasobów) po uzyskaniu przez jednostkę prawa do prowadzenia poszukiwań na określonym obszarze.

Podsumowując, MSSF 6 zezwala jednostce na opracowanie zasad (polityki) rachunkowości dotyczących aktywów z tytułu poszukiwania i oceny zasobów mineralnych bez szczególnego uwzględniania wymogów paragrafów 11 i 12 MSR 8 Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów .W związku z tym wymogiem zawartym w MSSF 6, jednostka może nadal stosować zasady (politykę) rachunkowości, które przyjęła bezpośrednio przed przyjęciem MSSF.

W przypadku zmiany okoliczności, która może spowodować, że wartość bilansowa aktywów z tytułu poszukiwania i oceny zasobów mineralnych przekroczy wartość odzyskiwalną, MSSF 6 wymaga przeprowadzenia testu na utratę wartości.Faktyczne ujęcie utraty wartości różni się w przypadku MSSF 6, ale po stwierdzeniu utraty wartości, MSSF 6 wymaga, aby jednostka dokonała wyceny utraty wartości zgodnie z MSR 36 Utrata wartości aktywów .

MSSF wymaga również, aby jednostka określiła zasady rachunkowości dotyczące przyporządkowania aktywów z tytułu poszukiwania i oceny zasobów mineralnych do ośrodków wypracowujących środki pieniężne lub zespołów ośrodków wypracowujących środki pieniężne dla celów przeprowadzenia testu na utratę wartości.

O autorze:

Steve Collings FMAAT ACCA DipIFRS jest kierownikiem ds. audytu w Leavitt Walmsley Associates www.lwaltd.com . Przeczytaj wszystkie analizy Collingsa dotyczące Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej .

.